ஆங்கில பாடப் பயிற்சி - 7 (have/ have got)

நாம் ஏற்கெனவே Grammar Patterns 1, 2, 3 களில் ஒரு வாக்கியத்தை, 73 வாக்கியங்களாக மாற்றி பயிற்சி செய்தோம். Grammar Patterns 4 கில் ஒரு பெயர்ச்சொல்லை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு, ஒரு (இருத்தல் "Be Form") வாக்கியத்தை, 32 வாக்கியங்களாக  மாற்றியும் பயிற்சி செய்தோம்.

இன்றைய "கிரமர் பெட்டன்" சற்று வித்தியாசமானது. அதாவது “இருக்கிறது” (have) எனும் சொல்லை மையமாகக்கொண்டு, இந்த கிரமர் பெட்டனை வடிவமைத்துள்ளோம்.

"Have" எனும் ஆங்கிலச் சொல், வினைச் சொல்லாகவும், துணைவினைச் சொல்லாகவும் பயன்படுகிறது. அதிலும் வினைச்சொல் "have" பல்வேறு பொருற்களில் பல்வேறு விதமாக பயன்படும்.

அவற்றில் நாம் இன்று  “இருக்கிறது” எனும் பொருள் தரும் வாக்கிய அமைப்புகளை மட்டுமே பார்க்கப் போகின்றோம். உதாரணமாக, "I have work." எனும் ஒரு வாக்கியத்தை தமிழில் மொழிப்பெயர்த்தால் “எனக்கு இருக்கிறது வேலை” என்று வரும். இந்த வார்த்தையை “எனக்கு இருக்கிறது வேலை", "எனக்கு இருந்தது வேலை", "எனக்கு இருக்கும் வேலை", "எனக்கு இருக்கலாம் வேலை." என 23 ன்று வாக்கியங்களாக மாற்றி பயிற்சி செய்யவதே இன்றைய பாடமாகும்.

நாம் ஏற்கெனவே பயிற்சி செய்த ஏனைய Grammar Patterns களை போல், இந்த கிரமர் பெட்டனையும் மனப்பாடம் செய்துக்கொள்ளுங்கள். அதுவே எளிதாக ஆங்கிலம் கற்றிட உதவும். நீங்கள் புதிதாக இந்த “ஆங்கிலம்” தளத்திற்கு வருகை தந்தவரானால், Grammar Patterns 1 லிருந்தே உங்கள் பயிற்சிகளை தொடரும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.


சரி இன்றைய பயிற்சியைத் தொடருவோம்.

1. I have work.
2. I have got work.
எனக்கு இருக்கிறது வேலை.

3. I don’t have work.
4. I haven't got work.
எனக்கு இல்லை வேலை.

5. I had work.
எனக்கு இருந்தது வேலை.

6. I didn't have work.
எனக்கு இருக்கவில்லை வேலை.

7. I may have work.
8. I might have work.
9. I may be having work.
எனக்கு இருக்கலாம் வேலை.

10. I must have work.
எனக்கு இருக்க வேண்டும் வேலை.

11. I should have work.
எனக்கு இருக்கவே வேண்டும் வேலை.

12. I ought to have work.
எனக்கு எப்படியும் இருக்கவே வேண்டும் வேலை.

13. I must be having work.
எனக்கு நிச்சயம் இருக்கவேண்டும் வேலை.

14. I could have had work.
எனக்கு இருக்கயிருந்தது வேலை.

15. I should have had work.
எனக்கு இருக்கவேயிருந்தது வேலை.

16. I may have had work.
எனக்கு இருந்திருக்கலாம் வேலை.

17. I must have had work.
எனக்கு நிச்சயமாக இருந்திருக்க வேண்டும் வேலை.

18. I would have had work.
எனக்கு இருந்திருக்கும் வேலை.

19. I shouldn't have had work.
எனக்கு அநாவசியம் இருந்தது வேலை.

20. I needn't have had work.
எனக்கு அநாவசியம் இருந்தது வேலை.

21. I will have work.
எனக்கு இருக்கும் வேலை.

22. I won't have work.
எனக்கு இருக்காது வேலை.

23. I wish I had work.
எவ்வளவு நல்லது எனக்கு இருந்தால் வேலை.

Homework:
இன்று நாம் கற்ற இந்த கிரமர் பெட்டனை போன்று, கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வார்த்தைகளையும் 23 விதமாக மாற்றி எழுதி, வாசித்து பயிற்சி செய்யுங்கள்.

1. I have an interview
எனக்கு இருக்கிறது ஒரு நேர்முகத்தேர்வு.

2. I have money
என்னிடம் இருக்கிறது பணம்.

3. I have a Tamil dictionary
என்னிடம் இருக்கிறது ஒரு தமிழ் அகராதி.

4. I have a kind heart.
எனக்கு இருக்கிறது ஒரு இரக்கமான இதயம்.

5. I have two brothers and three sisters
எனக்கு இருக்கிறார்கள் இரண்டு சகோதரர்களும் மூன்று சகோதரிகளும்.

6. I have fever.
எனக்கு இருக்கிறது காய்ச்சல்.

7. I have cough and cold.
எனக்கு இருக்கிறது இருமலும் தடுமலும்.

8. I have a beautiful house
எனக்கு இருக்கிறது ஒரு அழகான வீடு.

9. I have a car
எனக்கு இருக்கிறது ஒரு மகிழூந்து.

10. I have pass port.
எனக்கு இருக்கிறது கடவுச்சீட்டு.

ஒரு என்பதற்கு "a" என்றும் "an" என்றும் இரண்டு விதமாக ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இவ்வேறுப்பாட்டை Use a/an - Vowels and Consonant பாடத்தில் பார்க்கவும்.

குறிப்பு:
நாம் மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது போல், "have" எனும் ஆங்கிலச் சொல்லின் பொருள் பல்வேறு விதமாக பயன்படும். அவற்றை நாம் எதிர்வரும் பாடங்களில் பார்க்கலாம். அதேவேளை, நாம் இங்கே இன்று இந்தப்பாடத்தில் “இருக்கிறது” எனும் பொருளில் அமையும் வாக்கிய கட்டமைப்புகளை மட்டுமே பார்த்துள்ளோம் என்பதை நினைவில் கொள்க. அதிலும், இந்த “have” எனும் சொல் குறிப்பாக (தனக்கு/தன்னிடம்) “இருக்கிறது” எனும் உரிமையைக் குறிக்க பயன்படும் சொல் அமைப்பையே இப்பாடத்தில் பார்த்தோம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் .

இவற்றையும் நான்கு விதமாக பிரித்து பார்க்கலாம்.

1. "Possession" உரிமை அல்லது உடமை போன்றவற்றை குறிப்பிடுவதற்கு:

Do you have a car?
உனக்கு/உன்னிடம் இருக்கிறதா ஒரு மகிழூந்து?

Do you have any idea?
உன்னிடம் இருக்கிறதா ஏதேனும் (எண்ணம்) திட்டம்?

Do you have a beautiful house?
உனக்கு இருக்கிறதா ஒரு அழகான வீடு?

2. "Relationships" உறவுமுறைகள் தொடர்பாக பேசுவதற்கு:

How many brothers do you have?
எத்தனை சகோதரர்கள் உனக்கு இருக்கிறார்கள்?

3. "Illnesses" நோய்கள் தொடர்பாக பேசுவதற்கு:

Do you have fever?
உனக்கு இருக்கிறதா காய்ச்சல்?
(உனக்கு காய்ச்சலாக இருக்கிறதா?)

Do you have cough and cold?
உனக்கு இருக்கிறதா இருமலும் தடுமலும்?
(உனக்கு இருமலும் தடுமனும் இருக்கிறதா?)

4. "Characteristics" பிரத்தியேகமான, சிறப்பியல்புகள் தொடர்பாகப் பேசுவதற்கு:

Do you have an interview?
உனக்கு இருக்கிறதா ஒரு நேர்முகத்தேர்வு?

Do you have a kind heart?
உனக்கு இருக்கிறதா ஓர் இரக்கமான இதயம்?

உரிமைகள் உடமைகள் பற்றியோ, உறவு, நட்பு குறித்துப் பேசும் போதோ, நோய்கள் தொடர்பாகப் பேசும் போதோ, சிறப்பியல்புகளைப் பற்றி குறிப்பிடும் போதோ "have" அல்லது "have got" எனும் இரண்டில் எதைவேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம். இரண்டும் ஒரே அர்த்தத்தை குறிக்கும் நிகழ்காலச் சொற்களாகும். இருப்பினும் 2, 4 கும் பெரும்பாலும் இங்கிலாந்து ஆங்கிலத்தின் பயன்பாட்டில் உள்ளது என்பதை கவனத்தில் கொள்க. அவை சிக்கலாக இருப்பதாக உணர்ந்தால், தவிர்த்துக்கொள்ளலாம்.

கவனிக்கவும்:
இந்த have, have got எனும் இரண்டு நிகழ்காலச் சொற்களையும் கேள்வி பதிலாக மாற்றும் போது எவ்வாறான வாக்கியங்களாக அமைகின்றன என்பதனை கீழே கவனியுங்கள்.

Do you have cold?
Have you got cold?

Yes, I have cold.
Yes, I have got cold.

Do you have a house in the country?
Have you got a house in the country?
Yes, I have a house in the country.
Yes, I have got a house in the country.

Do you have any brothers or sisters?
Have you got any brothers or sisters?
No, I don’t have any brothers or sisters.
No, I haven’t got any brothers or sisters.

சரி! பயிற்சிகளைத் தொடருங்கள்.

இது மிக இலகுவான ஒரு பாடப் பயிற்சி முறையாகும். மீண்டும் அடுத்தப் பாடத்தில் சந்திப்போம். அதற்கு முன்பாகவே இந்த "கிரமர் பெட்டன்களை" மனப்பாடம் செய்துக்கொள்ளுங்கள்.

இப்பாடம் தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்னூட்டம் இட்டோ அல்லது முகப்பில் காணப்படும் எனது மின்னஞ்சல் ஊடாகவோ தொடர்புக்கொள்ளுங்கள். அதேவேளை உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை தெரிவிக்கவும் மறவாதீர்கள்.

நன்றி!

அன்புடன்
அருண் | HK Arun

Download As PDF

21 comments:

Tech Shankar said...


ஆங்கிலம் பயில அருமையான மென்னூல்கள்


Thank you Dear Dude.

By
TamilNenjam

HK Arun said...

Dear TamilNenjam

Thanks for your efforts...

Unknown said...

HI..
In the above sentences you have mentioned that
Does he have a car
As according to the grammar pattern what you said was about, we use only has when it comes to third person rite..?
so can you tell me how would it come..?
Just make me understand
And i want to praise you
Really your hard work made enlighten the future of others..
Great work..keep continue and go ahead by breaking others barrier..
Looking favorable reply for my question

HK Arun said...

- shanmuga

Does he have a car?
Yes, he has a car.
No, he doesn't have a car.

மேலுள்ள கேள்வியையும் பதில்களையும் பாருங்கள்.

மூன்றாம் நபர் ஒருமை "has" பயன்படுவது "Positive" வாக்கியங்களில் மட்டுமே ஆகும். கேள்வி மற்றும் எதிர்மறை வாக்கியங்களின் பொழுது அது முறையே
Does ...have
doesn't have ...
என்றே பயன்படும்.

"Does he has a car?" என்று பயன்படுத்துவது பிழையானது. (NOT "Does ... has")

கேள்விக்கு நன்றி

Pradeep said...

Hi Arun,


Thanks for your work.

Could you pls help me to make the below sentence in english?

நான் கண்டிப்பாக அந்த இடத்தில இருந்து இருக்க வேண்டும் என்பதை எப்படி சொல்வது?

HK Arun said...

No 17 பார்க்கவும்

I must have had +

நன்றி!

jude2 said...

Hi, What is the lessan for Past perfect Tense?

Anonymous said...

Hi arun,

Thank you so much for your nice way of teaching . but I couldn't understand the sentence (37 & 38 ) which you have mentioned here. can you please Explain ?

raja said...

arun very good job

i will try to learn IELTS ,
i want write the IELTS exam

SO can u guide via tamil
can u start new lessions for IELTS
IN TAMIL


BY RAJA

HK Arun said...

இந்த பதிவைப் பாருங்கள்

http://aangilam.blogspot.com/2010/10/ielts.html

senthil kumar said...

1. I have work.
2. I have got work.
எனக்கு இருக்கிறது வேலை.
i have a doubt these two sentance and how use got?can u explain brifly....ur work s Excellent....my mail id:senthil.mpty@gmail.comThank you

Unknown said...

sir plz help me wat mean havehad

Unknown said...

Sir, I have one doubt
should,must,ought இவற்றை எவ்வாறு உபயோகிப்பது, எந்த சூழலில் உபயோகிப்பது, இவற்றை எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது. இது மிகவும் குழப்பமாக உள்ளது.
by
JOTHIKUMAR....

Unknown said...

I must be have work...
I can't understand this sentence
Kindly please teach me..........

by
Jothikumar

Unknown said...

Sir, I have one doubt
should,must,ought இவற்றை எவ்வாறு உபயோகிப்பது, எந்த சூழலில் உபயோகிப்பது, இவற்றை எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது. இது மிகவும் குழப்பமாக உள்ளது.
by
JOTHIKUMAR....

Unknown said...

Sir, I have one doubt
should,must,ought இவற்றை எவ்வாறு உபயோகிப்பது, எந்த சூழலில் உபயோகிப்பது, இவற்றை எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது. இது மிகவும் குழப்பமாக உள்ளது.
by
JOTHIKUMAR....

Unknown said...

I didn't have work
May I write this sentence
I hadn't work
is this correct?

Unknown said...

Sir, I have one doubt
should,must,ought இவற்றை எவ்வாறு உபயோகிப்பது, எந்த சூழலில் உபயோகிப்பது, இவற்றை எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது. இது மிகவும் குழப்பமாக உள்ளது.
by
JOTHIKUMAR....

Unknown said...

I didn't have work
can I write this sentence
I hadn't work
is this correct?

Unknown said...

Superb Mr. Arun.... Thank you very much...

Anonymous said...

this is very super method to teach english ....u r very great .........vry vry thank u sir

Post a Comment