அட்டவணை Third Person Singular (He, She, It: infinitive + e/ es)

He, She, It “மூன்றாம் நபர் ஒருமை” (Third Person Singular) சாதாரண நிகழ்கால வாக்கியங்களின் பொழுது பிரதான வினைச் சொற்களுடன் எப்பொழுதும் s, es எனும் எழுத்துக்கள் இணைந்தே பயன்படும்.

கீழுள்ள அட்டவணையைப் பாருங்கள்.

Third Person Singular (He, She, It: infinitive + e/ es)

I/We/TheyHe/She/It தமிழ் விளக்கம்
applyapplies விண்ணப்பி
comecomes நிறுவனம்
bringbrings கொண்டு வா
beginbegins ஆரம்பி
drivedrivesஓட்டு
dodoes செய்
drawdraws (படம்) வரை,பெறு
drinkdrinks குடி
eateats சாப்பிடு
forgetforgets மற
feelfeels உணர்
fightfights சண்டையிடு
flyflies பற
givegivesகொடு
getgets பெறு/அடை
gogoes போ
havehas இரு
keepkeeps வை
knowknows தெரிந்துக்கொள்
lielies பொய் பேசு
looklooks பார்
makemakes தயாரி/தயார் செய்
meetmeets சந்தி
riderides ஓட்டு
playplays விளையாடு
putputsவை
saysays சொல்
sellsells விற்பனைச் செய்
sendsendsஅனுப்பு
shakeshakes குலுக்கு
singsings பாடு
speakspeaksபேசு
spitspits துப்பு
stealstealsதிருடு
taketakes எடு
telltells சொல்
thinkthinks நினை
understandunderstandsவிளங்கிக்கொள்
wearwearsஉடுத்து/உடையணி
writewrites எழுது
watchwatchesகவனி

உதாரணம்:

He speaks in English.
அவன் பேசுகின்றான் ஆங்கிலத்தில்.
She speaks in English.
அவள் பேசுகின்றாள் ஆங்கிலத்தில்.
It speaks in English.
அது பேசுகின்றது ஆங்கிலத்தில்.

இப்பாடத்துடன் தொடர்புடைய Grammar Patterns 2 யும் பார்க்கவும்.

விதிமுறைகள்

வினைச் சொற்களின் கடைசி எழுத்து “y” ல் முடிவடைந்திருந்தால் அதனுடன் “ies” இணைத்துக்கொள்ள வேண்டும். (சில சொற்கள் விதிவிலக்கானவை)

உதாரணம்:

Try - tries
Worry - worries

அதேப்போன்று “s,  x,  z,  ch,  sh, o" போன்ற எழுத்துக்கள் வினைச் சொல்லின் கடைசியாக வந்திருந்தால் அதனுடன் “es” இணைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

உதாரணம்:

do - does
go - goes

'have' என்பதற்கு 'has' என மாற்றிப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

have - has

குறிப்பு:

He எனும் சுட்டுப்பெயருக்குப் பதிலாக ஆண்களின் பெயருடனும், She எனும் சுட்டுப்பெயருக்குப் பதிலாக பெண்களின் பெயருடனும், It எனும் சுட்டுப் பெயருக்குப் பதிலாக (மனிதரல்லாத) உயிருள்ள உயிரற்ற பொருற்களுடனும் s, es சாதாரண நிகழ்கால வாக்கியங்களில் பிரதான வினைச் சொல்லுடன் இணைந்து பயன்படும் என்பதை மறவாதீர்கள்.

நன்றி

அன்புடன் ஆசிரியர் அருண்

Download As PDF

10 comments:

Elango Gopal said...

அதேப்போன்று “s, x, z, ch, sh, o" போன்ற எழுத்துக்கள் வினைச் சொல்லின் கடைசியாக வந்திருந்தால் அதனுடன் “es” இணைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

Thanks Sir...

HK Arun said...

நன்றி Elango Gopal

Unknown said...

in the name of god...

indeed this is very useful site.

Unknown said...

என் பெயர் : மீரான்
பாடங்கள் மிஹவும் எளிமையஹா உள்ளது நன்றி , அனால் பாடத்தில் (இப்பாடத்துடன் தொடர்புடைய Grammar Patterns 2 யும் பார்க்கவும்.) என்று கூருஹிரீர்ஹல் அதில் போனால் அதி வேறு வேறு இடத்திற்கு போஹிறது அதை நீகள் புரயும்படி வரிசை படுத்தினால் நன்றஹா இருக்கும் . Mr.arun

Unknown said...

என் பெயர் : மீரான்
பாடங்கள் மிஹவும் எளிமையஹா உள்ளது நன்றி , அனால் பாடத்தில் (இப்பாடத்துடன் தொடர்புடைய Grammar Patterns 2 யும் பார்க்கவும்.) என்று கூருஹிரீர்ஹல் அதில் போனால் அதி வேறு வேறு இடத்திற்கு போஹிறது அதை நீகள் புரயும்படி வரிசை படுத்தினால் நன்றஹா இருக்கும் .

Unknown said...

(comparative,superlative)pattri oru mulumajaana vilakkam thara mudijumaa sir.......

Unknown said...

Hi Sir,

I am Murugan..i am watching and learning more things from your website..u r doing good job..bcoz nw a days english is very important..initially i faced more problem.i am from tamil medium and also village..my site no one knows to speak in english..i worried a lot..but i have the confident about my english..bcaz of u..please u have to continue and u should give more english based lessons...i expect more english lessons from u.and

"Thank U Sir"...Keep It ..Ur Saving More People Life..

x said...

y இல் முடிவடைந்தால் ies இணைக்க வேண்டும் எண்ண்டீர்கள்
மேலே play கு எவ்வாறு வரும்

hai madura said...

very nice

Ilayarasan said...

super Sir very useful this class
s x z ch sh o i am learning now

Post a Comment