ஆங்கில பாடப் பயிற்சி 19 (will be able to)

Grammar Patterns -1 றில் 23 மற்றும் 24 வதாக அமைந்திருக்கும் வாக்கியங்களை சற்றுப் பாருங்கள். அவ்விரண்டு வாக்கியங்களையே இன்று விரிவாக கற்கப் போகின்றோம்.

இந்த ஆங்கிலம் வலைத்தளத்திற்கு நீங்கள் புதிதாக வருகைத் தந்தவரானால் உங்கள் பயிற்சிகளை ஆங்கில பாடப் பயிற்சி 1 லிருந்து இலக்க வரிசையில் தொடரும் படி கேட்டுக் கொள்கின்றோம். முக்கியமாகக் "கிரமர் பெட்டன்களை" மனப்பாடம் செய்துக்கொள்ளுங்கள். அதுவே இந்த ஆங்கில பயிற்சியைத் தொடர எளிதாக இருக்கும்.

ஆற்றலை அல்லது சாத்தியத்தை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்கால வாக்கிய அமைப்புக்களை (can, am/is/are able to +) ஆங்கில பாடப் பயிற்சி 16 இல் கற்றோம். அவற்றின் இறந்தக்காலப் பயன்பாடுகளாக (could, was/were able to +) ஆங்கில பாடப் பயிற்சி 17 இல் கற்றோம். இன்று இவற்றின் எதிர்காலப் பயன்பாடுகளை பார்ப்போம்.

23. I will be able to do a job.
எனக்கு செய்ய முடியுமாக இருக்கும் ஒரு வேலை.
24. I will be unable to do a job.
எனக்கு செய்ய முடியாமலிருக்கும் ஒரு வேலை.

இவை சாதாரண எதிர்கால வாக்கியங்களாகும். அதாவது ஆற்றலை அல்லது சாத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கான சாதாரண எதிர்கால (Simple Future Tense)வாக்கியங்கள். இந்த வாக்கிய அமைப்புகளில் தன்னிலை, முன்னிலை, படர்க்கை (First, Second, Third person) மற்றும் ஒருமை, பன்மை எல்லாவற்றிற்கும் "will be able to" மட்டுமே பயன்படுகின்றது. கீழே கவனியுங்கள்.

Positive (Affirmative)
Subject + be + able + infinitive
I /You /He /She /It / We / You /They + will be + able + to do a job.

Negative
Subject + be + not + able + infinitive
I /You /He /She /It /You /We /They + won’t be + able + to do a job

Question (Interrogative)
Be + subject + be able + infinitive
Will
+ I /you /he /she /it /you /we /they + be able + to do a job?

+ be able to ஒரு துணைவினையல்ல என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

இவ்வாக்கிய அமைப்புக்களில் எப்பொழுதும் பிரதான விணைக்கு முன் “to” எனும் முன்னொட்டு இணைந்தே பயன்படும். (be able to has an infinitive form)

சரி இப்பொழுது வழமைப்போல் இவ்வாக்கிய அமைப்புக்களையும் கேள்வி பதிலாக மாற்றிப் பயிற்சி செய்வோம்.

Will you be able to do a job?
உனக்கு செய்ய முடியுமாக இருக்குமா ஒரு வேலை?
Yes, I will be able to do a job.
ஆம், எனக்கு செய்ய முடியுமாக இருக்கும் ஒரு வேலை.
No, I won’t be able to do a job. (will + not)
இல்லை, எனக்கு செய்ய முடியாமலிருக்கும் ஒரு வேலை.

Will you be able to speak perfect English very soon?
உனக்கு பேசமுடியுமாக இருக்குமா முழுமையான ஆங்கிலம் வெகு விரைவில்?
Yes, I will be able to speak perfect English very soon.
ஆம், எனக்கு பேசமுடியுமாக இருக்கும் முழுமையான ஆங்கிலம் வெகு விரைவில்.
No, I won’t be able to speak perfect English very soon.
இல்லை, எனக்கு பேசமுடியாமலிருக்கும் முழுமையான ஆங்கிலம் வெகு விரைவில்.

Will you be able to go to university next year?
உனக்கு போகமுடியுமாக இருக்குமா பல்கலைக் கழகத்திற்கு அடுத்த வருடம்?
Yes, I will be able to go to university next year.
ஆம், எனக்கு போகமுடியுமாக இருக்கும் பல்கலைக் கழகத்திற்கு அடுத்த வருடம்.
No, I won’t be able to go to university next year. (will + not)
இல்லை, எனக்கு போகமுடியாமலிருக்கும் பலகலைக்கழகத்திற்கு அடுத்த வருடம்.

மேலும் 25 வாக்கியங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பயிற்சி செய்யுங்கள். பிழையற்ற உச்சரிப்புப் பயிற்சிக்கு கீழே இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒலிக் கோப்பினை சொடுக்கி பயிற்சிப் பெறலாம்.

aangilam.com 19.mp...

1. I will be able to study.
எனக்கு கற்க முடியுமாக இருக்கும்.

2. I will be able to study both arts and sciences.
எனக்கு இரண்டையும் கற்க முடியுமாக இருக்கும் கலையையும் விஞ்ஞானத்தையும்.

3. I will be able to dance.
எனக்கு நடனமாட முடியுமாக இருக்கும்.

4. I will be able to vote.
எனக்கு வாக்களிக்க முடியுமாக இருக்கும்.

5. I will be able to go to China.
எனக்கு போகமுடியுமாக இருக்கும் சீனாவிற்கு.

6. I will be able to improve my English knowledge.
எனக்கு வளர்த்துக்கொள்ள முடியுமாக இருக்கும் ஆங்கில அறிவை.

7. I will be able to speak in English.
எனக்கு பேச முடியுமாக இருக்கும் ஆங்கிலத்தில்.

8. I will be able to become a chief executive.
எனக்கு ஆகமுடியுமாக இருக்கும் பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரியாக.

9. I will be able to pass the exam.
எனக்கு தேர்வடைய முடியுமாக இருக்கும் பரீட்சையில்.

10. I will be able to fly to Canada
எனக்கு பறக்க முடியுமாக இருக்கும் கனடாவிற்கு.

11. I will be able to vote via internet.
எனக்கு வாக்களிக்க முடியுமாக இருக்கும் இணையத்தின் ஊடாக.

12. I will be able to solve problems
எனக்கு தீர்க்க முடியுமாக இருக்கும் பிரச்சினைகளை.

13. I will be able to become an IPS officer.
எனக்கு ஆகமுடியுமாக இருக்கும் ஓர் IPS பணியாளராக.

14. I will be able to receive voice-mail.
எனக்கு பெறமுடியுமாக இருக்கும் குரலஞ்சல்.

15. I will be able to come to New York.
எனக்கு வரமுடியுமாக இருக்கும் நியூ யோர்கிற்கு.

16. I will be able to get my land.
எனக்கு பெற முடியுமாக இருக்கும் எனது நிலத்தை.

17. I will be able to become famous in the world.
எனக்கு பிரசித்திப்பெற முடியுமாக இருக்கும் உலகில்.

18. I will be able to buy a submarine.
எனக்கு வாங்க முடியுமாக இருக்கும் ஓர் நீர்மூழ்கிக்கப்பல்.

19. I will be able to do my duty accurately.
எனக்கு செய்ய முடியுமாக இருக்கும் எனது கடமையை மிகச்சரியாக.

20. I will be able to marry next year.
எனக்கு திருமணம் செய்யமுடியுமாக இருக்கும் அடுத்த வருடம்.

21. I will be able to swim in the sea.
நான் நீந்த முடியுமாக இருக்கும் கடலில்.

22. I will be able to solve problems.
எனக்கு தீர்க்க முடியுமாக இருக்கும் பிரச்சினைகளை.

23. I will be able to submit to the court.
எனக்கு ஒப்படைக்க முடியுமாக இருக்கும் நீதிமன்றில்.

24. I will be able to demonstrate that.
எனக்கு மெய்பித்துக்காட்ட முடியுமாக இருக்கும் அதை.

25. I will be able to win the world
எனக்கு வெல்ல முடியுமாக இருக்கும் உலகை.

Homework:

A. மேலே நாம் கற்றச் சொற்களை You, He, She, It, We, You, They போன்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தி வாக்கியங்களை அமையுங்கள்.

B. மேலே உதாரணமாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கேள்வி பதில்களைப் பின்பற்றி இந்த 25 வாக்கியங்களையும் கேள்வி பதிலாக மாற்றி பயிற்சி செய்யுங்கள்.

C. இன்று நாம் கற்ற (will be able to) ஆற்றல் மற்றும் சாத்தியத்தை வெளிப்படுத்தும் எதிர்கால வாக்கியங்களை உதாரணமாக எடுத்து உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கையில் உங்களால் என்னென்ன செய்ய முடியுமாக இருக்கும், என்னென்ன செய்ய முடியாமலிருக்கும் என நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களோ அவற்றை இரண்டுப் பட்டியல்களாக எழுதுங்கள். எழுதும் பொழுது வாசித்து வாசித்து எழுதவும். அவ்வாறு வாசித்து வாசித்து எழுதும் பொழுது அவை தானாகவே உங்கள் மனதில் பதிந்து, உங்களின் வாசிக்கும் ஆற்றலையும், ஆங்கில அறிவையும் அதிவேகமாக வளர்த்துக்கொள்ள உதவும். அதேவேளை எழுத்தாற்றலையும் எளிதாக பெற்றுவிடலாம்.

D. உங்கள் பேச்சாற்றலை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டுமாயின் நீங்கள் உங்கள் சகோதரரிடமோ அல்லது நண்பரிடமோ இணைந்து நீங்கள் எழுதிய கேள்வி பதில்களை, ஒருவர் கேள்விக் கேட்டும் மற்றவர் பதிலளித்தும் பயிற்சி செய்யலாம். எவ்விதக் கூச்சமும் இன்றி சத்தமாக பேசி பயிற்சிப் பெறுங்கள். அது கூடிய பயனை உங்களுக்குத் தரும்.

குறிப்பு:

ஆங்கில உரையாடல்களின் போது இலகுவாகவும் வேகமாகவும் பேசுவதற்கு ஆங்கில "short form" சுருக்க உச்சரிப்பு பயன்பாடுகள் முக்கியமானது. எனவே இதுப் போன்ற "short form" முறைகளைப் பின்பற்றி ஆங்கிலத் தொனிக்கேற்ப பேசிப் பழகுங்கள்.

இப்பாடத்தின் I will be able to என்பதன் சுருக்கப்பயன்பாடு I’ll be able to ஆகும்.

இதன் எதிர்மறை வாக்கிய அமைப்புகளில் (won’t be able to) என்பதில் காணப்படும் “won’t” என்பது will + not இன் சுருக்கப்பயன்பாடாகும்.

சரி! பயிற்சிகளைத் தொடருங்கள்.

மீண்டும் அடுத்தப் பாடத்தில் சந்திப்போம்.

இப்பாடம் தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்னூட்டம் இட்டோ அல்லது முகப்பில் காணப்படும் எமது மின்னஞ்சல் ஊடாகவோ கேட்டறிந்துக்கொள்ளலாம்.

நன்றி

அன்புடன் ஆசிரியர் அருண் HK Arun Download As PDF

9 comments:

Anonymous said...

நன்றி அருண்.

Anonymous said...

THANK U VERY MUCH MR.ARUN...........,

HK Arun said...

நன்றி அபூ சமீர்

நன்றி Anonymous

tamilan said...

thank u very much sir you are doing a great service

Anonymous said...

it is very good . nice hard work .

Unknown said...

nice lessons

Unknown said...

good keep it Mr.Arun

Ganesh said...

Sir, I am impressed with your deep sincerity. Thank you for service

RAMESH said...

Thank you so much Arun.

Post a Comment