ஆங்கிலம் துணுக்குகள் 4 (Abbreviations / Acronyms)

"Abbreviation" என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் "சுருக்கம்" என்பதாகும். இவை நீண்ட வாக்கியங்கள் அல்லது சொற்றொடர்கள் போன்றவற்றை எளிதாகப் பயன்படுத்துவதற்கு உதவுபவைகளாகும்.

உதாரணம்:

சுருக்கம்: BBC - முழு வாக்கியம்: British Broadcasting Corporation.

சுருக்கம்: MGR - முழுப்பெயர்: Maruthur Gopalan Ramachandran

இதுப்போன்று சுருக்கங்களாக பயன்படுத்தப்படுபவைகள் பல்லாயிரக் கணக்கில் உள்ளன. இவை நாடுகள், அமைப்புகள், நிறுவனங்கள், தொழிற்பெயர்கள், கற்கை நெறிகள், தகமைகள், தகவல் பெயர்கள் என்று மட்டுமல்லாமல் நீண்ட சொற்றொடர்களை சுருக்கிப் பயன்படுத்துதல், சொற்களையே சுருக்கிப் பயன்படுத்தல், பெயர்களை சுருக்கிப் பயன்படுத்தல் என இந்த "சுருக்கங்கள்" (Abbreviations) எண்ணற்றவை.

இவற்றை ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

1. மக்கள் மனதில் இலகுவாக நினைவில் நிற்பதற்கு.

2. எளிதாய் பேசுவதற்கு.

3. நீண்ட சொற்றொடர்களை எளிதாக எழுதுவதற்கும் பேசுவதற்கும்.

என இச்சுருக்கங்களைப் பலரும் விரும்பிப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

இருப்பினும் இவற்றை கற்க விரும்புவோர் தத்தமது துறைசார் சுருக்கங்களை முதலில் கற்பதே பொருத்தமானதாக இருக்கும். இங்கே பொதுவாக எல்லோரும் பயன்படுத்தக் கூடிய சில சுருக்கங்களை கீழே காணலாம்.

இச் சுருக்கங்களை ஆங்கிலத்தில் இரண்டு விதமாக வகைப்படுத்தியுள்ளனர். ஒன்று "Initial Abbreviation" மற்றது "Acronym".

Initial Abbreviations சுருக்கங்கள்
-------------------------------------------------------------------------------------
முதலில் "Initial Abbreviations" சுருக்கங்களைப் பார்ப்போம். இவற்றை ஒரு நீண்ட வாக்கியத்தின் ஒவ்வொரு சொற்களினதும் முதல் எழுத்தை மட்டும் எடுத்து "கெப்பிட்டல்" எழுத்துக்களில் பயன்படுத்துபவைகள். கெப்பிட்டல் எழுத்தும் சிம்பல் எழுத்தும் கலந்து பயன்படுத்துபவைகள். சிம்பல் எழுத்துக்களில் மட்டுமே பயன்படுத்துபவைகள் என வகைப்படுத்தலாம்.

அநேகமாக இவற்றை பேசும் பொழுது ஒவ்வொரு எழுத்துக்களின் ஒலியையும் தனித்து தனித்து உச்சரிக்கவேண்டும்.

உதாரணம்:

ஏ.அய் - AI - Amnesty International

ஏ.பி.சி - ABC - American Broatcasting Company

பி.எம்.டப்ளிவ் - BMW - Bavarian Motor Works

மேலுள்ளவற்றைப் போன்றே கீழுள்ளவற்றையும் உச்சரிக்க வேண்டும்.

DND – Do Not Disturb

FYI – For your Information

FBI - Federal Bureau of Investigation

GB – Great Britain

IOU – I Owe You

LOL – Laugh Out Loud

ISI - Inter-Services Intelligence

MP – Member of Parliament

UNM – Under New Management

VIP – Very Important Person

CB - Criminal Bureau

CID - Criminal Investigation Department

CAT - Committee against Torture

CAT - Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

CEDAW - Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women.)

CERD - Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Convention on the Elimination of Racial Discrimination.)

CESCR - Committee on Economic, Social and Cultural Rights.

CHR - Commission on Human Rights

CMW - Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

CRC - Committee on the Rights of the Child (Convention of the Rights of the Child)

CSW - Commission on the Status of Women

CBI – Central Bureau of Investigation or Intelligence

CDC – Commonwealth Development Corporation

CE – Civil Engineer

CIA – Criminal Investigation Agency

CIA - Central Interlligence Agency

CID – Criminal Investigation Department

DPI - Department of Public Information

ECOSOC - United Nations Economic and Social Council

FAQ - frequently asked questions

GAOR - General Assembly Official Records

HRC - Human Rights Committee

ICC - International Criminal Court

ICCPR - International Covenant on Civil and Political Rights

ICERD - International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

ICESCR - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ICRC - International Committee of the Red Cross

ILO - International Labour Organization

IPKF - Indian Peace Keeping Forces

LTTE - Liberation Tigers of Tamil Eelam

NGO - Non-governmental organization

OHCHR - Office of the High Commissioner for Human Rights

RAW - Research and Analysis Wing

UDHR - Universal Declaration of Human Rights

UN - United Nations

UNAMIR - United Nations Assistance Mission for Rwanda

UNAMSIL - United Nations Mission in Sierra Leone

UNAVEM III - United Nations Angola Verification Mission III

UNCLOS - United Nations Convention on the Law of the Sea, also known as LOS

UNCRO - United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia

UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development

UNDCP - United Nations Drug Control Programme

UNDOF United Nations Disengagement Observer Force

UNDP - United Nations Development Programme

UNEP - United Nations Environment Programme

UNESCO United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization

UNFICYP - United Nations Peacekeeping Force in Cyprus

UNFPA - United Nations Population Fund

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCRHR - United Nations High Commissioner for Human Rights

UNICEF - United Nations Children's Fund

UNICEP - United Nations International Comparison Programme

UNICRI - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNIDIR - United Nations Institute for Disarmament Research

UNIDO - United Nations Industrial Development Organization

UNIFIL - United Nations Interim Force in Lebanon

UNIKOM - United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission

UNITAR - United Nations Institute for Training and Research

UNMEE - United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea

UNMIBH - United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina

UNMIK - United Nations Interim Administration Mission in Kosovo

UNMIL - United Nations Mission in Liberia

UNMIS - United Nations Mission in the Sudan

UNMISET - United Nations Mission of Support in East Timor

UNMOGIP - United Nations Military Observer Group in India and Pakistan

UNMOP - United Nations Mission of Observers in Prevlaka

UNMOT - United Nations Mission of Observers in Tajikistan

UNMOVIC United Nations Monitoring and Verification Commission

UNOMIG - United Nations Observer Mission in Georgia

UNOCI - United Nations Operation in Côte d'Ivoire

UNOMSIL - United Nations Mission of Observers in Sierra Leone

UNOPS - United Nations Office of Project Services

UNRISD - United Nations Research Institute for Social Development

UNRWA - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

UNSC - United Nations Security Council

UNSMIH - United Nations Support Mission in Haiti

UNSSC - United Nations System Staff College

UNTAET - United Nations Transitional Administration in East Timor

UNTSO - United Nations Truce Supervision Organization

UNU - United Nations University

USA - United States of America

USSR - Union of Soviet Socialist Republics (தற்போது உடைந்துவிட்டது)

UAE - United Arab Emirates

UK - United Kingdom (நான்கு நாடுகளின்-ஐக்கிய இராச்சியம் England, Northern Ireland, Scotland, Wales.)

NAACP - National Association for the Advancement of Colored People

கல்விக்கான தகமைகளின் சுருக்கங்கள்

BA – Bachelor of Arts

BCL – Bachelor of Civil Law

BGL – Bachelor of General Law

B.Com., – Bachelor of Commerce

BD – Bachelor of Divinity

BDS – Bachelor of Dental Surgery

BL – Bachelor of Law

B.Lit., – Bachelor of Literature

BM – Bachelor of Medicine

B.Mus., – Bachelor of Music

B.Sc., – Bachelor of Science

BVSc., – Bachelor of Veterinary Science

DM – Doctor of Medicine

DSE – Director of School Education

DPH – Director of Public Instruction

DPH – Diploma in Public Health

D.Sc., - Doctor of Science

MA – Master of Arts

கணனித் துறைசார் சுருக்கங்கள்

AMD - Advanced Micro Devices

API - Application Programming Interface

CD - Compact Disc

CD-R - CD-Recordable

CD-ROM - CD Read-Only Memory

CD-RW - CD Re-Writable

CPU - Central Processing Unit

DRAM - Dynamic Random Access Memory

DVD - Digital Video Disc

WWW - World Wide Web

சொற்களின் சுருக்கங்கள்

அநேகமாக இவற்றில் முதல் எழுத்து ''கெப்பிட்டல்" எழுத்தாகவும் அதன் பின் வருபவை "சிம்பல்" எழுத்தாகவும் வரும். சிம்பல் எழுத்துக்களில் மட்டுமே எழுதப்படுபவைகளும் உள்ளன.

Mr - Mister (always abbreviated)

Mrs - Mistress (always abbreviated)

இச்சுருக்கங்கள் இரண்டும் பேசும் பொழுது முழுச்சொற்களாக பேசப்பட்டாலும், எழுதும் பொழுது எப்பொழுதும் சுருக்கமாகவே எழுதப்படுவன.

kg - kilogram(s)

km - kilometer(s)

B.C. - Before Christ

A.D. - Anno Domini (in the year of the Lord) (லத்தீன் சொற்கள்)

a.m. - Ante Meridiem - முற்பகல் (before midday) (லத்தீன் சொற்கள்)

p.m. - Post Meridiem - பிற்பகல் (after midday) (லத்தீன் சொற்கள்)

etc. - et cetera ("and the others", "and other things", "and the rest") (லத்தீன் சொற்கள்)

e.g. - exempli gratia (means "for example) (லத்தீன் சொற்கள்)

AC - Alternating Current

DC - Direct Current

Ltd - Limited

Acronyms சுருக்கப்பெயர்கள்
-------------------------------------------------------------------------------------
"Acronyms" என்றால் என்ன?

"Acronyms" என்றால் ஒரு சொற்றொடரின் முதல் எழுத்துக்களை எடுத்து அவற்றை இன்னுமொரு புதியச் சொல் போன்று பேசுப்படும் சுருக்கப்பெயர்களாகும். இவற்றில் நாம் மேலே பார்த்தைப் போன்று எழுத்துக்களை தனித்தனியாக உச்சரிப்பதில்லை; சொற்களின் முதல் எழுத்துக்களை கூட்டுச்சேர்த்து இன்னுமொரு புதியச் சொல்லாகவே ஒலிக்கப்படுபவைகள் ஆகும். (In this case the first letters from each word actually form another word)

அநேகமாக சொற்கள் என்றே நினைத்து பேசும் பலருக்கு, இவை பலக் கூட்டுச்சொற்களின் "சுருக்கம்" என்பது தெரியாமலும் இருக்கலாம்.

உதாரணம்:

LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

இதனை "எல்-ஏ-எஸ்-ஈ-ஆர்" என உச்சரிப்பதில்லை. "லேஸzர்" என்றே உச்சரிக்க வேண்டும். இதுப்போன்ற சுருக்கங்களையே ஆங்கிலத்தில் "Acronym" என்றழைக்கின்றனர். மேலும் சில "Acronyms".

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome.

AIDSAcquired Immune Deficiency Syndrome.

BAFTABritish Academy of Film and Television Arts.

DEFRADepartment for Environment Foods and Rural Affairs.

JPEGJoint Photographic Experts Group.

SALTStrategic Arms Limitation Treaty.

NATONorth Atlantic Treaty Organization.

NASANational Aeronautical and Space Administration.

OPECOrganization of Petroleum Exporting Countries.

WHOWorld Health Organization.

RADAR - Radio Detection And Ranging.

RAMRandom Access Memory.

ஆங்கிலம் கற்க விரும்பும் ஆர்வலர்கள் அல்லது மாணவர்கள் இதுப்போன்ற சுருக்கங்களின் பயன்பாடுகளையும், சுருக்கப்பெயர்களின் பயன்பாடுகளையும் அறிந்து வைத்துக்கொள்ளல் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு ஆங்கில அகரமுதலியில் ஏதாவது ஒரு சொல்லுக்கான பொருளை அல்லது விளக்கத்தைப் பார்க்க எத்தனிப்பதானாலும் முதலில் அந்த அகரமுதலியின் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் (Abbreviation used in this Dictionary) சுருக்கப் பயன்பாடுகளை அறிந்து வைத்துக்கொள்ளல் மிக முக்கியமானதாகும்.

Download As PDF

27 comments:

அருப்புக்கோட்டை பாஸ்கர் said...

மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது !

கோவை விஜய் said...

very useful informations
thanks
கோவை விஜய்
http://pugaippezhai.blogspot.com/

HK Arun said...

வணக்கம்

- அருவை பாஸ்கர்.
- கோவை விஜய்.

வருகைக்கும் கருத்துக்கும் நன்றி

Anonymous said...

It's marvelous with bits, general informations, abreviations & Expansions and simple usages in common tamil to learn english. thanks a lot.
Regards.
James C
Saravanan G
Salika

ashok kumar said...

i think it's very helpful for all tamils.I really appreciate your motto.It should be reached every tamils.

best regards,
B.ashok

HK Arun said...

//It's marvelous with bits, general informations, abreviations & Expansions and simple usages in common tamil to learn english. thanks a lot.//

- James C
- Saravanan G
- Salika

மூவருக்கும் நன்றிகள்

HK Arun said...

- B.ashok

//i think it's very helpful for all tamils.I really appreciate your motto.It should be reached every tamils.//

எமது இப்பாடங்கள் அனைத்து தமிழரும் பயனடைய வேண்டும் என்பதே எமது விருப்பு.

நன்றி அசோக்

Anonymous said...

Great post, I am almost 100% in agreement with you

adithi said...

i am mathematics graduate but i teach english in a government high school. i refer and prepare for my class thro blog. tqs. it is reaching the most needed.
regards
lakshmi

adithi said...

i am mathematics graduate but i teach english in a government high school. i refer and prepare for my class thro blog. tqs. it is reaching the most needed.
regards
lakshmi

lakshmi said...

i am mathematics graduate but i teach english in a government high school. i refer and prepare for my class thro blog. tqs. it is reaching the most needed.
regards
lakshmi

kaviya Arun said...

really great thanks thanks

Ajay Gowtham said...

super i like thiz very much.........i love thiz site

Ajay Gowtham said...

super i like thiz very much.........i love thiz site

Vivek Prabhu said...

Thanks for your KT...
Narayanan .Mysore.

nan said...

Thanks for the Knowledge Transfer professional...
Narayanan Mysore.

nan said...

Thanks for the Knowledge Transfer professional...
Narayanan Mysore

Unknown said...

Thank you so much for your valuable information

Anonymous said...

superb.......................................................................................,,

Anonymous said...

superb

Anonymous said...

thank you very much.iam tamil medium student.so now i feel happy.reason yunka site paartha podhu payam poyuduchu.na yeppa english pesa mudium nu yosikkala.ippa inthe site a yeellaam paduja pothum.neraya thanks to you

Unknown said...

Its very useful... thanks

Jegan said...

Excellent Hats off you sir.

Unknown said...

sir,
mathematics - maths
this is abbreviation or acronym please tell me sir

Unknown said...

Its very useful..............

Unknown said...

Hi Sir,

It's very useful this site for basic learners and advance learners in english.
Could you please make a new chapter for "how to write a effective email communication".

Thanks & Regards,
Mani Kannan

Kukenthira28 said...

THANK YOU SIR

Post a Comment