ஆங்கில பாடப் பயிற்சி - 1 (Grammar Patterns - 1)

முழுமையான தமிழ் விளக்கத்துடன் ஆங்கில இலக்கண பாடப் பயிற்சி!
இது பாடசாலை பாடத்திட்டத்தைப் போன்றோ, ஆங்கில பேச்சுப் பயிற்சி (Spoken English) போன்றோ அல்லாமல், முழுமையான தமிழ் விளக்கத்துடன்  ஆங்கில இலக்கண பாடத் திட்டத்தைக்கொண்டது. இதில் அனைத்து "Grammar Patterns" களும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

இப்பாடத்திட்டத்தில் இலக்கணப் பிழையின்றி ஆங்கிலம் பேசவும், எழுதவும், வாசிக்கவும் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

தமிழ் மொழிப்பெயர்ப்பு பற்றிய விளக்கம்

எடுத்துக்காட்டாக, "I do a job" எனும் வாக்கியத்தை தமிழில் மொழி பெயர்ப்போமானால், "நான் ஒரு வேலை செய்கின்றேன்." என்று தான் கூறுவோம். ஆனால் நாம் இந்த ஆங்கில பாடப் பயிற்சியில் "நான் செய்கின்றேன் ஒரு வேலை." என்றே தமிழாக்கம் செய்துள்ளோம். இதற்கான காரணம் இவ்வாறுதான் ஆங்கிலத்தை தமிழில் மொழிப்பெயர்க்க வேண்டும் என்று நாம் கூறவில்லை. ஆனால் முடிந்தவரையில் ஆங்கில நடைக்கு ஏற்றாற் போல் தமிழ் விளக்கம் கொடுத்து பயிற்சி செய்தால்; ஆங்கில வார்த்தைகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், ஒவ்வொரு ஆங்கில சொற்களுக்குமான தமிழ் விளக்கத்தையும் எளிதாக விளங்கிக் கற்கலாம் என்பது எமது கருத்தாகும்.

சரி பாடத்திற்குச் செல்வோம்.

இங்கே "do a job" எனும் ஒரு வார்த்தையை இன்றையப் பாடமாக எடுத்துக்கொள்வோம். இவ்வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம் "செய் ஒரு வேலை" என்பதாகும். இதை "நான் செய்கின்றேன் ஒரு வேலை, நான் செய்தேன் ஒரு வேலை, நான் செய்வேன் ஒரு வேலை" என ஒரே வார்த்தையை 73 விதமாக மாற்றி பயிற்சி செய்வதே இப்பாடத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இது மிகவும் இலகுவாகவும் அதிவிரைவாகவும் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளக் கூடிய ஓர் பயிற்சி முறையாகும்.

do a job

1. I do a Job.
நான் செய்கிறேன் ஒரு வேலை.

2. I am doing a job.
நான் செய்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் ஒரு வேலை.

3. I did a job.
நான் செய்தேன் ஒரு வேலை.

4. I didn't do a job.
நான் செய்யவில்லை ஒரு வேலை.

5. I will do a job.
நான் செய்வேன் ஒரு வேலை.
நான் செய்கிறேன் (சற்றுப் பிறகு) ஒரு வேலை.

6. I won't do a job.
நான் செய்யமாட்டேன் ஒரு வேலை.

7. Usually I don't do a job.
சாதாரணமாக நான் செய்கிறேனில்லை ஒரு வேலை.

8. I am not doing a job.
நான் செய்துக் கொண்டிருக்கின்றேனில்லை ஒரு வேலை.

9. I was doing a job.
நான் செய்துக் கொண்டிருந்தேன் ஒரு வேலை.

10. I wasn't doing a job.
நான் செய்துக் கொண்டிருக்கவில்லை ஒரு வேலை.

11. I will be doing a job.
நான் செய்துக் கொண்டிருப்பேன் ஒரு வேலை.

12. I won't be doing a job.
நான் செய்துக் கொண்டிருக்கமாட்டேன் ஒரு வேலை.

13. I am going to do a job.
நான் செய்யப் போகின்றேன் ஒரு வேலை.

14. I was going to do a job.
நான் செய்யப் போனேன் ஒரு வேலை.

15. I can do a job.
16. I am able to do a job.
எனக்கு செய்ய முடியும் ஒரு வேலை

17. I can't do a job.
18. I am unable to do a job.
எனக்கு செய்ய முடியாது ஒரு வேலை.

19. I could do a job.
20. I was able to do a job.
எனக்கு செய் முடிந்தது ஒரு வேலை.

21. I couldn't do a job.
22. I was unable to do a job.
எனக்கு செய்ய முடியவில்லை ஒரு வேலை.

23. I will be able to do a job.
எனக்கு செய்ய முடியுமாக இருக்கும் ஒரு வேலை.

24. I will be unable to do a job.
எனக்கு செய்ய முடியாமலிருக்கும் ஒரு வேலை.

25. I may be able to do a job.
எனக்கு செய்ய முடியுமாக இருக்கலாம் ஒரு வேலை.

26. I should be able to do a job.
எனக்கு செய்ய முடியுமாகவே இருக்கும் ஒரு வேலை

27. I have been able to do a job. (Perfect Tense பார்க்கவும்)
[சற்றுமுன்பிருந்து - தற்போதுவரை] எனக்கு செய்யமுடியுமாக இருக்கின்றது ஒரு வேலை.

28. I had been able to do a job.
[அக்காலத்திலிருந்து - ஒரு கட்டம்வரை] எனக்கு செய்யமுடியுமாக இருந்தது ஒரு வேலை.

29. I may do a job.
30. I might do a job.
31. I may be doing a job.
நான் செய்யலாம் ஒரு வேலை.

32. I must do a job.
நான் (கட்டாயம்) செய்ய வேண்டும் ஒரு வேலை.(அழுத்தம்)

33. I must not do a job.
நான் செய்ய வேண்டியதில்லை ஒரு வேலை.
நான் செய்யக் கூடாது ஒரு வேலை.

34. I should do a job.
நான் செய்யவே வேண்டும் ஒரு வேலை. (மிக அழுத்தம்)

35. I shouldn't do a job.
நான் செய்யவே வேண்டியதில்லை ஒரு வேலை.
நான் செய்யவே கூடாது ஒரு வேலை.

36. I ought to do a job.
நான் எப்படியும் செய்யவே வேண்டும் ஒரு வேலை. (மிக மிக அழுத்தம்)

37. I don't mind doing a job.
எனக்கு ஆட்சேபனையில்லை செய்ய ஒரு வேலை.

38. I have to do a job.
நான்/எனக்கு செய்ய வேண்டும் ஒரு வேலை.

39. I don't have to do a job.
நான்/எனக்கு செய்ய வேண்டியதில்லை ஒரு வேலை.

40. I had to do a job.
நான்/எனக்கு செய்ய வேண்டி ஏற்பட்டது ஒரு வேலை.

41. I didn't have to do a job.
நான்/எனக்கு செய்ய வேண்டி ஏற்படவில்லை ஒரு வேலை.

42. I will have to do a job.
எனக்கு செய்ய வேண்டி ஏற்படும் ஒரு வேலை.

43. I won't have to do a job.
எனக்கு செய்ய வேண்டி ஏற்படாது ஒரு வேலை.

44. I need to do a job.
எனக்கு அவசியம் செய்ய (வேண்டும்) ஒரு வேலை.

45. I needn't to do a job.
45. I don't need to do a job.
எனக்கு அவசியமில்லை செய்ய ஒரு வேலை.

46. He seems to be doing a job.
அவன் செய்கின்றான் போல் தெரிகின்றது ஒரு வேலை.

47. He doesn't seem to be doing a job.
அவன் செய்கின்றான் போல் தெரிகின்றதில்லை ஒரு வேலை.

48. He seemed to be doing a job.
அவன் செய்கிறான் போல் தெரிந்தது ஒரு வேலை.

49. He didn't seem to be doing a job.
அவன் செய்கிறான் போல் தெரியவில்லை ஒரு வேலை

50. Doing a job is useful.
செய்வது(தல்) ஒரு வேலை பிரயோசனமானது.

51.
Useless doing a job.
பிரயோசனமில்லை செய்வது ஒரு வேலை.

52.
It is better to do a job.
மிக நல்லது செய்வது ஒரு வேலை.

53.
I had better do a job.
எனக்கு மிக நல்லது செய்வது ஒரு வேலை.

54.
I made him do a job.
நான் அவனை வைத்து செய்வித்தேன் ஒரு வேலை.

55.
I didn't make him do a job.
நான் அவனை வைத்து செய்விக்கவில்லை ஒரு வேலை

56.
To do a job, I am going to go to America.
செய்வதற்கு ஒரு வேலை, நான் போகப் போகின்றேன் அமெரிக்காவுக்கு.


57. I used to do a job.
நான் பழக்கப்பட்டிருந்தேன் செய்ய ஒரு வேலை.

58.
Shall I do a Job?
நான் செய்யவா ஒரு வேலை?

59.
Let’s do a job.
செய்வோம் ஒரு வேலை.

60.
I feel like doing a job.
எனக்கு நினைக்கின்றது செய்ய ஒரு வேலை.

61.
I don't feel like doing a job.
எனக்கு நினைக்கின்றதில்லை செய்ய ஒரு வேலை.

62.
I felt like doing a job.
எனக்கு நினைத்தது செய்ய ஒரு வேலை.

63.
I didn't feel like doing a job.
எனக்கு நினைக்கவில்லை செய்ய ஒரு வேலை.

64.
I have been doing a job.
நான் [அன்றிலிருந்து - தற்போதுவரை] செய்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஒரு வேலை.

65.
I had been doing a job.
நான் [அன்றிலிருந்து - ஒரு கட்டம்வரை] செய்துக்கொண்டிருந்தேன் ஒரு வேலை.

66.
I see him doing a job.
எனக்கு தெரிகின்றது அவன் செய்கின்றான் ஒரு வேலை.

67.
I don't see him doing a job.
எனக்கு தெரிகின்றதில்லை அவன் செய்கின்றான் ஒரு வேலை.

68.
I saw him doing a job.
எனக்கு தெரிந்தது அவன் செய்கிறான் ஒரு வேலை.

69.
I didn't see him doing a job.
எனக்கு தெரியவில்லை அவன் செய்கிறான் ஒரு வேலை.

70.
If I do a job, I will get experience.
நான் செய்தால் ஒரு வேலை, எனக்கு கிடைக்கும் அனுபவம்.

71.
If I don't do a job, I won't get experience.
நான் செய்யாவிட்டால் ஒரு வேலை, எனக்கு கிடைக்காது அனுபவம்.

72.
If I had done a job, I would have got experience.
என்னால் செய்யப்பட்டிருந்தால் ஒரு வேலை, எனக்கு கிடைத்திருந்திருக்கும் அனுபவம். (செய்யவும் இல்லை; கிடைக்கவும் இல்லை)

73.
It is time I did a job.
இது தான் நேரம் நான் செய்வதற்கு ஒரு வேலை.

கவனத்திற்கு:

எடுத்துக்காட்டாக, மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடத்தில், "do a job" எனும் வார்த்தை சில இலக்கங்களின் போது "doing a job" என வந்துள்ளதை அவதானித்திருப்பீர்கள். அதாவது அவ்விடங்களிலெல்லாம் பிரதான வினைச்சொல்லுடன் 'ing' யும் இணைத்து பயன்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய இலக்கங்களை கீழே கொடுத்துள்ளோம். அவ்விலக்கங்களின் போது எப்போதும் பிரதான வினைச் சொல்லுடன் "ing" யையும் இணைத்தே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Verb with + ing: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.

உதாரணம்:

speak in English
speaking in English. என்று வந்துள்ளதை அவதானிக்கவும்.

Homework:

கீழே 10 வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை மேலே நாம் கற்றதைப் போன்று ஒவ்வொரு வாக்கியங்களையும் 73 விதமாக மாற்றி எழுதி பயிற்சி செய்யவும். எழுதும் பொழுது சத்தமாக வாசித்து வாசித்து எழுதிப் பயிற்சி செய்யுங்கள். அதுவே எளிதாக உங்கள் மனதில் பதியக் கூடியதாக இருக்கும்.

1. I speak in English.
நான் பேசுகிறேன் ஆங்கிலத்தில்.
2. I write a letter.
நான் எழுதுகிறேன் ஒரு கடிதம்.
3. I play cricket.
நான் விளையாடுகிறேன் துடுப்பாட்டம்.
4. I fill up the form.
நான் நிரப்புகிறேன் விண்ணப்பம்.
5. I go to school.
நான் போகிறேன் பாடசாலைக்கு.
6. I do my homework.
நான் செய்கிறேன் எனது வீட்டுப்பாடம்.
7. I read a book.
நான் வாசிக்கிறேன் ஒரு பொத்தகம்.
8. I travel by bus.
நான் பயணம் செய்கிறேன் பேரூந்தில்.
9. I look for a job.
நான் தேடுகிறேன் ஒரு வேலை.
10. I ride a bike.
நான் ஓட்டுகிறேன் ஒரு உந்துருளி.

கவனிக்கவும்

உதாரணமாக "speak in English" எனும் ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக் கொண்டோமானால், அதை:

I speak in English.
நான் பேசுகிறேன் ஆங்கிலத்தில்.

I am speaking in English.
நான் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றேன் ஆங்கிலத்தில்.

I spoke in English.
நான் பேசினேன் ஆங்கிலத்தில்.

I didn't speak in English.
நான் பேசவில்லை ஆங்கிலத்தில்.

I will speak in English.
நான் பேசுவேன் ஆங்கிலத்தில்.

என (மேலே எடுத்துக்காட்டியுள்ளதைப் போன்று) அதே இலக்க வரிசைக் கிரமத்தில் 73 வாக்கியங்களாக மாற்றி எழுதி பயிற்சி செய்யவும். இது மிகவும் இலகுவான ஓர் பயிற்சி முறையாகும்.

Long Forms = Short Forms

do + not = don’t
does + not = doesn’t
did + not = didn’t
will + not = won’t
was + not = wasn’t
were + not = weren’t
can + not = can’t
could + not = couldn’t
have + not = haven’t
has + not = hasn’t
had + not = hadn’t
need + not = needn’t
must + not = mustn’t
should + not = shouldn’t
would + not = wouldn't

இப்பாடத்துடன் தொடர்புடைய இரண்டு கிரமர் பெட்டன்களின் இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றையும் பயிற்சி செய்துக்கொள்ளுங்கள்.


மற்றும் இப்பாடத்தில் நாம் கற்ற 73 வாக்கியங்களும் (அதே இலக்க வரிசைக் கிரமத்தில்) ஒவ்வொரு பாடங்களாக விரிவடையும். அப்பொழுது அதனதன் பயன்பாடுகள் பற்றியும், இலக்கண விதிமுறைகள் பற்றியும் விரிவாக கற்கலாம். விரிவாக எழுதப்பட்ட பாடங்களுக்கு குறிப்பிட்ட வாக்கியத்துடன் இணைப்பு வழங்கப்படும். அவ்விணைப்பை சொடுக்கி குறிப்பிட்டப் பாடத்திற்கு செல்லலாம். பிழையற்ற உச்சரிப்பு பயிற்சிக்கு பாடங்களுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒலிதக்கோப்புகளை சொடுக்கி பயிற்சி பெறுங்கள்.

இந்த கிரமர் பெட்டன்களைத் தவிர, மேலும் சில கிரமர் பெட்டன்கள் உள்ளன. அவை உரிய பாடங்களின் போது வழங்கப்படும்.


மேலுள்ள ஆக்கங்களையும் பார்க்கலாம்.

நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்

"ஆங்கில இலக்கணம்" என்றவுடன், அது கடினம் எனக் கருதாமல், மேலே கூறப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளின்படி தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள். அவை உங்கள் மனதில் பதியும் வண்ணம் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள். ஆங்கிலத்தில் "Well Begun is Half Done!" என்பர், அதன் பொருள் "எதனையும் முறையாக ஆரம்பித்து விட்டாலே பாதி வெற்றி" என்பதுதான். எனவே இந்த முதல் பாடமே உங்களுக்கான சிறந்த ஆரம்பமாக இருக்கட்டும்! தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள். முடிந்தவரை அச்சமின்றி சத்தமாகப் பேசி பயிற்சி செய்யுங்கள். அதுவே கூடிய விரைவில் இயல்பாக ஆங்கிலம் பேசும் ஆற்றலை உங்களுக்கு வழங்கும்.

மீண்டும் கூறிக்கொள்கின்றோம். இது மிகவும் எளிதாக ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வதற்கான ஓர் பயிற்சி முறையாகும்.

சரி பயிற்சிகளைத் தொடருங்கள்!

மீண்டும் அடுத்தப் பாடத்தில் சந்திப்போம்!

எமது இப்பாடத்திட்டம் பற்றிய உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களையும்  எண்ணங்களையும் எம்முடன் பகிர்ந்துக்கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

நன்றி!

அன்புடன்
அருண் HK Arun

Social Media Links: Facebook | Twitter | Pinterest | Google Plus

Download As PDF

337 comments:

1 – 200 of 337   Newer›   Newest»
தமிழ்பித்தன் said...

இதை ஏன் நீங்கள் ஒரு குழுப்பதிவுக்கு உட்படுத்தக் கூடாது எல்லோரும் தனித்தனியாக செய்யாமல் ஒன்றாக செய்ய இலகுவாக இருக்கும் நானும் வேணுமானால் உங்களுடன் இணைகிறேன்

Tech Shankar said...

very nice info

ஜீவி said...

நல்ல முயற்சி. வாழ்த்துக்கள்.

அ. இரவிசங்கர் | A. Ravishankar said...

ஆங்கிலச் சொற்களை அப்படியே இடம் மாறாமல் - நான் செய்கிறேன் வேலை - என்பது செயற்கையான தமிழாக்கமாக இருக்கிறது. நான் வேலை செய்கிறேன் என்று தமிழ் வழக்குக்கு ஏற்ப எழுதினாலே எந்த சொல் எதற்கு என்று மக்கள் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்களா?

HK Arun said...

உங்கள் கருத்தை தெரிவித்தமைக்கு மிக்க நன்றி இரவிசங்கர்.

ஆங்கில வழக்கிற்கு ஏற்ப அப்படியே இடம் மாறாமல் தமிழாக்கம் செய்வது, செயற்கையான தமிழாக்கமாக
இருக்கும் என்பது உண்மைதான்.

ஆனால் இங்கே ஆங்கிலம் கற்பதையே முதன்மை படுத்தியுள்ளேன். முடிந்தவரையில்
ஒவ்வொரு ஆங்கில சொற்களுக்குமான தமிழ் அர்த்தங்களையும் விளங்கி கற்பதால் விரைவாகவும், இலகுவாகவும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என நான் கருதுகிறான். அதே வேளை ஆங்கிலச் சொற்களுக்கான சரியான தமிழ் அர்த்தத்தையும் விளங்கிக்கொள்வார்கள் அல்லவா?

ஆரம்பத்தில் ஆங்கிலச் சொற்களிற்கான சரியான தமிழ் விளக்கத்துடன் கற்றுக்கொண்டார்களேயானால், காலப்போக்கில் அவர்களாகவே
தத்தமது பேச்சு வழக்கிற்கு ஏற்றவகையில் மாற்றிக்கொள்வார்கள் அல்லவா?

ஜமாலன் said...

பயனுள்ள உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துக்கள்.

HK Arun said...

நன்றி ஜமாலன்!

Anonymous said...

நல்ல முயற்சி. வாழ்த்துக்கள்
rajah

HK Arun said...

வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி Rajah

செந்தில்நாதன் செல்லம்மாள் said...

Thanks for your efforts...

HK Arun said...

வருகைக்கும் பின்னூட்டத்திற்கும் மிக்க நன்றி செந்தில்நாதன் செல்லம்மாள் அவர்களுக்கு.

Anonymous said...

Dear sir, thankyou for teaching english.i w'll refer to my friends.also ihave one small doubt.that, i w'll send it to your email add.pl.reply.
s.kumar.

Anonymous said...

Very good. This will be simple way tp learn/understand english.

In some cases, tamil translation needs to be corrected.

HK Arun said...

நன்றிகள் குமார் மற்றும் அனானிமவுஸ் இருவருக்கும்.

//In some cases, tamil translation needs to be corrected.//

இவற்றை குறிப்பிட்டுக் காட்டினீர்களானால் சரிப்படுத்தலுக்கு இலகுவாக இருக்கும்.

நான் முயற்சி செய்கின்றேன்.

நன்றி

Anonymous said...

Please start English Grammar from the chapter of sentence

= A sentence is a group of words, which gives complete sense.

There are four kinds of sentences
=Assertive sentence (statement)
=Interrogative sentence (question)
=Imperative sentence (command and Request)
=Exclamatory sentence (Exclamation and sarrow)

MADURAI NETBIRD said...

ஓர் அருமையான முயற்சி.வாழ்த்துக்கள்

HK Arun said...

s.balaji

வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி

Anonymous said...

நல்ல முயற்சி. வாழ்த்துக்கள்;FAROOK ABDULLA;ABUDHABI.UAE

Anonymous said...

நல்ல பயனுள்ள செயல்.

தொடருங்கள்.

வாழ்த்துக்கள்.

Unknown said...

Hello Sir,

Really, ur job is very Good ...
Please continue this......

Congrats....

Unknown said...

Hello Sir,

Really u r doing good job.....
Please continue this....


Congrats....

HK Arun said...

- Farook Abdulla
- Anonymouse
- Saraganesh

மூவரது வாழ்த்துக்களுக்கும் நன்றி

Anonymous said...

அருணுக்கு,

உங்களது இந்த சேவை எங்களை போன்ற பலபோருக்கு மிகவும் பயன் உள்ளதாக அமையும். இது போன்று நிறைய பாடப் பயிற்சிகளைத் தொடர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறேன். உங்களது சேவைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி.

Vadielan R said...

நல்ல சேவை தொடர்ந்து செய்து என் போன்ற அனைவருக்கும் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொடுத்து குருவாக உயருங்கள்

HK Arun said...

வடிவேலன் ஆர்

வணக்கம்

//நல்ல சேவை தொடர்ந்து செய்து என் போன்ற அனைவருக்கும் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொடுத்து குருவாக உயருங்கள்.//

எமது இந்த "ஆங்கிலம்" வலைத்தளத்தில் ஆங்கிலம் கற்று நான்குப் பேரேனும் உயர்வானார்கள் அதுவே எனக்கு மனமகிழ்வானதாகும்.

நன்றி அன்பரே!

Unknown said...

HELLO SIR, ur job is very good...
PLS CONTINUE........

Alanganallur-Tamilan said...

i really appriciated Mr.Arun..
you have done a very good job to tamil and tamil people.

Thanks..
Rajangbaoopathy Muniswamy
USA

HK Arun said...

- Pondy
- Rajanga

உங்களுடைய கருத்துக்கள் மகிழ்வைத் தருகின்றன.

நன்றிகள்.

Anonymous said...

hello sir,
i search many sites and books for learn .all the ways are not suitable.but from your program i have the confidence to speak english earlier.i am tamil medium students.through these program the tamil people can understand the meaning of each and every word.your direction of approach is good and correct.(direct translation)

HK Arun said...

அன்புடன் அனானி மாணவருக்கு

சரியோ பிழையோ எழுதுங்கள்.
சரியோ பிழையோ அச்சமின்றிப் பேசுங்கள்.

எதற்கும் அச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லை.

//(direct translation)//

முடிந்தவரை நேரடி தமிழாக்கமாகவே தர முயற்சிக்கின்றோம். விளக்கங்கள் தேவையெனில் கேட்டெழுதுங்கள்.

நன்றி.

Nandhu pari said...

i am Nandhini . i am std 11th .
i will use your English patten sir
this is very easy, i want take to english sir . my school is not interest to english . so i will use you are grammar patten sir.
it's nice sir ...
thanking you.....
bay....

udhaya said...

மிக்க நன்றி , மிகவும் பயன் உள்ளதாக இருக்கிறது நண்பரே!!!
-udhaya.

Anonymous said...

From: Nandha Kumar.u
(Chengalpet)
Today only i seen your blog....
Excellent work.........
Please continue your work....
Thank You.....

Unknown said...

மிக்க நன்றி , மிகவும் பயன் உள்ளதாக இருக்கிறது !!!

தொடர்க உம் நற்பனி !!!

Adriean said...

மிகவும் நன்றி.வாழ்த்துக்கள்.

Anonymous said...

வந்தோம் சென்றோம் என்றில்லாமல் தங்களுக்கு தெரிந்ததை, மிகவும் சிரமம் எடுத்து அனைவருக்கும் எளிதில் புரியும் வண்ணமாக சிறப்பாக கொடுத்து பிரம்மிக்க வைத்துவிட்டீர்கள்.

எப்படி நன்றி சொல்வது தெரியவில்லை.

தொடருங்கள்

HK Arun said...

- Joshe

- Udhaya

- Anonymous 1

- Galeel Bhasha

- Chandran

- Anonymous 2

உங்கள் அனைவருடைய கருத்துக்களுக்கும் வாழ்த்துக்களுக்கும் நன்றிகள்.

அன்புடன் அருண்

Unknown said...

Really it is a great job.

Anonymous said...

THANK U SIR.

Unknown said...

THANK U SO MUCH SIR.

Anonymous said...

வணக்கம்... அருன் நீங்கள் புரட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இது போன்றவர்களின் வறட்சிதான் சமூகத்தில் இருந்து வந்தது. அதை நீங்கள் இட்டு நிறப்புகிறீர்கள் வாழ்த்துகள்.

தொடர்க உமது பயணம்

- சென்னைத்தமிழன்

HK Arun said...

Hassan
Anonymous
meera
செம்புலம்

உங்கள் அனைவரது வருகைக்கும் கருத்துக்களுக்கும் மிக்க நன்றி.

Unknown said...

It is really very useful to many people who wants to learn english through their mother tounge. Pls. go ahead. Wish you all success.

Thanks
A.Salam - Palakkad

Unknown said...

Its really a nice starting point to learn English in a different way and different method.

Good effort. Thanks Arun.

Thanks Giving,
Krishna Prabhu,
Chennai

Anonymous said...

sir,

iam doing my pg. but still i dont know to speak english, i am planning to go to abroad. your approach is very powerful and easy to learn. so pls teach me abroad slang also.

thankyou
rama

Unknown said...

Hi arun you done very nice job, thank you very much, It's very usefull for me.

Unknown said...

Hi arun you done very nice job,thanhk you very much. It's very usefull for me.

rathinamuthu said...

I am verry new to this blogspots Thanks to Vikatan.com. I hope it will be useful for me. I started my first lesson today If i have any doubts while doing my exercises whom shall I contact. Thanks
Muthiah R
muthiahrm@gmail.com

வசீகரன் said...

this is very easy ,very thank!

kalaiyarasi said...

it is a wonderful job many of us searching website for getting knowledge of english they will get more things thanks

kalai said...

this is very useful for many tamilians

ப்ரியமுடன் செல்வா said...

hi arun,
u are good thinking like this spoken English, so much peoples confusing how to learn english, so much of english classes r very tuf. anyway thanks for good initiative,
All the best
Once thanks for ur initative.........

Anonymous said...

good very usefull lession to me

Krishnan said...

thanks very usefull lession to me

Suppan said...

You are doing a great job.

I am planning to do something similar to this.

Suppan

Anonymous said...

I wish,I had a English knowledge like you.
I think. I can improve my English knowledge like you. help with webside

manjoorraja said...

வணக்கம்

வலைச்சரத்தில் மாதங்கி உங்கள் பதிவை குறிப்பிட்டிருந்தார். அதனாலேயே வரும் வாய்ப்பு கிட்டியது. மிக நல்ல பயனுள்ள சேவை.

ஆங்கிலம் ஓரளவுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் கூட நிறைய இலக்கணப்பிழைகளை நான் செய்வதுண்டு. இங்கு வந்து அவற்றை இனி தெளிவுப்படுத்திக்கொள்ள முடியும் என நம்புகிறேன்.
வாழ்த்துகள். மிகவும் நன்றி.

HK Arun said...

salam
Enathu Payanam
Anonymous 1
NEELAKANNAN
Muthiah
haider
kalaiyarasi
kalai
Priyamudan
Anonymous 2
Krishnan
Suppan
Anonymous 3

அனைவரது கருத்துக்களுக்கும் பாராட்டுக்களுக்கும் மிக்க நன்றி.

அன்புடன் அருண்

HK Arun said...

//வலைச்சரத்தில் மாதங்கி உங்கள் பதிவை குறிப்பிட்டிருந்தார். அதனாலேயே வரும் வாய்ப்பு கிட்டியது.//

நன்றி மஞ்சூர் ராசா.

வலைச்சரம் மாதங்கிக்கும் என் அன்பான நன்றிகள்.

Anonymous said...

this is very useful site.
please continue it.

Royals said...

i think this is the best site of learn english,all the best.

HK Arun said...

//this is very useful site.
please continue it.//

நன்றி அனானி நண்பரே!

நிச்சயமாக தொடருவோம்.

HK Arun said...

-bala

//i think this is the best site of learn english,all the best.//

உங்கள் கருத்து மகிழ்ச்சியை தருகின்றது.

நன்றி.

Dr. E. Boopalan said...

Dear Sir,

Your done a very good job keep it up

Prasath said...

Dear Sir,

I ever seen site like this. It's really good one and I hope in future most of the people will say thanks to you

Ranjit Sachin said...

Really you did the wonderful job for our tamil peoples... You are great... Continue this site.. Please dont stop updating for any reason..

All the best..

Vazha pallandu..

Luv
Ranjit
http://ranjit.110mb.com
http://ranjitsachin.blogspot.com

HK Arun said...

- Bala
- Prasath
- Ranjit Sachin

உங்கள் கருத்துக்கள் மகிழ்வை தருகின்றன. ஊக்குவிப்புக்கும் கருத்துக்களுக்கும் நன்றிகள்.

arunan said...

உலகமெல்லாம் தமிழ்மொழி பரவவேண்டும் என்றால்
தமிழனுக்கு முதலில் ஆங்கிலம் தெரிய வேண்டும்.

நல்ல பணி. உங்களுக்கு ஆயுள் நூறு அல்ல. ஆயிரம் ஆண்டுகள் இருக்க வேண்டும். தமிழ் தெரிந்தவனுக்கு ஆங்கிலம் தெரியவில்லை. ஆங்கிலம் தெரிந்தவனுக்குத் தமிழ் தெரியவில்லை. ஆங்கிலம் தெரிந்த தமிழர்கள் உலகமெல்லாம் பரவும்போது உலகமெல்லாம் தமிழோசை பரவும். அவ்வகையில் பரவும் வகை செய்யும் தங்களது தமிழ்த் தொண்டு தொடரட்டும்.
உங்கள் பெயரிலேயே உங்களோடு உங்களிடமிருந்து ஆங்கிலம கற்றுக் கொள்ளப் பெருமையாக இருக்கிறது.நன்றிகள் பலப்பல.

priya said...

good afternoon sir, i am priya. really you r doing a great job.Hats off to u sir. in yours, எடுத்துக்காட்டாக "I do a job" என்பதை தமிழில் மொழிப் பெயர்த்துக் கூறுவோமானால் "நான் ஒரு வேலை செய்கின்றேன்" என்று தான் கூறுவோம். ஆனால் இந்த ஆங்கில பாடப் பயிற்சியில் அவ்வாறு இல்லாமல் "நான் செய்கின்றேன் ஒரு வேலை" என்று ஆங்கில நடைக்கு ஏற்பவே தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. It's difficult to understand sir. i know how tough it is to change. but if there are two meanings like i mentioned above, it will be really helpful for us. And i have finished my B.E. this year. i was a Tamil medium student till my higher secondary. now i want to speek good English to atten the interview. also i did my college in an average college only. there students always speak only in Tamil. kindly help me. how can i improve my communication skill. also i have no time. i have to atten many companies. thank you sir, if i made any mistake sorry for that. i am excepting your reply sir.

HK Arun said...

//உலகமெல்லாம் தமிழ்மொழி பரவவேண்டும் என்றால்
தமிழனுக்கு முதலில் ஆங்கிலம் தெரிய வேண்டும்.//

தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்கு தமிழர் வளரவேண்டும். இன்றைய சூழலில் உலக அரங்கில் தமிழர் மிளிர ஆங்கிலம் அத்தியாவசியம் தான்.

அதேவேளை ஆங்கிலம் கற்போர் தமது தாய் மொழி வளர்ச்சிக்கும் பங்களிப்பார்களானால், பல வளர்ச்சிபடிகளை நாமும் எட்டலாம்.

நன்றி அருணன்.

HK Arun said...

அன்புடன் பிரியா!

//எடுத்துக்காட்டாக "I do a job" என்பதை தமிழில் மொழிப் பெயர்த்துக் கூறுவோமானால் "நான் ஒரு வேலை செய்கின்றேன்" என்று தான் கூறுவோம். ஆனால் இந்த ஆங்கில பாடப் பயிற்சியில் அவ்வாறு இல்லாமல் "நான் செய்கின்றேன் ஒரு வேலை" என்று ஆங்கில நடைக்கு ஏற்பவே தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. It's difficult to understand sir.//

உங்களுக்கு கடிணமாக தெரியும் வாக்கியங்களை கேட்டெழுதுங்கள்.

இனிவரும் பாடங்களில் கடிணமானது போன்று தோன்றும் வாக்கியங்களில் இரண்டு விதமாகவும் விளக்கம் தருகின்றேன்.

நன்றி

HK Arun said...

அன்புடன் Several tips!

நன்றி

Anonymous said...

I'm really very proud of you Mr. Arun. You are a very great person. Continue your good work. Very very thanks to you.

S. Vidhya

Karthikeyan said...

Hi Arun,
You have great job, I appriciate that. I am having simple query about, How to differentiate can- could, may-might-maybe, will-would. Please explain me, How to use that words in correct situations?

HK Arun said...

- அனானி
பின்னூட்டத்திற்கு நன்றி

HK Arun said...

- Karthikeyan

How to differentiate can- could,

can இங்கே:
http://aangilam.blogspot.com/2008/09/16-can-be-able-to.html

could இங்கே:
http://aangilam.blogspot.com/2008/10/17-could-waswere-able-to.html

can - could இரண்டினதும் சிறப்பு பயன்பாடுகள் இங்கே:
http://aangilam.blogspot.com/2008/10/18-polite-and-more-polite.html

//may-might-maybe, will-would. Please explain me, How to use that words in correct situations?//

இவை எதிர்வரும் பாடங்களில் தருகின்றேன்.

கேள்விக்கு நன்றி

Ramanan said...

நல்ல சேவை தொடர்ந்து செய்யுகள்.

Unknown said...

Dear Mr.Arun Sir,

behalf of all learner I thanks to U for your super useful service to all human.Really It's amazing & seems that your site is doing great job.I appreciate your good hardwork.Insha allah U will be good position in ur place.I feel lucky to share my opinion to U.I would like to say some thing about It will be number one site to learn Tamil to English communication in easy format and also quick way.Every Tamil people Should know about your side.I try to do my best to ads your side to all.

Anonymous said...

Really you did the wonderful job for our tamil peoples... You are great... Continue this site.. Please dont stop updating for any reason..

All the best..

BABU Chennai

HK Arun said...

-Ramanan
-Jahabar
-BABU Chennai

உங்கள் கருத்துக்கள் மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தருகின்றன. உங்கள் ஊக்குவிப்புக்களே எனது உந்து சக்தி.

கருத்துக்களுக்கும் வாழ்த்துக்களுக்கும் மிக்க நன்றி

அன்புடன் அருண் | HK Arun

Anonymous said...

hi arun im really happy abuot your work.good job.may god bless you and give more good health to continue this.if u could please add some mini stories with different tense and with audio, then it will useful us to improve our spoken english pls pls pl..............s br.arun.your student

Anonymous said...

helo mr arun,
As some of the learners said that both the form of tamil sentence is required . if you give both together it will be easy for us.

wish you all the best.

-as a learner-
r.balamurugan

Unknown said...

Hello author,

First of all i would like to thank you for this great initiative and effort and this will help all level of people who are interested in improving their skills...
Please continue this great work...
Let other get light for their candle from your knowledge
Great work keep it up

Unknown said...

Hello author,

First of all i would like to thank you for this great initiative and effort and this will help all level of people who are interested in improving their skills...
Please continue this great work...
Let other get light for their candle from your knowledge
Great work keep it up

Anonymous said...

அன்புடன் நண்பர் அருணுக்கு வணக்கம்
எனக்கு வயது 55 ஆங்கில இலக்கண பிழை வரும் உங்களின் இந்த
பாடம் சொல்லி கொடுக்கும் முறை சற்று வித்தியாசமாக இருந்தாலும்
எளிதில் புரிஉம்படி உள்ளது மிக்க நன்றி ஆசிரியர் அவர்களே ' நன்றி நன்றி

HK Arun said...

-R.Balamurugan

//As some of the learners said that both the form of tamil sentence is required . if you give both together it will be easy for us.//

விரைவில் இருவழி மொழிப்பெயர்ப்புடன் வழங்க முயற்சிக்கின்றேன்.

அறிவித்தமைக்கு நன்றி

HK Arun said...

- Anonymous
//hi arun im really happy abuot your work.good job.may god bless you and give more good health to continue this.if u could please add some mini stories with different tense and with audio, then it will useful us to improve our spoken english pls pls pl..............s br.arun.your student//
உங்கள் கருத்தை தெரிவித்தமைக்கு மிக்க நன்றி. நீங்கள் கேட்ட ஆங்கில துணுக்குகள், ஒலிப்பதிவுகள் போன்றன எதிர்வரும் பாடங்களில் எதிர்ப்பார்க்கலாம்.

HK Arun said...

அன்புடன் MJ

உங்கள் கருத்து ஊக்கத்தை அளிக்கின்றது. எமது பாடங்கள் தொடர்ச்சியாக வரும்.
நன்றி

HK Arun said...

- Anonymous

வணக்கம் ஐயா (55)

உங்கள் மனம் திறந்தக் கருத்துக்களே எமக்கான உந்து சக்தியாகுகின்றது.
//எளிதில் புரிஉம்படி உள்ளது// என்று குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள், அதுவே எமக்கு மகிழ்ச்சியானது.

உங்கள் கருத்துக்கு மிக்க நன்றி.

Unknown said...

உங்கள் பாடங்கள் எளிதாக உள்ளன. நீங்கள் இலங்கையர் என்பதில் எங்களுக்கு பெருமையாக உள்ளது i am very proud of you. This will be simple way tp learn english. Thanks

hhh said...

hai sir good evening this is very very useful to me i am very glad still after 5 months improve myself thankyou very much sir

HK Arun said...

- Sivananthan
- hhh
உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்தமைக்கு மகிழ்ச்சி

நன்றிகள்

hamaragana said...

அன்புடன் நண்பர் அருண் வணக்கம் படம் ஒன்றில் மேலும் வார்த்தைகள் உருவாக்கி எழுத பயில்கிறேன்
நான் பார்க்கலாம் டிவி.
i may watch t.v
i might watch t.v
i may be watch t.v.
சரிதானே .
நன்றி

HK Arun said...

-hamaragana
//i may watch t.v
i might watch t.v
i may be watch t.v.
சரிதானே.//
I may be watching t.v.
ஆம் சரியாகத்தான் எழுதியுள்ளீர்கள். ஆனால் "ing" இடவேண்டிய இடங்களை சற்று கவனித்து எழுதி பயிற்சி செய்யுங்கள். வெற்றி நிச்சயம்.

நன்றி

udaya said...

very nice

Ranjit Sachin said...

Thaliva,

Ungaludaya Vetri Payanam Thodaratum.

Idhayanganidhanda Vaazhuludan
Ranjit

http://ranjit.110mb.com

HK Arun said...

நன்றி Udaya

நன்றி Ranjit Sachin

educations said...

எல்லோருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் . இந்த வலைப்பூ மிகவும் நல்ல ஆசிரியன் என்பதில் இரு கருத்தில்லை. எனக்கு தெரிந்த வரையில் என்னுடைய வலைப்பூவில் ஆங்கிலம் எழுதுகிறேன்
http://educations-educations.blogspot.com/ ஆதரவு தரவும் நன்றி

NSK said...

உங்கள் சேவைக்கு மிக்க நன்றி , உங்கள் உழைப்புக்கு வாழ்துக்கள்

HK Arun said...

வணக்கம் NSK,

வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி நண்பரே.

Anonymous said...

நான் கம்ப்யூட்டர் துறையில் 4 வருடமாக இருக்கிறேன். நான் படித்தது தமிழ் மிடியம், வளர்ந்தது லோக்கல் மதுரை, நான் ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேச ரெம்ப ஆசை அதற்கு சரியான குரு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் இப்போது உங்கள் மூலம் இந்த பி£ளக் கிடைத்துள்ளது. உங்கள் பி£ளக்கை பார்த்து படித்தவுடன் எனக்குள் ஒரு நம்பிக்கை வந்துள்ளது, என்னாலும் ஆங்கிலம் பேச முடியும் என்று. என் வாழ்வில் மறக்கு முடியாத பிளாக்கில் இதுவும் உண்டு.
..
..
..
......நன்றி குருவே நன்றி....... ஆணந்தக்குமார், அனுப்பானடி (மதுரை)

thiruudhaya said...

Hi Sir,

VERY VERY USEFUL WEBSITE SIR

THANKS SIR


UDHAYA

HK Arun said...

அன்புடன் ஆணந்தக்குமார்,

உங்கள் கருத்துரை மகிழ்ச்சியையும் ஊக்கத்தையும் தருகின்றது.

தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கு ஒரே வழி.

நன்றி

HK Arun said...

- Thiruuadhaya

உங்கள் கருத்துரைக்கு மிக்க நன்றி உதயா.

muju1988 said...

hai sir,,its very useful to us

Unknown said...

very very usefull and very easy learning thanks ur help full mind

HK Arun said...

- muju1988
- raja

உங்கள் கருத்துப் பகிர்வுகளுக்கு நன்றிகள்

Arasan said...

Hi, Mr. Arun really you are doing a great job. I am working as a software engineer in Corporate company. when i came to chennai, i just remember my job searching days. i struggled a lot. But now i'm good speaker in english by god's grace. I can help you if you wants anything. Your way of teaching is pretty good and great. Take care. All the best..

Pragash said...

நான் இன்று தான் இந்த வலைத்தளத்தை காண்கின்றேன். ஆங்கிலம் கற்பதற்கு எனக்கு மிகவும் பயனுள்ள தளம் என நம்புகின்றேன். பாடத்திட்டம் ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்.

HK Arun said...

- Arasan

//Your way of teaching is pretty good and great. Take care. All the best.//

உங்கள் கருத்துப் பகிர்வுக்கு மிக்க நன்றி.

HK Arun said...

- PRAKASH

//பாடத்திட்டம் ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்.//

ஆம்! அதுவே இலகுவானது. கிரமர் பெட்டன்கள் 01, 02, 03 யும் நன்றாக பயிற்சி செய்துக்கொண்டீர்களானால் பாதி வெற்றி பெற்றுவிட்டீர்கள் எனலாம்.

பயிற்சிக்கும் பொழுது, எழுதியும், எழுதியவற்றை சத்தமாக வாசித்தும் பயிற்சி செய்யுங்கள்.

நன்றி

Anonymous said...

aangilam karka arumaiyana vazhi kanbithu irukkinreergal.nanrigal nanbare!

Gopikrishnan Bala said...

நான் இன்றே தங்களது பாடங்களைப் பற்றி அறிந்தேன் ..,

மிக்க நன்றி ..

Unknown said...

its very useful to me...thank you

Unknown said...

Dear sir,
This is sangeetha.
i hope this is very useful for people like me.
while speaking in english that my problem is no fluency because of hesitation and strike of vocabulary.
how to rectify this problem, sir.
Because i want to speak in english very very fluently, will you help me, sir.

If i download pdf files it will not be opened in my system.
will u send the lessons through e.mail, sir,
my id: sangee_skdeepa@yahoo.co.in
Thank you.

HK Arun said...

- Anonymous
- Gopikrishnan
- deepa

உங்கள் கருத்துப் பகிர்வுகளுக்கு மிக்க நன்றி

HK Arun said...

- sangeetha

எமது பாடங்கள் தொடர்ந்து வரும் அவற்றைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். பாடங்கள் தொடர்பான மேலதிக விளக்கங்கள் தேவைப்படின் தொடர்புக்கொள்ளுங்கள். //If i download pdf files it will not be opened in my system.//
PDF கோப்புகளை உங்கள் கணினியில் திறந்துப் பார்ப்பதற்கு, பிடிஎப் கோப்பு வாசிப்பான் நிறுவியிருக்க வேண்டும். இந்தப் பதிவைப் பாருங்கள்

Anonymous said...

hai i am vasntvel from covai

குமரன் said...

வாழ்த்துகள்..

PRAKASAM K said...

Hi sir, Good morning! What a excellent job! Best of luck! Keep it! We are waiting for your lessons!

PRAKASAM K said...

Hi sir, Good morning! What a excellent job! Best of luck! Keep it! We are waiting for your lessons!

Anonymous said...

Its Very Helpful to me.
long time i searched this kind of website.
now i found it..
100 thanks to u..
Regards,
Shankari...

Yasir said...

man what a great job u r doing...hats off to you arun....God bless you

Unknown said...

S. Nagarajan

Dear sir, thank you for teaching English's we'll refer to my friends. Also I am working in printing press job design work I know read English & understanding English but I an not speak English your teaching English very easy then sure I speak English . again Thank you very much
July 10 2010

Rengasamy said...

Really a very good service to the Tamil People especially who is working / students studying in abroad.

rajendran said...

this is really an amazing job mr.ARUN. i like your contribution and the commitment towards teaching English to our people, in which language they can easily understand....

i would follow your chapters...

keep going....

all best

HK Arun said...

- Vasntvel
- குமரன்
- PRAKASAM
- Shankari
- Yasir

உங்கள் கருத்துப்பகிர்வுகளும் பாராட்டுகளும் மகிழ்வை தருகின்றன.

நன்றி நண்பர்களே!

HK Arun said...

S. Nagarajan

//Dear sir, thank you for teaching English's we'll refer to my friends. Also I am working in printing press job design work I know read English & understanding English but I an not speak English your teaching English very easy then sure I speak English . again Thank you very much.//

ஆங்கில இலக்கணம் முறையாக கற்றும், ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேசமுடியாமல் இருக்கும் பலர் உள்ளனர். அதற்கான காரணங்களில் பிரதானக் காரணங்கள்: முதலாவது பேசும் பொழுது ஆங்கில இலக்கணப் பிழை ஏற்பட்டுவிடுமோ எனும் அச்சம், அதற்கு எமது தளத்தின் பாடங்கள் உதவி புரியும். இரண்டாவது ஆங்கிலச் சொற்களை சரியாக உச்சரிக்கின்றோமா எனும் உள்ளுறுத்துல், அது ஏன் ஏற்படுகின்றன என்றால், ஆங்கிலம் கற்பிப்போர் ஆங்கில ஒலிப்புகளை முறையாக கற்றுத் தராததன் விளைவு என்றே நான் கூறுவேன்.

(ஆங்கில ஒலிப்புகள்) பாடத்தில் மேலதிக விளக்கங்களை நீங்கள் காணலாம்.

நன்றி

HK Arun said...

- Rengasamy

//Really a very good service to the Tamil People especially who is working / students studying in abroad.//

பாராட்டுக்குக்கு நன்றி நண்பரே

HK Arun said...

- rajendran

//this is really an amazing job mr.ARUN. i like your contribution and the commitment towards teaching English to our people, in which language they can easily understand....

i would follow your chapters...

keep going....

all best//

உங்கள் கருத்துப்பகிர்வுக்கு மிக்க நன்றி நண்பரே

Govindarajan P said...

I unable to copy and paste the required part of the page in ms-word.
Which tamil font you are using?
How can i get printout for the part of the page

Govindarajan P said...

Sir,
I want to take the print out for that 73 sentences and their tamil meanings only
Is it possible?

Expecting reply soon

Unknown said...

Hello Arun, Its a great effort ! I appreciate your heart to help the needy! Its great! Keep do your good work! God bless!

Anonymous said...

i am new to this website.yesterday only i saw it.i have some doubt.
Ex:
38. I have to do a job.
நான்/எனக்கு செய்ய வேண்டும் ஒரு வேலை.

40. I had to do a job.
நான்/எனக்கு செய்ய வேண்டி ஏற்பட்டது ஒரு வேலை.
here u indicated.
seiya vendi irundathu in EX:40
y v don't call in ex:30
seiya vendi irrukku.

Govindarajan P said...

Your "Download as PDF" link is not working properly in Adobe Reader version 9.3 . Kindly check it down

Unknown said...

hello sir this very nice and super sir i like your job thnk you sir....

ganesh said...

//Dear sir, thank you for teaching English's we'll refer to my friends. Also I am working in printing press job design work I know read English & understanding English but I an not speak English your teaching English very easy then sure I speak English . again Thank you very much.//

hema said...

Is it correct to say, i need to do a job.

Goodway said...

என் மேல் விழுந்த மழை துளியே
இத்தனை நாளை எங்கிருந்தாய் ..............?
இவ்வளவு பெரிய முயற்சி எடுத்திருக்கிறாய் நண்பா !!!!
உன்னை எப்படி நான் பாராட்டுவது ......

உன் அன்பு
ந.சித்திவிநாயகம்

Anonymous said...

Dear Arun,
Great efforts from you without any commercial motive. I wish you all the best.
I am unable to save in pdf format or I am unable to take pdf by acrobat writer also. Could you please help me?.
Thank you,
Ravi (Bangalore)

suresh said...

உங்கள் இணையதளத்தை பார்த்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன்

A.ravi said...

வணக்கம் அருண்.
வாழ்த்துக்கள்.உங்கள் சேவைக்கு மிக்க நன்றி , உங்கள் உழைப்புக்கு வாழ்துக்கள்

A.Ravi & family

Jagaveran said...

திரு. அருண் அவர்களுக்கு எனது நன்றி. எத்துனை அழகான முயற்சி ... அற்புதமையா! சிறுபிள்ளைகளிலிருந்து பெரியவர்வரைத் தமிழறிந்த அனைவரும் ஆங்கிலம் கற்று சிறப்பெய்த சிறந்த ஒரு தளத்தை உருவாக்கி செயல் படுத்திக்கொண்டு வருகிறீர்கள் உங்களைப்போன்ற படித்தத் தமிழர்கள் பல துறைகளிலும் தமிழினத்திற்கு உதவ வேண்டும் . தமிழினம் இழந்ததை மீட்டெடுக்க இது போன்ற முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்படல் வேண்டும். உங்களைப்போன்று ஒரு பத்துத் தமிழர்களிருந்தால் போதும் , என் இனம் முன்னேறிவிடும் எனும் நம்பிக்கையில் நிம்மதியாக இந்த உலகத்தைவிட்டுப் போவேன். வாழ்க உங்கள் முயற்சி! வாழ்க தமிழினம்!

Aloysius BJ PIOUS said...

Nice approach , Really hats off to you Arun.

Unknown said...

How to say in word your do a very very good job is very useful to my life

Thank You Very Much
BY
(CHINNA RAJA P)

Unknown said...

great job.... god bless you...

Alagu Raj K said...

hi arun,
i have to do a job.
i have do a job.
What differents between this two words..pls tell me

Anonymous said...

Assalamu alaikum.I am nawas.I am a tamil mediam student.I am learing spoken english last 5 years.i have used your english pattern last one year.i have finished your all lessons. but i know grammer rules,writing rules and spoken rules. but when i speak in english i am afraid and i have used lot of mistakes that time i know this speak is not correct.i want practice or anything else.pleas give me a good solution.i am waiting for your advise.

Anonymous said...

Dear Sir! Good Evening! I saw English grammar in Tamil before three days. It is very nice like SWEETS. I want to your english book. Have your English Book available? Please without fail reply me.

Thanking you!

Regards,
Mageswari R

Anonymous said...

very much informative

Anonymous said...

உங்கள் சேவைக்கு மிகவும் நன்றி,.... எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் நான் speaking செய்வேன் இப்போளிது எனக்கு ஒரு story எழுதவதுக்கு try பண்றன், நான் எழுதுவது சரியா என்று பார்க்க ஏஅதவது உதவி செய்வீர்களா please......

Anbu said...

dear sir,

I'm anbu... Thanks a lot for ur helpful learning session...
Basically i'm very weak in english...so this site it's better...no..no..best for me...

Thank U so much.......

Sathya, USA said...

In 2008 I referred this website to my friend, that time i have seen two or three comments only. After a long gab now i am looking this, Wow, amazing how many peoples are really utilizing this.....?!

Hats Off Sir!You have done a very good job for my Tamil Peoples.

Once again Thank you very much.

nawas said...

assalamu alaikum arun. i am nawas from dubai. i using ur site past 3 years.i know all grammer rules. but when i speak in english while i could not get word.will not come words.i was thinking that time. what i do pls tell good solution.vassalam.

சிவஹரி said...

Dear Mr. Arun ji.

It's great job for Tamil medium students. I wish to all get improve and successful achievments - Regards Sivahari

Venu said...

குருவே வணக்கம். இன்றுதான் உங்கள் ஆங்கில பாடப் பயிற்சி-1 பார்த்து கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன். மிகவும் எளிதாக இருக்கு. நன்றி குருவே.....

A.MHD.SIHAN said...

A.MHD.SIHAN

I'm reading your website everyday, Its very useful me.also,I speak with my friends about your website day by day, exactly easy to learn for us.I don't know how to thank u....

best regards,
A.MHD.SIHAN,
Saudi Arabian airlines(KSA)

SAKTHI B.A.,B.L., said...

பயனுள்ள உங்கள் முயற்சிக்கு வாழ்த்துக்கள்.by sakthi

nataraj said...

sir,
I am very happy to see this blog because your job it is very help for poor student in english,
best wishes continue your job.

natarajmala
Trichy

Unknown said...

மிக்க நண்ட்றி

Nandha said...

நன்றி

Nandha said...

நன்றி

usman mohamed said...

its realy good

தமிழ்மணி said...

நல்ல முயற்சி! வாழ்த்துக்கள்.
ஆனால்,தமிழ்தான் மறந்துவிடும்போலிருக்கிறது. (நான் செய்கிறேன் ஒரு வேலை!!!)

HK Arun said...

-Govindarajan

-Anthuvan s

-Anonymous

-Govindarajan

-jagan

-ganesh

-Goodway

-ந.சித்திவிநாயகம்

-Anonymous

-Ravi (Bangalore)

-suresh

-A.ravi

-A.Ravi & family

-Jagaveran

-Aloysius BJ PIOUS

- chinna

-(CHINNA RAJA P)

-sathish

-alagu

-Anonymous

-Anonymous

-Mageswari R

-Anonymous

-Anonymous

-Anbu

-Sathya, USA

-nawas

-SIVAHARI

-Venu

-SIHANSoft

-A.MHD.SIHAN

-jil

-nataraj

-natarajmala

-Ram

-Nandha

-usman mohamed

உடனடியாக பதில் அளிக்காமைக்கு மன்னிக்கவும். உங்கள் அனைவருடைய கருத்துப் பகிர்வுகளுக்கும் நன்றிகள். அவற்றில் பலரது கேள்விகளும் இருந்தன.அவை தொடர்பான பாடங்கள் விரைவில் வரும்.

நன்றி!

அன்புடன்
அருண் | HK Arun

Madhesh said...

தமிழா நீர் வாழ்க! உம் முயற்ச்சிக்கு நன்றி!

Great!
Madhesh C

Madhesh said...

தமிழா நீர் வாழ்க! உம் முயற்ச்சிக்கு நன்றி!

Great!
Madhesh C

!!!!!!! said...

அன்பு நண்பரே இப்போதுதான் உங்கள் தளத்தை பார்த்தேன்
எனக்கும் ஆங்கிலம் பேசவேண்டும் ..
நானும் பழக ஆரம்பிக்கிறேன் .
அதற்கு முன் உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி ..
குருவே சரணம்
அன்பே சிவம்

Mohan said...

thank you sir, நான் நல்ல வேலையில்யுள்ளேன் ஆனால் ஆங்கிலம் எனக்கு கடின மாக இருக்கிறது இப்போதுதான் உங்கள் தளத்தை பார்த்தேன்
எனக்கும் ஆங்கிலம் பேசவேண்டும் நானும் உங்களுடன் இணைகிறேன்

Mohan said...

thank you sir, நான் நல்ல வேலையில்யுள்ளேன் ஆனால் ஆங்கிலம் எனக்கு கடின மாக இருக்கிறது இப்போதுதான் உங்கள் தளத்தை பார்த்தேன்
எனக்கும் ஆங்கிலம் பேசவேண்டும் நானும் உங்களுடன் இணைகிறேன்

Unknown said...

good work thank you sir

Rajesh said...

Rajesh,

I have to say 10000 thanks for u because after started reading your lessons only i have learned (more)English grammars. Thanks a lot.
I have a small doubt

I write a letter
and
I am writing a letter -- In these two sentences your tamil meaning almost like same meaning pola thaan irrukku (in my understanding).

so please Guide me i already read your other lessons also but i couldn't understand this simple present meaning in tamil because in my understanding its like present continuous tamil meaning. so please please
explain me.
but i can easily understood your past tense and present continuous easily after studied your lessons.

I am writing a letter---(In tamil) eluthikgonuirrukinrean

I write a letter---In tamil-- eluthuginrean (I write a letter).

niroshan06 said...

It is very very useful for me. Thanks for this.....

Prabhu said...

it is useful to basic learners..also your home work is perfect one..Congratulations..

Prabhu said...

it is useful to basic learners...your homework idea is awesome.. congratulation

dhivya said...

am so proud of u..arun...thanks for teaching english very easily..am very fear with speak english to others...pls give any tips for me...
dhivyabca271@gmail.com

dhivya said...

am very proud of u...arun...thanks for teaching english very easily..am very fear with speak english to others..please give any tips for me

Hemalatha said...

fantastic.very use full website.thanks a lot.

Hemalatha said...

very use full website. thank you very much.

Unknown said...

மிகவும் பயனுள்ளதும் இலகுவனதுமான ஆங்கில கற்கைக்கு உகந்த இணையத்தளம். நன்றி.

muthu said...

it is very useful

speakers said...

its really nice sir....its really a worthy work..

speakers said...

its really nice sir....its really a worthy work..

Vivek said...

very nice sir

firthous.hameed said...

intha inayahalam neenda naalaha naan thediya pokkisam kidaithathu pol irukkirathu...nanri..nanri.. nanri..

firthous.hameed said...

இது எனக்கு கிடைத்த மிகப் பெரும் உதவி நன்றி............

muraliharan said...

sir you are doing a great job welldone...keep it up..muraliharan teacher kilinochchi srilanka

muraliharan said...

sir you are doing a great job welldone...keep it up..muraliharan teacher kilinochchi srilanka

sivakumar said...

very good and very useful..

sivakumar said...

very good and very useful..

Unknown said...

Now only,i see your site...it is very useful to me...
Thanks a lot...

Anonymous said...

என்போன்ற ஆங்கலம் கற்க விரும்புவோருக்கு மிகவும் பயனுள்ள பாடமாக அமைந்துள்ளது பாடம் தமிழர்களுக்கு சேவை செய்யும் தங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த மிக்க நன்றி வணக்கம்.....

Unknown said...

Can one of freinds here send me a link top web site or pdf lesson

wich shows tamil vern formulas
Eg. parr+kinru+een = parkireyn..nihal kalam

Shobana said...

Its really amazing site.... i do refer this site to some of my friends.... easy to understand.... it could be better if u release entire lessons through Mp3 cd and Pdf... it will be more helpful for us to learn often through offline...
..................THANK YOU..........

VINOTH said...

Hi...

I very very thank you for this unbeatable blog. Keep going with this great success.. Most of them does't know about the blog. Please kindly add this blog on social networks.. It definitely will help the people who are living in village.. Again thank you much guys who involved this.!!!

ALL THE VERY BEST

Raj said...

good work thank you

Nithi said...

hi do u have any institute in chennai

Unknown said...

excellent services

rangaraj said...

very nice

Unknown said...

like this

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 337   Newer› Newest»

Post a Comment