ஆங்கில அரைப்புள்ளி (semi-colon)

அரைப்புள்ளி என்பது நிறுத்தக்குறியீடுகளில் ஒன்றாகும். இதனை ஆங்கிலத்தில் "colon" என்பர். இதனை ஆங்கிலத்தில் நான்கு விதமாக பயன்படுத்தப் படுகின்றது. அந்த நான்கு விதங்களும் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன என்பதை இப்பாடத்தில் பார்ப்போம்.

அரைப்புள்ளியின் பயன்பாடுகள்

01. ஆங்கிலத்தில் இரண்டு வாக்கியங்களின் உட்பொருள் ஒன்றோடொன்று நெருங்கியத் தொடர்புடையதாக இருந்தால், முதல் வாக்கியத்தின் முடிவில் முற்றுப்புள்ளிக்கு பதிலாக அரைப்புள்ளி இடுவதே சரியானதாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

Sarmilan is a good English teacher; he teaches very easily.

Kavitha wants to go out; Sarmilan wants to stay home.

Some people write with a word processor; others write with a pen or pencil.

02. ஆங்கிலத்தில் இன்னொரு சாதாரணப் பயன்பாடாக "அதனால், எப்படியோ, தவிர, மேலதிகமாக" (therefore, however, otherwise, therefore, in addition, on the other hand) போன்ற சொற்கள், வாக்கியங்களில் தொடர்புடைய இரண்டு உட்பிரிவுகளின் இடையே பயன்படும் போதும் அரைப்புள்ளி பயன்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

Sarmilan is a good English teacher; therefore, he teaches very easily.

Kavitha drives a car all week; in addition, she drives a bus at the weekends.

You should always eat healthily; otherwise, you might get ill.

03. ஒரு வாக்கியத்தின் சில விடயங்களை வேறுப்படுத்தி காட்டுவதற்கு காற்புள்ளி (comma) இட்டு வேறுப்படுத்தி காட்டுவோம். அவ்வாறு காற்புள்ளி இட்டு வேறுப்படுத்தி காட்ட விளையும் போது, அதனை வாசிப்போர் வாசித்து சரியாக விளங்கிக்கொள்வது கடினமாக இருப்பதை தவிர்க்கும் பொருட்டு அரைப்புள்ளி பயன்படுத்தப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

I like cows: they give us milk, which tastes good; they give us beef, which also tastes good; and they give us leather, which is used for shoes and coats.

The honorary key note speakers were Dr. Swaminathan, India; Dr. Rand, United Kingdom; Dr. Brandt, Germany and Dr. Roger, Australia.

Some of the most well-known cities in the United States include Chicago, Illinois; New York City, New York; Las Vegas, Nevada; and Los Angeles, California.

04. அத்துடன் கணிதப் பயன்பாட்டிலும், தற்போதைய கணினி உலகின் நிரல்மொழி பயன்பாட்டிலும் அரைப்புள்ளி பயன்படுகின்றது.

கணினி நிரல் மொழி பயன்பாட்டில்:

int main(void)
{
int x, y;
x = 1;
y = 2;
std::cout <<>

அரைப்புள்ளியின் வரலாறு

இத்தாலியைச் சேர்ந்த "Aldus Manutius" எனும் பதிப்பாளரே முதன் முதலில் அரைப்புள்ளியை பயன்படுத்தியவராவர். இந்த அரைப்புள்ளியின் பயன்பாடு ஆங்கில மொழியில் 1560 ஆம் ஆண்டே அறிமுகமானது. 1591 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தின் பொதுவான பயன்பாட்டிற்கு வந்தது. வில்லியம் சேக்ஸ்பியரின் செய்யுள்களில் அரைப்புள்ளியின் பயன்பாடு காணப்படுகின்றன.

இருப்பினும் "Ben Johnson" என்பவரே அரைப்புள்ளியை எப்படி பயன்படுத்துவது எனும் ஒரு திட்டவட்டமான முறைமையை உருவாக்கியவராவர். பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பக் காலப்பகுதியில் அதன் பயன்பாடு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும், அதனைத்தொடர்ந்து உலகின் பிற பகுதிகளுக்கும் பரவியது.

தமிழ் மொழியில் அரைப்புள்ளியின் பயன்பாடு

நிறுத்தக்குறிகளின் பயன்பாடு ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் ஒரே மாதிரியாக இன்றி வேறுபடும் இடங்களும் உள்ளன.  இருப்பினும் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களின் சிலவற்றை இங்கே தமிழ் வழி படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் அரைப்புள்ளி எவ்வாறு பயன்படுகின்றன என்பதை கவனியுங்கள்.

சர்மிலன் ஒரு சிறந்த ஆங்கில ஆசிரியர்; அவர் எளிதாக கற்பிக்கிறார்.

சர்மிலன் ஒரு சிறந்த ஆங்கில ஆசிரியர்; அதனால், அவர் எளிதாக கற்பிக்கிறார். 

எனக்கு பசுக்களை பிடிக்கும்: அவைகள் பால் தருகின்றன, அது சுவையானது; அவைகள் இறைச்சியைத் தருகின்றன, அதுவும் சுவையானது; அவைகள் தோல் தருகின்றன, அது பாதணி கோட் போன்றவைகளுக்கு பயன்படுகின்றது.

சரி! இன்றைய இப்பாடத்திலான அரைப்புள்ளியின் பயன்பாட்டை எல்லோரும் சரியாக பயன்படுத்தி பயன்பெருவோம்.

தொடர்புடைய இடுகைகள்:

அரைப்புள்ளி (semi-colon) இன்றைய பாடம்

ஏனைய நிறுத்தற்குறியீடுகளின் பயன்பாடு தொடர்பான பதிவுகள் தொடர்ந்து வரும்.

நன்றி

அன்புடன்
அருண் HK Arun
Download As PDF

No comments:

Post a Comment