ஆங்கில முக்காற்புள்ளி (Colon)

"முக்காற்புள்ளி" என்பது நிறுத்தக்குறியீடுகளில் ஒன்றாகும். முக்காற்புள்ளி செங்குத்தாக ஒரே அளவில் இரண்டு புள்ளிகளை (:) கொண்டிருக்கும். இதனை ஆங்கிலத்தில் "colon" என்றழைப்பர். இவற்றின் பயன்பாட்டினை பல்வேறு பிரிவுகளாகப் பார்க்கலாம்.

முக்காற்புள்ளியின் பயன்பாடுகள்

ஒன்றின் விளக்கத்தை கொடுப்பதற்கு, ஒன்றின் தொடர்புடைய பட்டியலை இடுவதற்கு, ஒன்றின் எடுத்துக்காட்டை விவரிப்பதற்கு, ஒரு எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு, மேற்கோள் காட்டுவதற்கு என வாக்கியத்தின் உட்பிரிவுடன் முக்காற்புள்ளி பயன்படும்.

01. ஒன்றின் தேவையை என்ன என்று குறிப்பிடுவதற்கு முன்பு, ஒன்று எப்படி என்று குறிப்பதற்கு முன்பு, ஒன்றில் என்னென்ன அடங்கியுள்ளன என்பதை தெரிவிப்பதற்கு முன்பு, அவை தொடர்பான எண்ணத்தை விளக்கத்தை வெளிப்படுத்த முக்காற்புள்ளி பயன்படுத்த வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

She needed to buy three things: milk, eggs and bread.

The compass had four directions: north, south, east and west.

The plans include the following: writing, implementing and evaluating information.

Remember what the declaration of independence says: "All men are created equal".

The car was beautifully painted: it had a union jack on its roof and stripes down each side.

"A boy can learn a lot from a dog: obedience, loyalty, and the importance of turning around three times before lying down."

02. ஒரு கதையின் அல்லது உரையாடலின் கதாபாத்திரங்களை குறிப்பிட்டு எழுதப் பயன்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

Sarmilan: Did you miss me?
Kavitha: Yes, of course, I really missed you so much!

Sarmilan: Really?
Kavitha: Certainly.

Sarmilan: I feel the same way about you.
Kavitha: That is such a nice thing to say.

03. நூல்களில் உள்ள அத்தியாயங்களின் உற்பிரிவுகளை விளக்குவதற்கு; குறிப்பாக பைபில் குரான் போன்ற நூல்களின் காணப்படும் அத்தியாயங்களின் உற்பிரிவுகளை இலக்கங்களின் அடிப்படையில் வேறுப்படுத்தி காட்டுவதற்கு முக்காற் புள்ளி பயன்படும். (Specially chapters and verses of the Bible or Qu'ran)

எடுத்துக்காட்டாக:

Genesis 17: 26 (பைபில்)

Sura 65:04 (குரானின்)

04. மணித்தியாளம், நிமிடம், செக்கன் போன்றவற்றை இலக்கங்களின் போது வேறுப்படுத்தி காட்டுவதற்கு முக்காற்புள்ளி பயன்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

The concert finished at 11:45

This file was last modified today at 12:28:03

05. பல பாகங்களாக வெளியிடப்படும் திரைப்படங்கள், தொடர்கதைகள் போன்றவற்றின் பிரதான தலைப்புடன் உபதலைப்பை வேறுப்படுத்தி காட்டுவதற்கு முக்காற்புள்ளி பயன்படும்.

"ஸ்டார் வோர்ஸ்" போன்ற திரைப்படங்கள் பல பாகங்களாக ஒன்று, இரண்டு, மூன்று என தொடர்ந்து வந்தன. அதேவேளை பாகங்களாக வந்த அத்திரைப்படங்களில் "ஸ்டார் வோர்ஸ்" என்ற பிரதான தலைப்புடன் இன்னுமொரு உபதலைப்பும் இருந்தன. அவ்வாறு பயன்படும் உபதலைப்புகளை பிரதான தலைப்பிலிருந்து வேறுப்படுத்தி காட்டுவதற்கு இந்த முக்காற்புள்ளி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக:

Star Wars Episode IV: A New Hope

Famous 5: On the Case

06. இப்பயன்பாடுகளுடன் தற்போதைய இணையப் பயன்பாட்டின் ஊடாகவும் முக்காற்புள்ளியின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது.

எடுத்துக்காட்டாக:

http://aangilam.blogspot.com

அத்துடன் நமது விருப்பு, வெறுப்பு, மகிழ்ச்சி, கவலை போன்றவற்றை வெளிப்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டு எல்லோருக்கும் பரிச்சயமான சிரிப்பான்கள் பயன்பாட்டின் போது முக்காற்புள்ளி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

:)
:\
:3
D:
:D
:O
:x
:P
:B


சரி! இன்றையப் பாடத்திலான முக்காற்புள்ளியின் பயன்பாட்டை எல்லோரும் சரியாக பயன்படுத்தி பயன்பெருவோம். ஏனைய நிறுத்தற்குறியீடுகள் தொடர்பான பதிவுகள் தொடர்ந்து வரும்.

தொடர்புடைய இடுகைகள்:

நிறுத்தக்குறியீடுகள் விளக்கம்

முற்றுப்புள்ளி (Full Stop or Period)

நன்றி

அன்புடன்
அருண் HK Arun
Download As PDF

No comments:

Post a Comment