ஆங்கிலம் - நன்றி தெரிவித்தல் (Thanks)

ஆங்கில மொழியினர் தம்மிடையே சிறுச்சிறு செயல்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ளும் பழக்கத்தை வழக்கமாகக் கொண்டவர்களாவர். கணவன் மனைவிக்கும், தாய் பிள்ளைக்கும் கூட நன்றி தெரிவித்துக்கொள்வர். இருப்பினும் இடம், சூழ்நிலை, நபர், உதவியின் தன்மை போன்றவற்றின் அடிப்படையில்; சம்பிரதாய வழக்கப்படி (Formal) நன்றி சொல்லல், சம்பிரதாய வழக்கின் படி அல்லாமல் (Informal) நன்றி சொல்லல், தாழ்மையுடன் நன்றி சொல்லல், உணர்வு மிகுதியுடன் நன்றி சொல்லல் என பல முறைமைகள் உள்ளன.

உண்மையில் "நன்றி தெரிவித்தல்" என்பதே உணர்வை வெளிப்படுத்தும் ஒரு செயல் அல்லவா? ஆம்! முதலில் நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்தும் முறைமைகள் எத்தனை எனப் பார்ப்போம்.

01. Thanks
02. Thanks for . . .
03. Thanks for your . . .
04. Thanks to . . .
05. Thanks a lot
06. Thanks a lot for . . .
07. Thanks so much
08. Thanks very much
18 ways to say thanks thank you in English
09. Thank you
10. Thank you for . . .
11. Thank you kindly
12. Thank you for your . . .
13. Thank you so much
14. Thank you very much
15. Thank you very much for . . .
16. Thank you very much for your . . .

17. I can't thank you enough
18. I don't know how to thank you

இனி இவற்றின் பயன்பாடுகளை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
How many ways can say thanks in english
விளக்கம்
-------------------------------------------------------------------------------------
சாதாரணமாக யாரேனும் ஒருவர் ஏதேனும் ஒரு சிறு உதவியைச் செய்தால் அல்லது அன்பாக "எப்படி சுகம்?" என வினவினால் "Thanks" எனலாம். இது ஒரு சம்பிரதாய (Formal) முறைமையாகும்.

How are you?

Fine, thanks.
I'm fine, thanks.
I am very well, thank you.

How is your wife?
She's fine, thanks.
List of Thanks Phrases Words
யாரேனும் ஒருவர் அன்பான அணுகுமுறையுடன் ஏதேனும் ஒன்றை உங்களுக்கு வழங்க முற்பட்டால், அல்லது "வேண்டுமா?" எனக் கேட்டால்; அதனை தாழ்மையுடன் ஏற்கும் விதமாக "நன்றி" சொல்லி ஏற்கலாம். (A polite way of accepting sth that sb has offered you.)

Would you like cup of coffee?
Usage thanks and thank you
Oh, thanks.
Thanks very much.
Thanks so much.
usage of thanks
ஏதேனும் ஒன்றை உங்களுக்கு "இன்னும் கொஞ்சம் வேண்டுமா?" என யாரேனும் ஒருவர் கேட்டால், அதனை வேண்டாம் என மறுத்துக் கூறுவதுடன், வேண்டுகோளுக்கான நன்றியையும் தாழ்மையுடன் தெரிவித்தல் ஆங்கில வழக்காகும். (A polite way of refusing sth that sb has offered you.)

Would you like some more?
No, thanks.

Do you want some more milk in your coffee?
No that's fine, thanks.
Polite ways to say thanks in aangilam
யாரேனும் ஒருவர் ஏதேனும் ஓர் உதவி அல்லது நன்மை செய்திருந்தால், அதற்கு நீங்கள் மிகுந்த நன்றியைத் தெரிவிக்க விரும்பினால், கீழுள்ளவாறு கூறலாம். (Used to show that you are very grateful to sb for sth they have done.)

Thanks a lot.
Thanks a bunch.
Thanks a million.
Thanks a billion.
Thanks a bundle.
English polite forms
Thanks a lot for your help.
Thanks a lot for all you’ve done.

சுருக்கமாக நன்றி தெரிவிக்கும் முறைமைகள் சிலவற்றைப் பார்க்கவும்.

Thank you.
Thank you, Mr. Obama.
Thank you, Sir John.
Thank you, Good question.

யாரேனும் ஒருவர் ஏதேனும் ஒரு உதவியை அல்லது அறிவுரையை தாமாகவே வழங்க எத்தனிக்கும் போது, அதனை "என்னால் செய்துக்கொள்ள முடியும், கேட்டலுக்கு நன்றி" என்பதுப்போன்று கூறும் வழக்கம் ஆங்கிலத்தில் உள்ளது. (To tell sb firmly that you do not need their help or advice.)

Shall I do that?
Can I help you?

I can do it myself, thank you.

ஒருவரது உதவிக்கு தாழ்மையாக (Polite way) நன்றிக் கூற விரும்பினால்:

"Thank you kindly." எனலாம்.

ஒருவர் செய்த உதவிக்கு அல்லது நன்மைக்கு "எவ்வாறு உங்களுக்கு நன்றி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை!" என்பதுப்போல் சம்பிரதாய வழக்காக அல்லாமல் (Informal) நன்றி உணர்வை மிகைப்படுத்திக் கூறும் வழக்கமும் ஆங்கிலத்தில் உள்ளது.

I don't know how to thank you.
I don't know how to thank you for your help.
I don't know how to thank you for your great service.

"உங்களுக்கு எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் போதாது" என்பதுப் போன்றும் தமது நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்திப் பேசலாம். (Informal)

I can't thank you enough.
I can't thank you enough for your kindness.
I can't thank you enough for your kind consideration.

செயலை குறிப்பிட்டு நன்றி தெரிவித்தல்
-------------------------------------------------------------------------------------
Thanks for . . .
Thanks for your . . .
Thanks very much for . . .

Thank you for . . .
Thank you for your . . .
Thank you so much for your . . .
Thank you very much for your . . .

மேலுள்ள சொற்றொடர்களைப் பாருங்கள். அச்சொற்றொடர்கள் முழுமையானவை அல்ல, அவற்றின் முடிவில் புள்ளிகள் இட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன. அவற்றை முழுமையான சொற்றொடர்களாக்குவதானால், நீங்கள் எதற்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகின்றீர்களோ, அச்செய்லை குறிப்பிட்டு நன்றி கூற வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

Thanks for coming.
Thanks for your kindness.
Thanks very much for your kind words

Thank you for not smoking.
Thank you for your comments
Thank you so much for your hospitality.
Thank you very much for your cooperation.

ஒருவர் எந்த விடயத்திற்கு வேண்டுமானாலும் நன்றி தெரிவிக்கலாம். நன்றி உணர்வை மிகுதியாக தெரிவிக்க விரும்பின் "so much / very much" போன்ற சொற்களை இணைத்து தெரிவியுங்கள். ஆனால் நீங்கள் நன்றி தெரிவிக்க விரும்பும் விடயத்தின் ஆங்கிலச் சொற்களை அறிந்து வைத்துக்கொள்ளல் பயன்மிக்கது.

நன்றிக்கு பதிலளித்தல்
-------------------------------------------------------------------------------------
ஆங்கிலத்தில் நன்றி தெரிவித்தலுக்கும், தாழ்மையுடம் மறுமொழி கூறும் வழக்கம் உள்ளது. அவற்றை கீழுள்ள எடுத்துக்காட்டுக்கள் ஊடாகப் பாருங்கள்.

Thank you for your kind help.
You're welcome.

Thank you for your gifts
Don't mention it.

Thank you for a great evening
I really enjoyed it.

Thanks for all your help
It's my pleasure.

Thanks for lending me the money
That's all right.

கவனிக்கவும்:
-------------------------------------------------------------------------------------
இவற்றில் எவ்வாறு எழுதுவது சரி, எவ்வாறு எழுதுவது பிழை, என சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளன. அவற்றை கவனித்தில் கொள்ளவும்.

Thanks - (பிழை Thank)
Thank you. - (பிழை Thanks you)
Thanks a lot. - (பிழை Thank you a lot)
Thank God it’s Friday. - (பிழை Thanks God …)
Thank you very much indeed. - (பிழை Thank you indeed.)

இங்கே நன்றித் தெரிவிக்கும் சொற்றொடர்கள் 100 வழங்கப்பட்டுள்ளன. விரும்புவோர் பயிற்சி செய்துக்கொள்ளுங்கள்.

Thank you for . . .
-------------------------------------------------------------------------------------
English Polite Usage Thanks Aangilam
01. Thank you for accepting our invitation
02. Thank you for accommodating
03. Thank you for acknowledgement
04. Thank you for agreeing
05. Thank you for agreeing to participate
06. Thank you for answering
07. Thank you for applying
08. Thank you for appreciation
09. Thank you for appreciating my work
10. Thank you for appointment letter
11. Thank you for appreciation letter
12. Thank you for arguing
13. Thank you for arguing summary
14. Thank you for arranging the interview
15. Thank you for asking
16. Thank you for assisting
17. Thank you for attending our wedding
18. Thank you for attending seminar
19. Thank you for attending interview
20. Thank you for auditioning
21. Thank you for award speech
22. Thank you for baptism
23. Thank you for barring with me
24. Thank you for being a friend
25. Thank you for birthday wishes
26. Thank you for birthday wishes comments
27. Thank you for blessing me
28. Thank you for booking with us
29. Thank you for bringing to our attention
30. Thank you for business meeting
31. Thank you for buying our product.
32. Thank you for calling me
33. Thank you for celebrating my birthday
34. Thank you for celebrating our wedding
35. Thank you for choosing our hotel
36. Thank you for clicking
37. Thank you for clapping
38. Thank you for clarifying
39. Thank you for clients
40. Thank you for coming to my party
41. Thank you for considering my application
42. Thank you for condolences
43. Thank you for contacting
44. Thank you for coming into my life
45. Thank you for dedication
46. Thank you for dedication and hard work
47. Thank you for defending our country
48. Thank you for dinner party
49. Thank you for dinner invitation
50. Thank you for donation
51. Thank you for downloading our lessons
52. Thank you for donation to charity
53. Thank you for doing business with us
54. Thank you for driving carefully
55. Thank you for everything
56. Thank you for electing me
57. Thank you for employing me
58. Thank you for emailing me
59. Thank you for encouraging me
60. Thank you for enquiry letter
61. Thank you for eulogy
62. Thank you for explaining
63. Thank you for expressing interest
64. Thank you for excellent work
65. Thank you for facilitating
66. Thank you for feedback
67. Thank you for firing me
68. Thank you for flying with us
69. Thank you for forgiving me
70. Thank you for following up
71. Thank you for forwarding my resume
72. Thank you for funeral support
73. Thank you for good service
74. Thank you for greeting me
75. Thank you for great service
76. Thank you for guiding
77. Thank you for helping me
78. Thank you for inviting me
79. Thank you for joining
80. Thank you for job opportunity
81. Thank you for job application
82. Thank you for my birthday present
83. Thank you for not smoking
84. Thank you for new year wishes
85. Thank you for our wedding gift
86. Thank you for offering me the position
87. Thank you for participating in our event
88. Thank you for quotation
89. Thank you for quick response
90. Thank you for registering
91. Thank you for recommendation
92. Thank you for replying
93. Thank you for remembering
94. Thank you for remembering my birthday
95. Thank you for sending your photo
96. Thank you for sending your resume
97. Thank you for teaching English
98. Thank you for understanding
99. Thank you for using our service
100. Thank you for visiting our aangilam.blogspot.com

இவ்வாறு ஒருவரின் செயலை அல்லது செயலுக்கான காரணியை குறிப்பிட்டு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் புதியப் புதிய சொற்களைச் சேர்த்து பயிற்சிப் பெறலாம். அவை உங்கள் ஆங்கில அறிவாற்றலை வளர்த்துக்கொள்ள உதவுவதுடன், அவசியமானப் பேச்சுப் புழக்கத்திற்கு எளிதாக அமையும். அத்துடன் ஆங்கில சொல்வளத்தை பெறுக்கிக் கொள்ளவும் உதவும். இவற்றையும் பார்க்கவும்.

ஆங்கிலம் கற்கும் நாம் ஆங்கில மொழியை மட்டுமன்றி, அம்மொழியினரின் பழக்க வழக்கங்களையும் கற்றுத் தெளிவதே, ஆங்கில மொழி ஆளுமை மிக்கவர்களாக எம்மை வளர்த்துக்கொள்ள உதவும். இப்பதிவு ஆங்கில மொழியினரின் பழக்க வழக்கம் சார்ந்த ஓர் கற்கையாகும்.

நன்றி

அன்புடன்
அருண் HK Arun Download As PDF

8 comments:

யாழினி said...

Thank you for your great service to improve our Tamil society.

HK Arun said...

நன்றி யாழினி

geetha said...

அருண் அண்ணா!
உங்கள் கல்விச்சேவைக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள்! மற்றும் பாராட்டுக்கள்

HK Arun said...

நன்றி தங்கை கீதா

sivablogger said...

good work for us and special thank you for your team

HK Arun said...

- siva

//good work for us and special thank you for your team//

நன்றி சிவா

இவ்வலைப்பதிவு குழுமமாக இயங்கவில்லை. தனிநபருடையது.

Kukenthira28 said...

SPECIAL THANKS TO YOU MR ARUN
THANK YOU VERY MUCH

Anonymous said...

can we get all the topics of spoken english as in a single book?

Post a Comment