ஆங்கிலம் துணுக்குகள் 10 (TEEN)

காலேஜ் பெண்கள், டீனேஜ் பெண்கள் என்று அடிக்கடி தமிழர் பேச்சு வழக்கில் தமிங்கிலம் ஒலிக்கும்.

சரி காலேஜ் என்றால், கல்லூரி என்று தெரியும்.

டீனேஜ் என்றால் இளவயதினர் என்றும் நமக்கு தெரியும். ஆனால் டீனேஜில் உள்ள “TEEN” என்றால் என்னவென்று தெரியுமா? எத்தனை வயதில் இருந்து எத்தனை வயது வரையானோரை டீனேஜர் என்று அழைக்கலாம்?

ஆங்கிலத்தில் பன்னிரண்டு வயது பையன்களையோ, பெண்களையோ “டீனேஜ்” வயதினர் என்று குறிப்பது இல்லை. ஆனால் பன்னிரண்டு வயது பூர்த்தியாகி பதின்மூன்று வயதானவர்கள் டீனேஜ் வயதினராவர்.

அது எப்படி?

இப்படித்தான்.

13 - thirTEEN

14 - fourTEEN

15 - fifTEEN

16 - sixTEEN

17 - sevenTEEN

18 - eighTEEN

19 - nineTEEN

எண்களில் பின்னொட்டாக "TEEN" இணைந்து ஒலிக்கப்படும் எண்ணிக்கையை உடைய வயதினரான; பதின்மூன்றில் இருந்து பத்தொன்பது வரையான வயதினரையே டீனேஜர் (Teenager) என்று அழைக்கப்படும். (பத்தொன்பது வயது பூர்த்தியடைந்தவராயின் அவர் டீனேஜ் வயதினர் அல்ல)

இந்த டீனேஜினரை இவ்வாறு பிரித்து கூறும் வழக்கமும் ஆங்கிலத்தில் உண்டு.

Early teens என்றால் 13 – 15 வயதினரைக் குறிக்கும்.
Middle teens என்றால் 15 – 17 வயதினரைக் குறிக்கும்.
Late teens என்றால் 17 – 19 வயது வரையானோரைக் குறிக்கும்.

உச்சரிப்பு:

உச்சரிப்பின் பொழுது சிம்பல் எழுத்தில் எழுதியிருப்பவற்றை மென்மையாகவும், தடித்த எழுத்துக்களில் எழுதியிருப்பவற்றை அழுத்தமாகவும் ஒலிக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு:

thirTEEN

இதில் “thir” மென்மையாகவும் “TEEN” அழுத்தமாகவும் உச்சரிக்கப்பட வேண்டும்.

மேலும் துணுக்குகள்

நன்றி Download As PDF

No comments:

Post a Comment