பழங்கள் (List of Fruits)

பழ வகைகளின் பெயர்கள் இங்கே ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் பல பழங்களின் தமிழ் பெயர்கள் தெரியாததால் அல்லது இல்லாததால் ஆங்கில ஒலிப்பெயர்ப்புச் சொற்களாகவே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அப்பெயருக்குரிய பழங்கள் எது என்று தெரியாவிட்டால், குறிப்பிட்ட பெயரைச் சொடுக்கி பழத்தின் நிழல் படத்தைப் பார்த்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

இப்பழங்களின் பெயர்களுக்கான சரியான உச்சரிப்புக்களைப் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புவோர் கீழே இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒலிக்கோப்பினைச் சொடுக்கி பயிற்சிப் பெறலாம்.

List of Fruits.mp3
இலஆங்கிலம்தமிழ்
1Appleகுமளிப்பழம், சீமையிலந்தப்பழம்
2Ambarella அம்பிரலங்காய்
3Annona சீத்தாப்பழம்
4Annona muricata முற்சீத்தாப்பழம்
5Apricot சர்க்கரைப்பாதாமி
6Avocado வெண்ணைப்பழம்/ஆனைக்கொய்யா
7Banana வாழைப்பழம்
8Batoko Plum லொவிப்பழம்
9Bell fruit பஞ்சலிப்பழம், ஜம்பு
10Bilberry அவுரிநெல்லி
11Blackberry மேற்கத்திய நாவற்பழம்
12Black currant கறுந்திராட்சை
13Blueberry ஒரு வகை நெல்லி
14Bread fruit கொட்டைப்பலா, சீமைப்பலா
15Butter fruitஆனைக்கொய்யா
16Cantaloupe மஞ்சல் நிற முலாம்பழம்
17Cashew fruitமுந்திரிப்பழம், கஜு
18Cherimoya சீத்தாப்பழம்
19Cherry சேலாப்பழம்
20Chickoo சீமையிலுப்பை
21Citron கடார நாரந்தை
22Citrus aurantium கிச்சலிப்பழம்
23Citrus reticulata கமலாப்பழம்
24Citrus sinensis சாத்துக்கொடி
25Clementine நாரந்தை
26Cocoa fruit கொகோப்பழம்
27Cranberry குருதிநெல்லி
28Cucumber வெள்ளரிப்பழம்
29Custard apple சீத்தாப்பழம்
30Damson ஒரு வித நாவல் நிறப்பழம்
31Date fruit பேரீச்சம் பழம்
32Devilfig பேயத்தி
33Dragon fruit ட்றொகன் பழம்
34Duku டுக்கு
35Durian முள்நாரிப்பழம், தூரியன்
36Emblica நெல்லி
37Eugenia rubicunda சிறு நாவற்பழம்
38Feijoi/Pinealle guava புளிக்கொய்யா
39Fig அத்திப்பழம்
40Persimmon fruit சீமை பனிச்சம்பழம்
41Gooseberry கூஸ்பெறி
42Grapefruitபம்பரமாசு
43Grapes கொடி முந்திரி, திராட்சை
44Guava கொய்யாப்பழம்
45Honeydew melon தேன் முழாம்பழம்
46Huckle berry(ஒரு வித) நெல்லி
47Jack fruit பலாப்பழம்
48Jumbu fruit ஜம்புப்பழம்/ பஞ்சலிப்பழம்
49Jamun fruit நாகப்பழம்
50Kiwi fruit பசலிப்பழம்
51Kumquat (பாலைப்பழம் போன்ற ஒருப்பழம்)
52Kundang மஞ்சல் நிற சிறிய பழம்
53Lansium லன்சியம்
54Lemon வர்க்கப்பழம்
55Lime எழுமிச்சை
56Loganberry லோகன் பெறி
57Longan கடுகுடாப் பழம்
58Louvi fruit லொவிப்பழம்
59Lychee லைச்சி
60Mandarin மண்டரின் நாரந்தை
61Mango மாம்பழம்
62Mangosteenமெங்கூஸ் பழம்
63Melon இன்னீர்ப் பழம், முழாம்பழம்
64Morus macroura மசுக்குட்டிப்பழம்
65Mulberry முசுக்கட்டைப் பழம்
66Muscat grape திராட்சை
67Orange தோடம்பழம்
68Palm fruitபனம் பழம்
69Papaya பப்பாப் பழம்
70Passion fruit கொடித்தோடை
71Peach குழிப்பேரி
72Pear பேரி, பெயார்ஸ்
73Pine apple அன்னாசிப் பழம்
74Plum ஆல்பக்கோடா
75Pomegranateமாதுளம் பழம், மாதுளை
76Pomelo பம்பரமாசு
77Pulasan (ஒரு வகை)றம்புட்டான்
78Quinceசீமை மாதுளம்பழம்
79Rambutan றம்புட்டான்
80Rasberry புற்றுப்பழம்
81Red banana செவ்வாழைப் பழம்
82Red Currant ஒரு வித லொவி
83Sapodilla சீமையிலுப்பை
84Satsuma நாரத்தை
85Sour sop/ Guanabana அன்னமுன்னா பழம்
86Strawberry செம்புற்றுப்பழம்
87Syzygium ஜம்புப்பழம்
88Tamarillo குறுந்தக்காளி
89Tamarind புளியம்பழம்
90Tangerine தேன் நாரந்தை
91Tomato தக்காளிப்பழம்
92Ugli fruit முரட்டுத் தோடை
93Water melon வத்தகைப்பழம், குமட்டிப்பழம், தர்பூசணி
94Wax jumbu நீர்குமளிப்பழம்
95Resberry இளஞ்செம்புற்றுப் பழம்
96Woodappleவிளாம்பழம்

குறிப்பு:

ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் எல்லாப் பழங்களின் பெயர்களுக்கும் தமிழில் பெயர் இல்லை. அதற்காக நாம் கவலைப்பட வேண்டியதும் இல்லை என்றே நினைக்கின்றேன். காரணம் உலகில் வெவ்வேறு தேசங்களில் அந்தந்த நாட்டு தற்ப வெப்ப சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப உற்பத்தியாகும் பழங்களின் பெயர்கள் அநேகமானவை, அவை உற்பத்தியாகும் நாடுகளில் வழங்கப்பட்டப் பெயர்களாலேயே எல்லோராலும் அறியப்படுகின்றது/அழைக்கப்படுகின்றது.

உதாரணமாக:

Lychee - லைச்சி (இது சீனாவில் அதிகமாகக் காணப்படும் ஒரு விதப்பழம். சீன மொழியிலான " Lychee" எனும் பெயரே இன்று உலகளாவிய ரீதியாகப் புழக்கத்தில் உள்ளது. இன்னுமொரு பழம் "Mandarin" இது ஒரு சில அடிகள் மட்டுமே வளரும் சிறிய மரத்தில் தோன்றும் ஒரு வித நாரந்தம் பழம். சீன மண்டரின் மக்களின் பெருநாள் காலத்தில் (இம்மரத்தின் காய்கள் பழுக்கும் காலம்) அப் பழங்களோடு மரத்தை வீடுகளில், கட்டிடங்களில் அழகுக்கு வைப்பது அவர்கள் மரபு. இதனால் இப்பழத்தின் பெயர் "Mandarin" என்றே பொதுவாக எல்லோராலும் அழைக்கப்படுகின்றது.

தமிழில் எமது மொழிப் பெயரான "மாங்காய்" என்பதையல்லோ "Mango" என்று ஆங்கிலத்திலும் அழைக்கப்படுகின்றது.

எனவே உலகில் உள்ள எல்லா வகையானப் பழங்களது பெயர்களையும் தமிழ் படுத்துதல் அவசியமான ஒன்றாகத் தோன்றவில்லை. அப்படியே தமிழ் படுத்தினாலும் அது அனைத்து தமிழ் சமுகத்தையும் சென்றடையுமா? என்பது இன்னுமொரு கேள்வியாகும். "Apple" எனும் பழத்திற்கு தமிழில் குமளிப்பழம், சீமையிலந்தம்பழம், அரத்திப்பழம் என்றெல்லாம் தமிழ் படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் பயன்பாட்டில் "ஆப்பிள்" எனும் சொல்தான் அனைவரதும் புழக்கத்தில் இருக்கிறது.

இருப்பினும் புழக்கத்தில் வேற்று மொழி சொற்களை நாம் பயன்படுத்தினாலும், அவற்றிற்கான தமிழ் கலைச்சொற்கள் இருக்குமாயின் அவற்றை தமிழர்களான நாம் அறிந்து வைத்துக்கொள்ளுதல் அவசியமானதாகும். இவ்வலைத்தளத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் பழங்களின் பெயர்களுக்கான தமிழ் கலைச்சொற்கள் அல்லது வேறு ஒத்தக்கருத்துச் சொற்கள் அறிந்திருப்பீர்களானால் அவற்றைப் பின்னூட்டத்தில் குறித்து வைத்துவிட்டுச் செல்லும் படிக்கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அவை யாரேனும் ஒருவருக்கு பயன்படலாம் அல்லவா?
பழம் தமிழ் -ஆங்கிலம் அருஞ்சொற்கள், அருஞ் சொற்கள், அருஞ் சொல், பழங்கள் தமிழ் கலைச் சொற்கள், கலைச்சொல், கலைச்சொற்கள், Fruits Tamil Glossary, 96 Fruit Names, Names of Fruits in Tamil and English, Glossary of Modern Tamil Names of Fruits
நன்றி!

அன்புடன்
அருண் | HK Arun Download As PDF

21 comments:

Anonymous said...

(பாலைப்பழம் போன்ற ஒருப்பழம்)
அது என்ன பாலைப்பழம்? இது எங்கு விளைக்கிறது?

HK Arun said...

எமது தாயகத்தின் வன்னிப் பகுதியில் பாலைப்பழம் இருக்கின்றது. நான் கொடுத்துள்ள இணைப்பில் உள்ளதைப் போன்ற பழம். ஆனால் சற்று வழுவழுப்பாக இருக்கும். மிகவும் இனிப்பானது.

இதைத் தவிர வீரைப்பழம், உருவிந்தம் பழம், சூரைப்பழம் போன்றப் பழங்களும் உள்ளன. இவற்றின் சரியான ஆங்கிலப் பெயர் தெரியாததால் விட்டுவிட்டேன். அதன் பெயரை அறிந்ததும் பட்டியலில் இணைத்து விடுகின்றேன்.

நன்றி

Anonymous said...

தமிழகத்தில் கோடியக்காடு வேதாரண்யத்திலும் பாலைப்பழம் இருக்கிறது.
http://www.tamilmozhi.com/dataware/districts/nagapattinam.html

kanagaraj s said...

டாப் டென்ஷேர்ஸ் மூலம் தங்களின் ஆங்கிலம் பாடம் பிளாக் பற்றி தெரிய வந்தது. மிகவும் அருமை.அரிதான விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. தொடரட்டும் உங்கள் பணி.
நன்றியுடன்
கனகராஜ்

HK Arun said...

-கனகராஜ்

தங்கள் கருத்தை தெரிவித்தமைக்கு நன்றி.

தமது பதிவில் எமது தளத்தை அறிமுகப் படுத்திய "டாப் டென்ஷேர்ஸ்" வலைத்தளத்தினருக்கும் மிக்க நன்றி.

அன்புடன் அருண் | HK Arun

Unknown said...

I can not read you pfd file.What may I do? please help me. but can you answer in tamil ? thank you

HK Arun said...

//I can not read you pfd file.What may I do? please help me. but can you answer in tamil ? thank you//

www.pdfmyurl.com தளம் வழங்கிய இலவச சேவையின் ஊடாகவே நாம் அவ்வசதியை முன்பு வழங்கியிருந்தோம். தற்போது குறிப்பிட்ட தளத்தினர் இலவச சேவையை நிறுத்தியுள்ளனர்.

இணையத்தில் வேறு ஏதாவது சேவைகள் ஊடாக மீண்டும் அவ்வசதியினை செய்து தர முடியுமா என முயற்சிக்கின்றோம். அதுவரை பாடங்களை வேர்ட் சீட்டில் (Copy > Paste) செய்து பயன்படுத்துங்கள்.

நிலவாழ்வான் ஆதவன்... said...

Could you explain with suitable images? then it will be very helpful to keep in mind..

Like u explined human body parts..

Just i found u by google..

ur contents are very helpful..

Thanks..

Riswaan nafeela said...

நான் இன்றே தங்களது பாடங்களைப் பற்றி அறிந்தேன்

Riswaan nafeela said...

அது என்ன பாலைப்பழம்? இது எங்கு விளைக்கிறது?

Arunxperia said...

You post this topic on 2008 ..Still(2012) its useful for everyone ...Thanks mate

Govindarajan M said...

மிக்க நன்றி

'நிரலன்' மதியழகன் said...

நிச்சயம் அனைவரும் அறிய வேண்டிய விஷயம்...! பல நாட்களாக நான் தேடிக்கொண்டிருந்த விஷயம்...! மிக்க நன்றி...!

Bala said...

சங்கம்பழம் இது எங்கு விளைகிறது.இது எங்கு கிடைக்கும்.இதற்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன பெயர்?

Unknown said...

Pineapple இதன் தமிழ் ெபெயா் ெசெந்தாைழை...

Unknown said...

i am very very HAPPY i KNOWING fruts

அம்மாப்பேட்டை யாசீன் said...

திண்டான் முண்டான் பழம் இது ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு அழைக்கபடுகிறது

Unknown said...

சங்கம்பழம் ஆங்கில பெயர் என்ன?

Unknown said...

what us cranberry?

Unknown said...

ஐயா cranberry பழம் எங்கே கிடைக்கும் நன்றி

Unknown said...

Dear friends,

Please let me know list of fruits available and their benefits,where we will get their fruits.

Best Regards,
B.Ramanathan

Post a Comment