ஆங்கிலப் பெயர்சொற்குறிகள் (Articles)

"பெயர்சொற்குறிகள்" என்பவை பெயர்ச்சொற்களை குறிப்பிட்டு அல்லது சுட்டிக்காட்டப் பயன்படும் சொற்களாகும். இதனை தமிழில் சுட்டிடைச்சொற்கள் என்றும் அழைப்பர். ஆங்கிலத்தில் பெயர்ச்சொற்குறிகள் மூன்று மட்டுமே உள்ளன.

அவைகளாவன:

the, a, an

இவற்றை இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

Definite Article = நிச்சயப் பெயர்சொற்குறி
Indefinite Articles = நிச்சயமற்ற பெயர்சொற்குறிகள்

நிச்சயப் பெயர்சொற்குறி (Definite Article)

ஆங்கிலத்தில் நிச்சயப் பெயர்ச்சொற்குறி ஒன்று மட்டுமே உள்ளது. Specific
  • The
யாரேனும் ஒருவரை அல்லது ஏதேனும் ஒன்றை நிச்சயித்து அல்லது குறிப்பிட்டு பேசப் பயன்படும் சொல் “நிச்சயப் பெயர்சொற்குறி” சொல்லாகும். தமிழில் “அந்த, இந்த” என்று குறித்துப் பேசுவதற்கு இணையானப் பயன்பாடாகும். இச்சொல் (The) எப்பொழுதும் பெயர்ச்சொற்களுக்கு முன்பாக மட்டுமே பயன்படும். அத்துடன் ஏற்கெனவே குறிப்பிடப்பட்ட ஒருவரை அல்லது குறிப்பிடப்பட்ட பொருளை குறித்துப் பேசவும் பயன்படும்.

எடுத்துக்காட்டு:

The car.
(அந்த/இந்த) மகிழூந்து

The book.
(அந்த/இந்த) பொத்தகம்

The beautiful girl
(அந்த/இந்த) அழகானப் பெண்.

நிச்சயமற்ற பெயர்சொற்குறிகள் (Indefinite Articles)

நிச்சயமற்ற பெயர்ச்சொற்குறிகள் எப்பொழுதும் எந்த ஒரு நபரையும், எந்த ஒரு பொருளையும்; இவர்தான் (அவர்/இவர்), இதுதான் (அந்த/இந்த) என்று நிச்சயித்து குறிப்பிட பயன்படுவதில்லை. அதாவது ஒரு நபர் அல்லது பொருள்; யார், எது என தெரியாதப் பொழுது அல்லது குறிப்பிட்டு கூறாமல் தவிர்க்கும் பொருட்டு, பொதுப்படையாக "ஓர்", "ஒரு" என நிச்சயமற்ற பெயர்சொற்குறிகள் பயன்படும்.

நிச்சயமற்ற பெயர்சொற்குறிகள் ஆங்கிலத்தில் இரண்டு மட்டுமே உள்ளன.
  • a
  • an
எடுத்துக்காட்டாக:

a car
ஒரு மகிழுந்து
(ஏதோ ஒரு மகிழுந்து, எந்த மகிழூந்து என்று நிச்சயித்து அல்லது குறிப்பிட்டு கூறப்படவில்லை)

a book
ஒரு பொத்தகம்
(ஏதோ ஒரு பொத்தகம். எந்த பொத்தகம் என்று குறிப்பிடவில்லை.)

a beautiful girl
ஒரு அழகானப் பெண்
(யாரோ ஒரு அழகானப் பெண். எந்தப் பெண் என்று குறிப்பிடவில்லை)

“a” பெயர்ச்சொற்குறி போன்றே, “an” எனும் பெயர்ச்சொற்குறியும் குறிப்பிட்டு எதனையும் குறிக்காமல் பொதுவாக ஒன்றை குறிக்கப் பயன்படும் சொல்தான். ஆனால் ஆங்கில உயிரெழுத்துக்கள் அல்லது உயிரொலியுடன் தொடங்கும் சொற்களின் முன்னால் மட்டும் பயன்படும் சொல்லாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

He is an Indian
அவன் ஒரு இந்தியன்.
(இந்தியக் குடியுரிமை கொண்ட ஒருவன்)

மேலும் விரிவாக இவற்றை இங்கே பார்க்கலாம்.

இப்பொழுது நிச்சயமற்ற பெயர்ச்சொற்குறிகள் மற்றும் நிச்சயப் பெயர்ச்சொற்குறி இரண்டும் இணைந்து பயன்படும் சில வாக்கியங்களை எடுத்துக்காட்டாகப் பார்ப்போம்.

There is a car. The car is fifty years old.
அங்கிருக்கிறது ஒரு மகிழுந்து. அந்த மகிழுந்து 50 ஆண்டுகள் (வயதுடையது) பழையது.

இதில் "அங்கிருக்கிறது ஒரு மகிழுந்து" எனும் போது எந்த மகிழுந்து என்று குறிப்பிட்டுக் கூறப்படவில்லை. ஆனால் இரண்டாவது வாக்கியத்தில் "அந்த மகிழுந்து 50 ஆண்டுகள் பழையது.” எனும் போது நாம் ஏற்கெனவே குறிப்பிட்ட மகிழுந்தைப் பற்றி பேசுகிறோம் என்பது கேட்பவருக்கு எளிதாக விளங்கிவிடும். அதனாலேயே முதலில் பயன்படும் " a” நிச்சயமற்ற பெயர்ச்சொற்குறியாகவும், அடுத்து இடம்பெறும் “The” நிச்சயப் பெயர்ச்சொற்குறியாகவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

This is a book. The book is mine.
இது ஒரு பொத்தகம். இந்த பொத்தகம் என்னுடையது.

There is a beautiful girl. The girl is my girlfriend.
அங்கிருக்கிறாள் ஒரு அழகானப் பெண். அந்த பெண் எனது காதலி.

இவற்றை சரியாக விளங்கிக்கொண்டீர்களானால் பெயர்ச்சொற்குறிகளை பயன்படுத்துவது எளிதானதாக இருக்கும்.

பெயர்ச்சொற்குறி அற்றவை (Zero Article)

சில சொற்களின் முன்னால் பெயர்ச்சொற்குறிகள் பயன்படுவதில்லை. அவற்றையே “”Zero Article” என அழைக்கப்படுகின்றது. அதாவது பெயர்ச்சொற்குறிகள் பயன்படாதவை.

எடுத்துக்காட்டாக:

I like to drink water.
நான் தண்ணீர் குடிக்க விரும்புகிறேன்.

மேலுள்ள வாக்கியத்தைச் சற்று கவனிக்கவும். அதனை "நான் ஒரு தண்ணீர் குடிக்க விரும்புகிறேன்." என்றோ, “நான் அந்த தண்ணீர் குடிக்க விரும்புகிறேன்.” என்றோ பெயர்ச்சொற்குறி இட்டு ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிட முடியாது.

I like to drink a water.
I like to drink the water.

குறிப்பு:
Define Article என்பதை Define Articles என்று “s” இட்டு பன்மையாக எழுதுவது பொருத்தமற்றது. காரணம் Define Article (The) ஒன்று மட்டுமே உள்ளது

சொல்விளக்கம் (Definitions of Article)

"Article" எனும் ஆங்கிலச்சொல் பெயர்ச்சொல்லாகவும் வினைச்சொல்லாகவும் பயன்படும். அத்துடன் "பெயர்சொற்குறி" எனும் பொருளைத் தவிர வேறு சில பொருற்களும் உள்ளன.

Article: பெயர்சொற்குறி (சுட்டிடைச்சொல்)
Article: உடன்படிக்கை. (ஆவண உடன்படிக்கை)
article: உடன்படிக்கை மூலம் கட்டுப்படுத்து (வினை)
Article: கட்டுரை, செய்தித்தாளின் வெளியான ஒரு பொருள்.

தொடர்புடைய பாடங்கள்:
இப்பாடம் தொடர்பான சந்தேகங்கள் விளக்கங்கள் தேவைபடின் பின்னூட்டம் ஊடாகவோ, எமது மின்னஞ்சல் ஊடாகவோ தொடர்புக்கொள்ளலாம்.

நன்றி!

அன்புடன்
அருண் HK Arun
Download As PDF

19 comments:

Raja said...

Dear HK Arun,

Thank you for your wonderful service…

Today I am staring my first lesson…

I am very happy because I got excellent website…

I request to you plz add another topic like Pronounce the word (How to pronounce English words).

Keep writing….

Thanks & Regards

Raja

Unknown said...

Dear Mr.Hk Arun,
i have been searching some website regarding to learn english well. i ever had a good english teaching website like this.keep teach us for our's english improvement.

Give somemore important hints in english to speak it well.

Thanks for teaching us :-))


Thanks & Regards,
P.muthukumaran

HK Arun said...

- Raja

உங்கள் கருத்து பகிர்வுக்கு மிக்க நன்றி ராஜா

//I request to you plz add another topic like Pronounce the word (How to pronounce English words).//

எமது பல பாடங்களில் ஆங்கில உச்சரிப்பு பயிற்சிக்கான ஒலிக்கோப்புகளும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் ஊடாக பயிற்சி பெறலாம்.

மற்றும் ஆங்கில எழுத்துக்களின் ஒலிப்புகள் தொடர்பான பாடம் விரைவில் வழங்கப்படும்.

HK Arun said...

- Muthu

உங்கள் கருத்து பகிர்வுக்கு மிக்க நன்றி

//Give somemore important hints in english to speak it well.//

எதிர்வரும் பதிவுகளில் தருகின்றேன்.

s. nagarajan said...

Dear Mr.Hk Arun,
I am very happy because i got excellent website good english teaching website like this. i don't no english gramer now improvement or our study i need spoken english sir
Thankyou sir.

Thanks for teaching us

S. Nagarajan said...

Dear Mr.Hk Arun,
I am very happy because I got excellent website. i don't know english gramer your Excellent teaching with tamil meaning
i can't speak english now your teach improvement. i will continew
your mail reading & writing

Thankyou sir,

Anonymous said...

Cool blog, I hadn't noticed aangilam.blogspot.com previously during my searches!
Carry on the fantastic work!

Anonymous said...

Hello,

Thanks for sharing the link - but unfortunately it seems to be down? Does anybody here at aangilam.blogspot.com have a mirror or another source?


Cheers,
Thomas

Unknown said...

வணக்கம் அருன்..

தங்கள் சேவைக்கு எமது மனமாரந்த நன்றி.

வளரச்சிக்கு வாழத்துக்கள்..

அனபுடன்

பாருக் கான் - குவைத்

chandran said...

thank u
it's very useful to develope my communication,
i am very happy,because i am tamilmedium student ,u have given the all details in tamil,so i have understood very easily,i hopei will improve my communication throug your site.thank u very much.........

Arumugam.V said...

Hi Sir,

I am very thank full for your Service, This site is very very useful for us thank you....

ARUMUGAM

Arumugam.V said...

Dear Sir,

I am very thank full for your great service, This website is very very useful for us to learn English...

Thank you

ARUMUGAM.V

Unknown said...

thank you

Unknown said...

Thank U Sir.

kalai said...

i dont no speak english very well but this site is good

Unknown said...

Ramesh said
Thanks for great explanation. Everything I have got it in the lesion.
My way to go..

RAMESH said...

Well done Arun!!!

Mohamed Ajmeer said...

sir ple create essays important

Unknown said...

Thank U Sir.

Post a Comment