ஆங்கில பாடப் பயிற்சி 26 (Present Perfect Tense)

நாம் இதுவரை Grammar Patterns 1 இன் 26 வது இலக்கம் வரையிலான வாக்கியங்களை விரிவாகக் கற்றுள்ளோம். அத்தோடு கடந்தப் பாடத்தில் “Perfect Tense” தொடர்பான Grammar Patterns 7 உம் கற்றோம். அதில் உள்ள ஒவ்வொரு வாக்கியங்களும் ஒவ்வொரு பாடங்களாக விரிவடையும் என்றும் கூறியிருந்தோம் அதன்படி இன்று Grammar Patters 7 இன் முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது வாக்கியங்களை  விரிவாகப் பார்க்கப் போகின்றோம்.

முதலில் முதல் வாக்கியத்தை கவனியுங்கள்.

1. I have done a job. (Present Perfect Simple)
நான் செய்திருக்கிறேன் ஒரு வேலை.

இவ்வாக்கியம் ஒரு நிகழ்கால வினைமுற்று வாக்கியமாகும். இதனை ஆங்கிலத்தில் “Present Perfect Tense” அல்லது "Present Perfect Simple Tense" என்பர். இவ்வாக்கிய அமைப்புகள் இறந்தக்காலத்திற்கும் நிகழ்காலத்திற்கும் தொடர்புடையவைகளாகவே பயன்படுகின்றன. இவ்வாக்கிய அமைப்புகளில் பயன்படும் பிரதான வினைச்சொல் எப்பொழுதும் "Past Participle" சொற்களாகவே பயன்படும்.

உண்மையில் இந்த நிகழ்கால வினைமுற்று வாக்கிய அமைப்புகள் ஆங்கில பேச்சு வழக்கில் அதிகம் பயன்படுகின்றவைகளாகும். இவற்றை தெளிவாக விளங்கி கற்றுக்கொள்வது மிகவும் பயனுள்ளதாகும். ஆங்கில மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டிராதவர்களுக்கு இவ்வாக்கிய அமைப்புகள் அதிகம் குழப்பமானதாக இருக்கின்றது எனக் கூறப்படுகின்றது. பல மொழிகளில் இவற்றிற்கான சரியான விளக்கம் கொடுக்க முடியாதுள்ளது என்றும் கூறப்படுகின்றது.

ஆனால் தமிழ் மொழியிலோ மிக எளிதாக விளக்கம் கொடுக்கலாம். அதுவே தமிழின் சிறப்பாகும்.

அநேகமாக நிகழ்கால வினைமுற்றின் பயன்பாட்டில் எமது அனுபவத்தை பற்றியே பேசப்படுகின்றது. மிக முக்கியமாக நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம், என்ன செய்திருக்கவில்லை என்பதைப் பற்றியே இவ்வாக்கிய அமைப்புகள் விவரிக்கின்றன. இதில் எப்பொழுது செய்தோம் என்பதற்கு இவ்வாக்கிய அமைப்புகள் முக்கியமளிப்பதில்லை. (It is important if we have done it in our lives or not. It is not important when we did it.)

சரி பாடத்திற்கு செல்வோம்.

இவற்றில் I, You, We, You, They போன்றவற்றுடன் “have” துணைவினையாகவும், He, She, It போன்ற மூன்றாம் நபர் (Third Person Singular) உடன் “has” துணைவினையாகவும் பயன்படும்.

Positive (Affirmative)
Subject + Auxiliary verb + Main verb (Past participle)
I/ You/ We/ They + have + done a job.
He/ She/ It + has + done a job.
இவற்றில் துணைவினை (Auxiliary verb) உடன் இணைந்து வரும் பிரதான வினைச்சொல் "Past participle" சொல்லாக பயன்படுவதை அவதானியுங்கள்.

Negative
Subject + Auxiliary verb + not + Main verb (Past participle)
I/ You/ We/ They + have + not + done a job.
He/ She/ It + has + not + done a job.

Question (Interrogative)
Auxiliary verb + Subject + Main verb (Past participle)
Have + I/ you/ we/ they + done a job?
Has + he/ she/ it + done a job?

இவற்றில் Have/ Has துணைவினைகள் முன்பாகவும் "Subject" உடன் இணைந்து வரும் பிரதான வினை “Past participle” வினைமுற்றுச் சொல்லாக பயன்படுவதை அவதானிக்கவும்.

கீழே சொடுக்கி ஒலி வடிவாகவும் கேட்கலாம்.

பகுதி 1

Have you done a job?
நீ செய்திருக்கிறாயா ஒரு வேலை?
Yes, I have done a job
ஆம், நான் செய்திருக்கிறேன் ஒரு வேலை.
No, I haven’t done a job. (have + not)
இல்லை, நான் செய்திருக்கவில்லை ஒரு வேலை.

Has he lived here for 20 years?
அவன் வசித்திருக்கிறானா இங்கே 20 ஆண்டுகளாக?
Yes, He has lived here for 20 years.
ஆம், அவன் வசித்திருக்கிறான் இங்கே 20 வருடங்களாக.
No, He hasn’t lived here for 20 years. (has + not)
இல்லை, அவன் வசித்திருக்கவில்லை இங்கே 20 ஆண்டுகளாக.

Have you seen Thesaththin puyalkal movie?
நீ பார்த்திருக்கிறயா தேசத்தின் புயல்கள் திரைப்படம்?
Yes, I have seen Thesaththin puyalkal movie twenty times.
ஆம், நான் பார்த்திருக்கிறேன் தேசத்தின் புயல்கள் திரைப்படம் இருவது தடவைகள்.
No, I haven’t seen Thesaththin puyalkal movie. (have + not)
இல்லை, நான் பார்த்திருக்கவில்லை தேசத்தின் புயல்கள் திரைப்படம்.

கீழே 25 வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பயிற்சி செய்யுங்கள். அதன் பின்பு மேலுள்ள உதாரணங்களைப் பின்பற்றி கேள்வி பதில் அமைத்து பயிற்சி செய்யுங்கள். பேசியும் பயிற்சி செய்யலாம்.

1. I have seen that movie many times.
நான் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த திரைப்படத்தை பல தடவைகள்

2. I have met him once before.
நான் சந்தித்திருக்கிறேன் அவனை ஒருமுறை முன்பு.

3. I have traveled by MTR
நான் பயணித்திருக்கிறேன் எம்.டி.ஆர் இல்.

4. I have done my homework.
நான் செய்திருக்கிறேன் எனது வீட்டுப்பாடம்.

5. I have been to England three times.
நான் போயிருக்கிறேன் இங்கிலாந்திற்கு மூன்று தடவைகள்.

6. I have come here many times
நான் வந்திருக்கிறேன் இங்கே பல தடவைகள்.

7. I have worked here since 2002.
நான் வேலை செய்திருக்கிறேன் இங்கே 2002 இல் இருந்து

8. I have studied two foreign languages
நான் படித்திருக்கிறேன் இரண்டு பிறநாட்டு மொழிகள்.

9. I have cured many deadly diseases.
நான் குணப்படுத்தியிருக்கிறேன் நிறைய கொடிய நோய்கள்.

10. I have cleaned my room.
நான் சுத்தம் செய்திருக்கிறேன் எனது அறையை.

11. I have seen that movie six times in the last month.
நான் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த திரைப்படத்தை ஆறு தடவைகள் கடந்த மாதம்.

12. I have  been to Mexico in the last year.
நான் போயிருக்கிறேன் மெக்ஸிகோவிற்கு கடந்த ஆண்டில்.

13. I have lived in Canada for five years
நான் வசித்திருக்கிறேன் கனடாவில் ஐந்து ஆண்டுகளாக.

14. I have worked at the University since 1999
நான் வேலை செய்திருக்கிறேன் பல்கலைக் கழகத்தில் 1999 இல் இருந்து.

15. I have seen that girl before
நான் பார்த்திருக்கிறேன் அந்தப் பெண்ணை முன்பே.

16. I have written some English Grammar lessons.
நான் எழுதியிருக்கிறேன் சில ஆங்கில இலக்கண பாடங்கள்.

17. I have worked here since June.
நான் வேலை செய்திருக்கிறேன் இங்கே யூனிலிருந்து.

18. I have written five letters.
நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஐந்து கடிதங்கள்.

19. I have cooked dinner
நான் சமைத்திருக்கிறேன் இரவுச் சாப்பாடு.

20. I have lived with my parents for over 10 years.
நான் வசித்திருக்கிறேன் எனது பெற்றோருடன் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக.

21. I have played outside for an hour.
நான் விளையாடியிருக்கிறேன் வெளியில் ஒரு மணித்தியாளமாக.

22. I have learned English since 1986.
நான் கற்றிருக்கிறேன் ஆங்கிலம் 1986 இல் இருந்து.

23. I have gone to the supermarket.
நான் போயிருக்கிறேன் அந்த நவீன சந்தைக்கு.

24. I have played football.
நான் விளையாடியிருக்கிறேன் உதைப்பந்தாட்டம்.

25. I have lived in that house for 2 years.
நான் வசித்திருக்கிறேன் இந்த வீட்டில் 2 ஆண்டுகளாக.

மேலே உள்ள 25 வாக்கியங்களையும் You/ we/ they/ He / She / It போன்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தி வாக்கியங்கள் அமைத்து பயிற்சி செய்யுங்கள்.

நிகழ்கால வினைமுற்று பயன்பாடுகள்

1. Actions which started in the past and are still continuing

He has lived in America for five years.
அவன் வசித்திருக்கிறான் அமெரிக்காவில் ஐந்து ஆண்டுகளாக.
("அவன் வசித்துக்கொண்டிருக்கிறான் அமெரிக்காவில் ஐந்து ஆண்டுகளாக." என்பதுப் போன்றும் இதுபோன்ற பயன்பாடுகளின் போது தமிழில் பொருள் கொள்ளலாம்.)

அவன் வசிக்க ஆரம்பித்தான் அமெரிக்காவில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, (இறந்தக்காலத்தில்) இன்னும் வசித்துக்கொண்டிருக்கிறான் அங்கே. (நிகழ்காலத்தில்) (He started living in America five years ago, and he's still living there now.) எதிர்காலத்திலும் வசிக்கலாம்.

(இவ்வாக்கிய அமைப்புகள் இறந்தக்காலத்தில் தொடங்கி தற்பொழுதும் தொடரும் செயலை அல்லது சம்பவத்தை விவரிப்பவைகள்.)

2. Actions which happened at some unknown time in the past

உங்கள் நண்பர் ஒருவர் உங்களை “நான் கடவுள்” திரைப்படம் பார்ப்பதற்கு அழைக்கின்றார். நீங்கள் அத்திரைப்படத்தை ஏற்கெனவே பார்த்திவிட்டீர்கள். ஆனால் எப்பொழுது பார்த்தேன் என்று திட்டவட்டமாக கூற பார்த்த நாள் நினைவில்லை அல்லது கூறவிரும்பவில்லை. மீண்டும் அப்படத்தை பார்க்க வேண்டிய எண்ணமும் உங்களுக்கு இல்லை. அப்பொழுது தமிழில் எப்படி கூறுவீர்கள்? “நான் ஏற்கெனவே பார்த்திருக்கிறேன் அந்த திரைப்படத்தை.”

I have already seen that film.
நான் ஏற்கெனவே பார்த்திருக்கிறேன் அந்த திரைப்படம்.

(செயல் குறிப்பிடப்படாத அல்லது அறியப்படாத நேரத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது.)

3. Actions which happened in the past, but have an effect in the present

நீங்கள் காலையில் வேலைக்கு போகும் போது வீட்டை பூட்டிவிட்டு சாவியை காற்சட்டை பையினும் போட்டு எடுத்துச்செல்கின்றீர்கள். வேலை முடிந்து மீண்டும் வீடு திரும்பி வீட்டை திறப்பதற்கு சாவியை எடுக்கிறீர்கள்; ஆனால் சாவியை காணவில்லை. சாவி எங்கோ தொலைந்து விட்டது. ஆனால் எப்பொழுது எங்கே தொலைந்தது என்பது உங்களுக்கு திட்டவட்டமாக தெரியாது. ஆனால் தொலைந்திருக்கிறது.

இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் எவ்வாறு தமிழில் கூறுவீர்கள்?

“ஐய்யய்யோ! நான் தொலைத்திருக்கிறேன் எனது சாவியை.” (எப்பொழுது எங்கே தொலைத்தீர்கள் என்பது தெரியாது)

I have lost my keys 
நான் தொலைத்திருக்கிறேன் எனது சாவிகளை.

(இவ்வாக்கியத்தில் தொலைந்தது (இறந்தக்காலத்தில்), அது தொலைந்தது என்பதை உணரப்படுகின்றது இப்பொழுது. (நிகழ்காலத்தில்))

4. Recently completed action

Grammar Patterns 7 இன் இரண்டாவது வாக்கியத்தைப் பாருங்கள். செயல் தற்பொழுது முடிவடைந்திருக்கிறது. நான் வேலை செய்ய தொடங்கியது, (இறந்தக் காலத்தில்) அதை நிறைவு செய்திருக்கிறேன் இப்பொழுது. (நிகழ்காலத்தில்)

2. I have just done a job.
நான் இப்பொழுது செய்திருக்கிறேன் ஒரு வேலை.

(இவ்வாக்கிய அமைப்புகள் இறந்தக்காலத்தில் ஆரம்பமான ஒரு நிகழ்வு அன்மையில் முற்றுப்பெற்றுள்ளதை விவரிக்கின்றன.)

குறிப்பு:

இந்த Present Perfect” பயன்பாட்டின் பொழுது கேள்விகளுக்கான பதில்கள் அதிகமாக சுருக்கமாகவே பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

உதாரணம்:
Have you cooked lunch?
Yes, I have.
No, I haven’t.

குறிச் சொற்கள் (Signal Words of Present Perfect)

Ever
Never
just
Yet
Already
So far
Up to now
Recently,
Since
For
not yet
till now


குறிச்சொற்கள் பயன்படும் வாக்கிய அமைப்புகள்

Ever

Have you ever been to Germany?
நீ எப்பொழுதாவது போயிருக்கிறாயா ஜேர்மனிக்கு?

Have you ever met him?
நீ எப்பொழுதாவது சந்தித்திருக்கிறாயா அவனை?

Have you ever eaten Pizza?
நீ எப்பொழுதாவது சாப்பிட்டிருக்கிறாயா பீZஸா?

Has he ever talked to you about the problem?
அவன் எப்பொழுதாவது பேசியிருக்கிறானா உன்னிடம் இந்த பிரச்சினையைப் பற்றி?

Never

I have never been to Australia.
நான் எப்பொழுதும் போயிருக்கவில்லை அவுஸ்திரேலியாவிற்கு.

I've never seen so many people like this.
நான் எப்பொழுதும் பார்த்திருக்கவில்லை நிறைய மக்கள் இதுப்போன்று.

He has never traveled by train.
அவன் எப்பொழுதும் பிரயானம் செய்திருக்கவில்லை தொடருந்தில்.

(மேலுள்ள Ever, Never இச்சொற்கள் “Present Perfect Tense” இல் அதிகம் பயன்படும் சொற்களாகும்.)

Just

I have just installed AVG anti-virus
நான் தற்பொழுது நிறுவியிருக்கிறேன் ஏ.வி.ஜி நச்சு நிறல் எதிர்ப்பான்.

For

I have been an English teacher for more than five years.
நான் இருந்திருக்கிறேன் ஒரு ஆங்கில ஆசிரியராக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக.

Since

I haven't seen Sarmilan since 2002.
நான் பார்த்திருக்கவில்லை சர்மிலனை 2002 இல் இருந்து. (இப்பொழுது பார்க்கிறேன்.)

Yet

He hasn't done it yet.
அவன் செய்திருக்கவில்லை இதை இன்னும்.

சுருக்கப் பயன்பாடுகள் (Short Forms)

I + have = Ive - (ஐவ்)
You + have = youve - (யூவ்)
We + have = weve - (வீவ்)
They + have = They’ve - (தேவ்)

He + has = He’s - (ஹீஸ்)
She + has = She’s - (சீஸ்)
It + has = It’s - (இட்ஸ்)

He + is = He’s
She + is = She’s
It + is = It’s

மேலுள்ள He has, She has, It has இன் சுருக்கப் பயன்பாடுகளாக He’s, She’s, It’s என்று பயன்படுவதை கவனியுங்கள். இவற்றை பயன்படுத்தும் போது சற்று கவனமாக பயன்படுத்த வேண்டும்.

காரணம் He is, She is, It is போன்றவற்றின் சுருக்கப் பயன்பாடும் He’s, She’s, It’s போன்றே பயன்படுகின்றது. இவற்றை வேறுபடுத்தி அறிந்துக்கொள்வதில் சிலவேளை உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கலாம்.

இவற்றை எவ்வாறு அறிந்துக்கொள்வது? மிகவும் எளிதாக அறிந்துக் கொள்ளலாம்.

நிகழ்காலத் தொடர்வினை வாக்கியங்களில் பிரதான வினையுடன் "+ ing" இணைந்து வரும். ஆனால் "Present Perfect" வாக்கிய அமைப்புகளின் பிரதான வினைச் சொற்கள் எப்பொழுதும் “Past Participle” சொற்களாகவே பயன்படும்.

உதாரணம்:

Present Continuous
He is doing a job. - He’s doing a job.
She is doing a job. - She’s doing a job.
It is doing a job. - It’s doing a job.

Present Perfect
He has done a job. - He’s done a job. (Past participle)
She has done a job. - She’s done a job. (Past participle)
It has done a job. - It’s done a job. (Past participle)

do - did - done இதில் “done” Past participle சொல்லாகும். மேலும் இதுப்போன்ற வினைச் சொற்களின் வேறுப்பாட்டை அட்டவணை Irregular verbs இல் பார்க்கவும்.

சரி! இனி உங்கள் பயிற்சிகளை தொடருங்கள்.

இப்பாடத்தில் உள்ள வாக்கிய அமைப்புகள், அது பயன்படும் முறைகள், அவற்றிற்கான தமிழ் விளக்கங்கள் எதுவானாலும் தயங்காமல் பின்னூட்டம் இட்டோ அல்லது முகப்பில் காணப்படும் எனது மின்னஞ்சல் ஊடாகவோ தொடர்புக்கொள்ளலாம்.

நன்றி

அன்புடன் ஆசிரியர் அருண் HK Arun
Download As PDF

40 comments:

Anonymous said...

12. I have been to Mexico in the last year.
நான் போயிருக்கிறேன் மெக்ஸிகோவிற்கு கடந்த ஆண்டில்.
23. I have gone to the supermarket.
நான் போயிருக்கிறேன் அந்த நவீன சந்தைக்கு.
sentence 12il "been"ku pathilaha "gone" podalama?

HK Arun said...

போடலாம்.

manjoorraja said...

ஒரு சின்ன சந்தேகம்:

6. I have come here many times
நான் வந்திருக்கிறேன் இங்கே பல தடவைகள்.

மற்றவற்றில் எல்லாம் past tense இருக்க இதில் மட்டும் ஏன் come என வருகிறது?

HK Arun said...

//மற்றவற்றில் எல்லாம் past tense இருக்க இதில் மட்டும் ஏன் come என வருகிறது?//

“Past tense” அல்ல “Past participle Tense”.

come came come

இதுப்போன்ற வினைச் சொற்களின் வேறுப்பாட்டை “அட்டவணை Irregular verbs” சொடுக்கிப் பார்க்கவும்.

http://aangilam.blogspot.com/2008/05/irregular-verbs.html

நன்றி

Anonymous said...

Very Good Work...

Anonymous said...

sir i really so much of thanks sir i will improve my english yet

sir how to use of

HK Arun said...

அனானி 01
அனானி 02

இருவருக்கும் நன்றி
sir how to use "of" இணைப்புச்சொற்கள் பாடத்தில் விரைவில் தருகின்றேன்.

நன்றி

Anonymous said...

hi arun could u explain present perfect continous tense,past perfect contin,and future perfect continous tense.

tinsel said...

please explain present perfect continous tense,past perfect continous tense,future perfect continous tense

Anonymous said...

please explain present perfect continous tense,past perfect continous tense,future perfect continous tense.

Kenneth said...

hi sir, your work is amazing. I couldn't find a word to express my thanks. When I saw this first i was surprising because like this only i was expecting a website and finally got the right place. Could you explain what is the difference between have/ did, have not and did not with a suitable example.

somu said...

எனக்கு has been ,have been ,been,had been,did ற்கு அருகில் past (verb) use செய்வது எப்படி என்று தெரியவில்லை.help me

Unknown said...

நான் ஒரு ஆசிரியராக இருப்பேன்
1) I will be a teacher
2) I will have a teacher
இதில் எது சரி?

nataraj said...

sir,
how r u? I am unable to touch with you for long time,

i have an doubt in preposistions, please give more examples mostly useage prepositions.

following some words for example,
how and where to use in sentance

please explain with meaning and more examples in tamil

accustomed to
afraid of
answerable to
attached to
aware of
capable of
dependent on
different to
doubtful about
enthusiastic about
excited about
famous for
fond of
guilty of
interested in
keen on
opposed to
pleased with
popular with
proud of
related to
rich in satisfied with
serious about
similar to
suitable for
suspicious of


Thanking you
With regards
Natarajmala

nataraj said...

sir,
how r u? I am unable to touch with you for long time,

i have an doubt in preposistions, please give more examples mostly useage prepositions.

following some words for example,
how and where to use in sentance

please explain with meaning and more examples in tamil

accustomed to
afraid of
answerable to
attached to
aware of
capable of
dependent on
different to
doubtful about
enthusiastic about
excited about
famous for
fond of
guilty of
interested in
keen on
opposed to
pleased with
popular with
proud of
related to
rich in satisfied with
serious about
similar to
suitable for
suspicious of


Thanking you
With regards
Natarajmala

Unknown said...

Hi Arun Sir Please explain me Past Perfect Tense...I couldn't find that lesson in your blog...Please Add that lesson..

Best Regards
MOHAN RAJ

Unknown said...

i will be a teacher is correct

Unknown said...

i will be a teacher is correct

Unknown said...

THANK U VERY MUCH SIR..

Unknown said...

thank u sir

Unknown said...

எனக்கு has been ,have been ,been,had been use செய்வது எப்படி என்று தெரியவில்லை. Please help me and What is difference between has been and has ? Where to use has and has been ? I am really in big confusion.........

Unknown said...

Where to use has and has been ? what is the difference between these two in present perfect tense ?

CHARLES said...

Really great job

Unknown said...

How to ask tis neengal ethanaiyavathu pillai ungal veetel?

Unknown said...

i am not clear about perfect tenses,pls help

rejila said...

sir,
how r u? I am unable to touch with you for long time,

i have an doubt in preposistions, please give more examples mostly useage prepositions.

following some words for example,
how and where to use in sentance

please explain with meaning and more examples in tamil

accustomed to
afraid of
answerable to
attached to
aware of
capable of
dependent on
different to
doubtful about
enthusiastic about
excited about
famous for
fond of
guilty of
interested in
keen on
opposed to
pleased with
popular with
proud of
related to
rich in satisfied with
serious about
similar to
suitable for
suspicious of


Thanking you
With regards

RAMESH said...

Thank you Arun.

Unknown said...

Hi anna.... Did you eat? have you eaten ? kum idaila ulla vithyasam enna anna

Unknown said...

Anna ! could you please
explain the different between 'did you eat? & have you eaten?'

Unknown said...

really am proud of your useful information sir, i have a one doubt sir, what is difference between am playing cricket and i have been playing cricket both sentence are indicated present tense sentence only, explain sir, thank you...

Unknown said...

I have seen that movie six times last month
or
I have seen that movie six times in the last month

Unknown said...

I have seen that movie six times last month
or
I have seen that movie six times in the last month
or
I have seen that movie six times this year

Unknown said...

hallo sir,
just now see your grammer practise. it's a good way to speaking grammer.i really thank you sir. can you give some exercise part to practise. it's more helpful to our frnds.

Unknown said...

Hello sir
First i say thanks for your work.

Have you finished your workyet?
Or
Have you finished work yet?

Which is the correct answer?

Unknown said...

I have spoken in english.
He has spoken in english.
Is it correct??

Unknown said...

hello sir'

This is iyan ronaldo iam not understand your tamil sentence' "please" make a usualy speaking tamil

Unknown said...

Is +To+ be+past participle என்ன தமிழ்

vino said...

I have been to Mexico in the last year.

My question: In this statement you would have used, this year instead of last year.because you're talking about present perfect continuous tense.

Anonymous said...

Second language is an important aspect for any person to improve job career significantly.

Lecturers for ielts students

Unknown said...

Past என்பது இறந்த காலம்
Participle என்பது குறித்து தமிழ் மொழியில் தெரிவிக்கவும்

Post a Comment