ஆங்கில சுட்டுப்பெயர்கள் (English Pronouns)

ஆங்கிலத்தில் பெயர்சொற்கள் என்றால் என்ன என்பதை நாம் கடந்தப் பாடங்களில் கற்றோம். இன்று சுட்டுபெயர் சொற்கள் என்றால் என்ன என்பதைப் பார்ப்போம்.

சுட்டுப்பெயர் சொல் என்பது ஒரு பெயரை அல்லது பெயர் சொல்லை குறிப்பிடாமல், அதற்குப் பதிலாக சுட்டிக்காட்டுவதற்கு பயன்படும் சொற்களே "சுட்டுப்பெயர்" என்றழைக்கப்படுகின்றன. இவற்றை தமிழில் "பிரதிப்பெயர்கள்", "பதிலிடுச்சொற்கள்" என்றும் அழைப்பர். ஆங்கிலத்தில் "Pronouns" என அழைக்கப்படும்.

உதாரணம்:

Sarmilan will come to the class.
சர்மிலன் வருவான் வகுப்பிற்கு

He will come to the class
அவன் வருவான் வகுப்பிற்கு.

முதல் வாக்கியத்தில் “சர்மிலன்” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பெயருக்கு (பெயர்ச்சொல்லுக்கு) பதிலாக, இரண்டாம் வாக்கியத்தில் “அவன்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை கவனிக்கவும். அதாவது “சர்மிலன்” எனும் பெயரைக் குறிப்பிடாமல் “அவன்” எனும் சொல் சுட்டிக்காட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதனாலேயே “அவன்” எனும் சொல் ஒரு சுட்டுப்பெயர்ச் சொல்லாகும்.

இச் சுட்டுப்பெயர்களை ஆங்கிலத்தில் பல்வேறு பிரிவுகளாகப் பகுத்துள்ளனர். அவைகளாவன:

Subject Pronouns
Object Pronouns
Reflexive Pronouns
Possessive Pronouns
Demonstrative Pronouns
Relative Pronouns
Interrogative Pronouns
Indefinite Pronouns

இப்பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றினதும் சுட்டுப்பெயர்கள் அதே நிறங்களில் கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் எடுத்துக்காட்டாக அச்சுட்டுப்பெயர்கள் பயன்படும் வாக்கிய அமைப்புகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

Subject Pronouns – எழுவாய் சுட்டுப்பெயர்கள்

ஒரு வாக்கியத்தின் எழுவாயாகப் பயன்படும் சுட்டுப்பெயர்கள்.

I - நான்
You – நீ (ஒருமை)
He - அவன்
She - அவள்
It - அது
We – நாம், நாங்கள்
You - நீங்கள் (பன்மை)
They - அவர்கள், அவைகள்

உதாரணம்:

Kennedy spoke about genocide war in Sri Lanka.
கென்னடி பேசினார் இலங்கையின் இனவழிப்பு போரைப் பற்றி.

He spoke about genocide war in Sri Lanka.
அவர் பேசினார் இலங்கையின் இனவழிப்பு போரைப் பற்றி.

(“Kennedy” எனும் பெயர்சொல்லுக்குப் பதிலாக “He” எனும் சுட்டுப்பெயர் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.)

Object Pronouns – செயப்படுபொருள் சுட்டுப்பெயர்கள்

ஒரு வாக்கியத்தின் செயப்படுபொருளாகப் பயன்படும் சுட்டுப்பெயர்கள்.

me – என்னை
you - உன்னை (பன்மை)
him - அவனை
her – அவளை
it - அதை
us – எங்களை, நம்மை
you - உங்களை (பன்மை)
them - அவர்களை, அவைகளை

உதாரணம்:

I love her
நான் காதலிக்கிறேன் அவளை

Reflexive Pronouns – அனிச்சைச் செயல் சுட்டுப்பெயர்கள்

ஒரு வாக்கியத்தின் எழுவாய் சொல்லை மீண்டும் அனிச்சையாக குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படும் சுட்டுப்பெயர்கள்.

myself - நானாகவே
yourself - நீயாகவே
himself - அவனாகவே
herself - அவளாகவே
itself - அதுவாகவே
ourselves – நாங்களாகவே, நாமாகவே
yourselves - நீங்களாகவே
themselves – அவர்களாகவே, அவைகளாகவே

உதாரணம்:

I cut my hair myself.
நான் வெட்டினேன் எனது தலைமயிரை நானாகவே
(நான் எனது தலைமயிரை நானே/நானாகவே வெட்டிக்கொண்டேன்.)

Possessive Pronouns – ஆறாம் வேற்றுமை (உரிமையைக் குறிக்கும்)

இவை உரிமையைக் குறிக்க அல்லது உரிமையை வெளிப்படுத்தப் பயன்படுபவை. இவற்றை சுட்டுப்பெயராக பயன்படுபவைகள் பெயரெச்சமாக பயன்படுபவைகள் என இரண்டு விதமாகப் பார்க்கலாம்.

mine - என்னுடையது
yours - உன்னுடையது
his - அவனுடையது
hers - அவளுடையது
its - அதனுடையது
ours - எங்களுடையது
yours - உங்களுடையது
theirs – அவர்களுடையது, அவைகளுடையது

உதாரணம்:

This house is ours.
இந்த வீடு எங்களுடையது

Adjective – பெயரெச்சம்

பெயரெச்சமாகப் பயன்படுபவைகள்

my – என்னுடைய
your – உன்னுடைய
his – அவனுடைய
her - அவளுடைய
its - அதனுடைய
our – எங்களுடைய
your – உங்களுடைய
their - அவர்களுடைய, அவைகளுடைய

உதாரணம்:

This is our house.
இது எங்களுடைய வீடு.

வேறுப்பாடு (Possessive - Adjective)

This is our house. (Adjective)
இது எங்களுடைய வீடு.

This house is ours. (Possessive)
இந்த வீடு எங்களுடையது.

Demonstrative Pronouns – குறிப்பிடுச் சுட்டுப்பெயர்கள்

ஒன்றை அல்லது பலவற்றை குறித்துக்காட்டுவதற்கு அல்லது அடையாளப்படுத்தி பேசுவதற்கு இச்சுட்டுப் பெயர்கள் பயன்படுகின்றன.

This – இது, இந்த (ஒருமை)
That – அது, அந்த (ஒருமை)
These – இவை, இவைகள் (பன்மை)
Those – அவை, அவைகள் (பன்மை)

உதாரணம்:

This book is new but those books are old.
இந்த பொத்தகம் புதியது ஆனால் அப்பொத்தகங்கள் பழையது.

(இவற்றில் book books எனும் பெயர் சொற்களை தவிர்த்து சுட்டுப்பெயர்களை மட்டுமே பயன்படுத்தியும் பேசலாம்.)

This is new but those are old.
இது புதியது ஆனால் அவைகள் பழையது.

Relative Pronouns – உரிச் சுட்டுப்பெயர்கள்

ஒரு வாக்கியத்தின் உற்பிரிவாகவோ அல்லது இரண்டு வாக்கியங்களின் இணைப்புச் சொல்லாகவோ பயன்படுபவைகள்.

who
whom
that
which
whoever
whomever
whichever

உதாரணம்:

I told you about a woman who lives next door.
நான் கூறினேன் ஒரு பெண்ணைப் பற்றி அவள் வசிக்கிறாள் அடுத்த வீட்டில்.

மேலும் இதுப்போன்ற இணைப்புச் சொற்களின் பயன்பாடு பற்றி எதிர்வரும் பாடத்தில் விரிவாகப் பார்ப்போம்.

Interrogative Pronouns – கேள்வி சுட்டுப்பெயர்கள்

இவை கேள்வி கேட்பதற்கு பயன்படுபவைகளாகும்.

Who - யார்
What - என்ன
Where - எங்கே
When - எப்பொழுது
Whom - யாரை
Which - எது
Whoever – யாரெவர்
Whomever - யாரெவரை
Whichever - எதுவாயினும்

உதாரணம்:

Where did you go?
நீ எங்கே போனாய்?

Indefinite Pronouns

ஒரு நபரையோ ஒரு பொருளையோ குறிப்பிட்டு கூறாமல் நிச்சயமற்ற நிலையில் பேசுவதற்கு இச் சுட்டுப்பெயர்கள் பயன்படுகின்றன.

all – எல்லா, முழு
another - இன்னொன்று, இன்னொருவர்
every - எல்லா
any – ஏதாவது ஒன்று
some – சில, கொஞ்சம்
nothing – ஒன்றும் இல்லை (ஒன்றும் இல்லாத நிலை)
several – பல
each – ஒவ்வொரு
many – பலர், பல
few - சில

உதாரணம்:

Each of the members has one vote
ஒவ்வொரு உருப்பினர்களுக்கும் இருக்கிறது ஒரு வாக்கு.

Homework:

இச்சுட்டுப்பெயர்கள் எவ்வாறு, ஏன் பயன்படுத்தப் படுகின்றன என்பது இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். இப்பாடத்தில் அனைத்து சுட்டுப்பெயர்களுக்குமான வாக்கியங்கள் வழங்கப்படவில்லை. ஆனால் ஒவ்வொரு பிரிவின் கீழும் ஒவ்வொரு வாக்கியங்கள் உதாரணமாக வழங்கியுள்ளோம். அவற்றை பின்பற்றி ஒவ்வொரு பிரிவிலும் உள்ள அனைத்து சுட்டுப்பெயர்களுக்கும் வாக்கியங்கள் அமைத்து பயிற்சி செய்யுங்கள்.

சரி! பயிற்சிகளைத் தொடருங்கள்.

மீண்டும் அடுத்தப் பாடத்தில் சந்திப்போம்.

இப்பாடம் தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்னூட்டம் இட்டோ அல்லது முகப்பில் காணப்படும் எமது மின்னஞ்சல் ஊடாகவோ தொடர்புகொள்ளலாம்.

நன்றி

அன்புடன்
அருண் | HK Arun
Download As PDF

39 comments:

R.Prabakaran said...

Thank you Mr.Arun its really use ful for me, thanks lot

R.Prabakaran

Tech Shankar said...

Thanks dude.

You are doing great job.
Well.

Anonymous said...

thank you.it's very usful for our's,we want about preposition useges.

முக்கோணம் said...

நல்ல முயற்சி..உங்கள் சேவை தொடர வாழ்த்துக்கள்..

Anonymous said...

hi arun
pls continue.....why u take more time.i am waiting for ur lession.........

Unknown said...

Thankyou very much Mr.Arun.
It is very useful for me.
We want about prounciation rules.
Please sir

Unknown said...

Thank you sir. It is very useful for me. I want prounciation rule.

Unknown said...

Thank you sir. It is very useful. i want to prounciation rules.

Unknown said...

Good job Mr.Arun I full satisfied with this course.

kalaineemu said...

hi mr . arun your lessons very useful for me ... how to get this for PDF format...

kalaineemu said...

hi Mr. Arun your lessons very useful for me ... and how to get this lessons in PDF format.

Vijayamala said...

Thank u sir most useful for me

Unknown said...

grade job.....
very usefull....
thks a lot

Unknown said...

Very usefull for me mr.arun . Plz explane d Communicative skills plz . Thank u

phothi said...

it's very useful to learn English but, i have one doubt how to use "been" words and which place of it will come please tell answer, i have confuse now, i can't manage without that words...

Unknown said...

Hi, sir I don't know,how do I tell you?I have no words to express my thanks to you.it's really useful to me, already I know English, i can understand but I can't speak in english, but now feel like good, you have done a good job, congratulations.....

Unknown said...

Thank you so much sir...

Unknown said...

Hi, sir how do I tell you?I don't know,I have no words to express my thanks to you,it's very useful to me,already I know english, I can understand but i can't speak but now I feel like good,you have done a wonderful job,it's same like you have to do something,my best wishes and congratulations,......

Unknown said...

it is very useful for me.thank you

Unknown said...

நான் இலங்கை நாட்டை சேர்ந்தவன் உங்கள் சேவை மிகவும் பயனாக உள்ளது மிக்க நன்றி ..இந்த கோப்புகளை pdf கோப்பாக எவ்வாறு டவுன்லோட் செய்வது என்பது பற்றி எனக்கு குறிப்பிடவும்

Unknown said...

hello i am dinesh this grammar blogspot very useful for my ielts study
thank you blog

Unknown said...

thanks

Unknown said...

hi, u r doing great job..many peoples like me learning by your blog. thanks.

Kukenthira28 said...

Thanks for your great service....

x said...

இங்கு whatever தரவில்லையே

Unknown said...

Divyabharathy121
Thanks

Unknown said...

Sir please give me the rules of all tenses (in tamil). Thank you.

Unknown said...

Where shall we use the word " supposed to and supposed to be " in the sentence ?

Unknown said...

"What" this is John?

RAMESH said...

Thanks you Arun

Unknown said...

Thank you very much ! It is also very useful for French student trying to learn Tamil :)

suventh said...

Its very useful to students and English interested people. Keep to up 👆 your English teaches method.

suventh said...

Very use full

George said...

Good explanation

Unknown said...

you - உன்னை (பன்மை)

Unknown said...

you - உங்களை (பன்மை)

Sheik said...

its very useful sir.good job.keep it up......

Unknown said...

Fantastic Arun

Unknown said...

Thankyou so much sir its very useful for me

Post a Comment