ஆங்கிலப் பெயர்ச்சொற்கள் (Countable Nouns & Uncountable Nouns)

ஆங்கில பெயர்ச்சொற்களின் வகைகளில் அதிகமாக பயன்படுவது கணக்கிடுப் பெயர்ச்சொற்களும், கணக்கிட முடியாப் பெயர்ச்சொற்களும் ஆகும். இவற்றை இன்றையப் பாடத்தில் பார்ப்போம். இந்த இரண்டு வகையான பெயர்ச்சொற்களையும் இரண்டு தலைப்புகளின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

கணக்கிடுப் பெயர்ச்சொற்கள் (Countable Nouns)

கணக்கிடுப் பெயர்ச்சொற்களை மிக எளிதாக அறிந்துக்கொள்ளலாம். அதாவது ஒன்று, இரண்டு, மூன்று என எண்ணி கணக்கிடக்கூடிய பெயர்கள் எல்லாம் கணக்கிடுப் பெயர்ச்சொற்களாகும். ( Countable nouns can be "counted".)
No:Countable Nounsதமிழ்
1bookbookbookbookbookபொத்தகம்
2applesshuhashishiகுமளிப்பழம்
3dogநாய்
4catபூனை
5animalமிருகம்
6manமனிதன்
7personநபர்
8bottleபோத்தல்
9boxபெட்டி
10coinநாணயம்
11computerகணனி
12shirtசட்டை
13trouserகாற்சட்டை
14cupகோப்பை
15plateதட்டு
16spoonகரண்டி
17fork முற்கரண்டி
18tableமேசை
19chairகதிரை
20bagபை
21cartonஅட்டைப்பெட்டி
22bowlகிண்ணம்
23calendarநாற்காட்டி
24houseவீடு
25peopleமக்கள்

உதாரணம்: ஒரு மேசையின் மேல் பொத்தகங்கள் இருக்கின்றன என வைத்துக்கொள்வோம். அவை எத்தனை பொத்தகங்கள் என்று அறிந்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வோம்? நாம் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, என எண்ணி கணக்கிடுவோம் அல்லவா? ஆம்! அவ்வாறு எண்ணி கணக்கிடக் கூடிய எல்லா பெயர்களுமே “கணக்கிடுப் பெயர்ச்சொற்கள்” ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

a book, two books, three books.
an apple, two apples, three apples

கணக்கிடுப் பெயர்ச்சொற்கள் ஒருமையாகவோ பன்மையாகவோ இருக்க முடியும். (Countable nouns can be singular or plural.)

book – books
apple – apples

இவ்வாக்கியங்களில் ஒருமை பன்மை பயன்படும் விதங்களை அவதானியுங்கள்.

My dog is playing.
My dogs are playing.

கணக்கிடுப் பெயர்சொற்கள் ஒருமையாகப் பயன்படும் போது ஓர், ஒரு (a/ an) போன்ற சுட்டிடைச் சொற்களை நாம் பயன்படுத்த முடியும். (We can use the indefinite article a/an with countable nouns)

My wife is a Doctor.
Sarmilan is an English Teacher.

எண்ணிக்கையை இலக்கங்களால் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று என பயன்படுத்துவதுப் போன்றே “கொஞ்சம், ஏதாவது, ஒரு சில, நிறைய” (Some, any, a few, may) போன்ற சொற்களையும் கணக்கிடுப் பெயர்ச்சொற்களுடன் பயன்படுத்தும் சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன. (We can use some, any, a few, many with countable nouns.)

I need to buy some new trousers
Have you got any pens?
I've got a few dollars.
I haven't got many pens.

கணக்கிட முடியாப் பெயர்ச்சொற்கள் (Uncountable Nouns)

எண்ணிக்கை அடிப்படையில் எண்ணி கணக்கிட முடியாதப் பெயர்கள் அல்லது சொற்கள் “கணக்கிட முடியாப் பெயர்ச்சொற்கள்” ஆகும். (Uncountable nouns cannot be counted.) ஆங்கிலத்தில் இதனை “Mass Nouns” என்றும் அழைப்பர்.

உதாரணம்:
No:Uncountable Nounsதமிழ்
1adviceadviceadviceadviceஅறிவுரை
2bread sshuhashishiவெதுப்பி
3rice அரிசி/ சோறு
4sugarசீனி
5sandமணல்
6flourமாவு (தூள்)
7powderதுகள்/ பொடி
8dustதூசு
9jellyகுழம்பு/ பாகு
10oilஎண்ணை
11waterதண்ணீர்
12juiceசாறு
13milkபால்
14gasவாயு
15butter வெண்ணை
16musicஇசை
17furnitureதளபாடம்
18coffee கோப்பி
19wetஈரம்
20messyஅசுத்தம்
21rainமழை
22knowledgeஅறிவு
23electricityமின்சாரம்
24powerசக்தி
25newsசெய்தி

சாதாரணமாக கணக்கிட முடியாப் பெயர்ச்சொற்கள் ஒருமையானதாகவே கருதப்படுகின்றது. (We usually treat uncountable nouns as singular.)

எடுத்துக்காட்டாக:

Milk – பால்

இது ஒரு ஒருமை சொல்லாகும். இதனை ஒரு போத்தல் பால், இரண்டு போத்தல் பால், மூன்று லீட்டர் பால் என அதன் கொள்ளளவை அளவிட்டுக் கூறமுடியுமே தவிர; ஒரு பால், இரண்டு பால்கள், மூன்று பால்கள் என பாலை கணக்கிட்டு பன்மையாகக் கூறமுடியாது. அதனால் தான் இவற்றை கணக்கிட முடியாப் பெயர்ச்சொற்கள் எனப்படுகின்றன.

a liter of milk
a bottle of milk

இதுபோன்ற கணக்கிட முடியாப் பெயர்ச்சொற்களை எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அல்லாமல், அளவுகளால் அளவிட்டுப் பேசப்படுகின்றது. அதாவது கொள்ளளவுகளை எண்ணிக்கையால் கூறப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக:

a glass of water – ஒரு கிளாஸ் (அளவிளான) தண்ணீர்
two glass of water – இரண்டு கிளாஸ் (அளவிளான) தண்ணீர்
three glass of water – மூன்று கிளாஸ் (அளவிளான) தண்ணீர்

இப்பொழுது விளங்குகின்றதா? மேலும் இதுப்போன்ற “கணக்கிட முடியாப் பெயர்ச்சொற்களை” பாகங்களாக, அளவுகளாக, கொள்ளளவுகளாகக் கணக்கிடலாம். அவற்றை கீழுள்ள உதாரணங்களூடாக அறிந்துக்கொள்வோம். இது பிழையற்ற ஆங்கிலப் பயன்பாட்டிற்கு மிகவும் அவசியமானதாகும்.

water, wine, sugar, cheese, meat, butter, ketchup, mustard, rice, etc.,

a glass of water

a bottle of wine

a spoon of sugar

a jug of water

a slice of cheese

a chunk of cheese

a piece of cheese

a piece of meat

a slice of meat

a pound of meat

a bar of butter

a bottle of ketchup

a tube of mustard

a kilo of rice

a plate of rice

நீங்கள் சிலவேளை, ஏன் அரிசியை எண்ணி கணக்கிட முடியாதா என்று கேட்கலாம். சிலர் ஒரு கொத்து அரிசியில் எத்தனை அரிசிகள்? என்று பகிடியாக கேட்பதையும் நாம் பார்த்துள்ளோம். உண்மையில் அரிசி, சோறு, சீனி போன்றவற்றை ஒரு பேச்சுக்காக எண்ணி கணக்கிட முடியும் என்று நாம் கூறினாலும், அவற்றை எண்களால் எண்ணி பயன்படுத்துவதில்லை. காரணம் அவை நமது பார்வைக்கு மிகவும் சிறியதாக இருப்பதனால் மொழி அடிப்படையில் அவற்றை அளவுகளாகவே பயன்படுத்தப் படுகின்றன. (இன்றைய விஞ்ஞான உலகிலோ தூசு, துகள்களைக் கூட கணக்கிடக்கூடிய தொழில் நுற்பச் சாதனங்கள் தோன்றிவிட்டன என்பது வேறு விடயம்.)

கவனிக்கவும்:

1. கணக்கிட முடியாப் பெயர்ச்சொற்களுக்கு முன்பாக ஓர், ஒரு (a/ an) போன்ற சுட்டிடைச்சொற்கள் பயன்படுவதில்லை. (They do not take a/an before them.)

2. ஒன்று இரண்டு மூன்று போன்ற எண்ணிக்கையை குறிக்கும் சொற்களை கணக்கிட முடியாப் பெயர்ச்சொற்களுக்கு முன்பாகப் பயன்படுத்துவது இல்லை.
ஆனால் சிலர் எண்ணிக்கைகளாகப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் அவதானித்திருக்கலாம். அவற்றை சற்று தெளிவுப் படுத்திக்கொள்வோம்.

Usually I have two coffees a day.
சாதாரணமாக நான் அருந்துகிறேன் இரண்டு கோப்பிகள் ஒரு நாளைக்கு.

இவ்வாக்கியத்தை சற்று அவதானியுங்கள். இங்கே “இரண்டு கோப்பிகள்” (two coffees) எனும் சொல், எண்ணிக்கை அடிப்படையில் “இரண்டு” என பொருள் கொள்வது தவறாகும். அதாவது “இரண்டு கோப்பைகள் கொள்ளளவிலான கோப்பி” என்பதையே மேலுள்ள வாக்கியம் குறிக்கிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். (Here coffees refers to the number of cups of coffee.)

இவ்வாக்கியத்தை இவ்வாறு கூறுவதே மிகவும் பொருத்தமானது.

Usually I have two cups of coffee a day.
சாதரணமாக நான் அருந்துகிறேன் இரண்டு கோப்பை (அளவிளான) கோப்பி ஒரு நாளைக்கு.

கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது இவ்வாறு கேளுங்கள்.

Can/Could I have some coffee, please?

Can/Could I have a cup of coffee, please?

இதுப்போன்ற கணக்கிட முடியாப் பெயர்ச்சொற்கள் சில சமயங்களில் கணக்கிடக்கூடிய பெயர்ச்சொற்கள் போன்று மயங்கவைப்பதும் உண்டு. இவற்றை அவதானித்துப் பார்ப்பீர்களானால் இவை வகைகளாகவோ, அளவுகளாகவோ, கொள்ளளவுகளாகவோ இருக்கும். எனவே இப்பயன்பாட்டை அறிந்து குழப்பத்தை தவிர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.

3. some, any, a little, much போன்ற சொற்களையும் கணக்கிட முடியாப் பெயர்ச்சொற்களுடன் பயன்படுத்தலாம்.

I have got some money.
Have you got any rice?
I have got a little money.
I haven't got much rice.

4. ஆங்கிலத்தில் சில கணக்கிட முடியாப் பெயர்ச்சொற்கள், தமிழ் உற்பட சில மொழிகளில் கணக்கிடக் கூடிய பெயர்ச்சொற்களாக பயன்படுகின்றன. (Some uncountable nouns in English are countable in other languages including Tamil. ) இவை குழப்பமாகவும் இருக்கலாம். இவற்றை நாம் விளக்கமாக அறிந்துக்கொள்வது பயனுள்ளதாகும்.

Accommodation - தங்குமிடம்
advice - அறிவுரை
baggage – பயணப் பொதி/ மூட்டை
bread - வெதுப்பி
equipment - சாதனம்
furniture - தளபாடம்
garbage - குப்பை
information - தகவல்
knowledge - அறிவு
luggage - பயணப் பொதி/ பெட்டி
money - பணம்
news - செய்தி
progress - அபிவிருத்தி
research - மீளாய்வு
travel - பயணம்
work - வேலை

மேலுள்ள பெயர்ச்சொற்களை நாம் தமிழில் தங்குமிடம் – தங்குமிடங்கள், அறிவுரை - அறிவுரைகள், பொதி – பொதிகள், வெதுப்பி – வெதுப்பிகள், சாதனம் – சாதனங்கள், தளபாடம் – தளபாடங்கள், குப்பை – குப்பைகள், தகவல் – தகவல்கள், அறிவு – அறிவுகள், பொதி – பொதிகள், செய்தி – செய்திகள், அபிவிருத்தி – அபிவிருத்திகள், மீளாய்வு – மீளாய்வுகள், பயணம் – பயணங்கள், வேலை – வேலைகள் என்று ஒருமையாகவும் பன்மையாகவும் (அதாவது கணக்கிடு பெயர்ச்சொற்களாக) பயன்படுத்துகின்றோம். ஆனால் ஆங்கிலத்தில் அவ்வாறு பயன்படுத்துவதில்லை; மாறாக கணக்கிட முடியாப் பெயர்ச்சொற்களாகவே பயன்படுத்துகின்றனர் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

இந்த கணக்கிட முடியாப் பெயர்ச்சொற்களை பன்மையாக வெளிப்படுத்த வேண்டுமாயின் ஆங்கில மொழியில் அவற்றின் அளவை, பாகத்தை, கொள்ளளவை கணக்கிட்டுக் கூறவேண்டும். இங்கே எடுத்துக்காட்டாக அடிக்கடி பயன்படும் சொற்றொடர்கள் சில:

accommodation - a place to stay
advice - a piece of advice
baggage
- a piece of baggage
bread - a slice of bread, a loaf of bread
equipment - a piece of equipment
furniture
- a piece of furniture
garbage - a piece of garbage
information
- a piece of information
knowledge - a fact
luggage - a piece of luggage, a bag, a suitcase
money - a note, a coin
news - a piece of news
research
- a piece of research, a research project
travel - a journey, a trip
work
- a job, a position

சரி! இனி உங்கள் பயிற்சிகளைத் தொடருங்கள்.

ஏனைய பெயர்ச்சொற்களின் அட்டவணைகளை எதிர்வரும் பாடங்களில் எதிர்பாருங்கள்.

ஆங்கிலப் பெயர்ச்சொற்களின் வகைகள் (Types of Nouns) இங்கே சொடுக்கிப் பார்க்கலாம்.

மீண்டும் அடுத்தப் பாடத்தில் சந்திப்போம்.

நன்றி!

அன்புடன்
அருண் | HK Arun

Download As PDF

16 comments:

Anonymous said...

Thank you very much. useful work.

Anonymous said...

மிக மிக அருமையான ஆங்கில பாடப் பயிற்சி நன்றி

யூர்கன் க்ருகியர் said...

apple - குமளிப்பழம் ;
இன்னைக்குதான் தெரிஞ்சது!
நன்றி

RAMASUBRAMANIA SHARMA said...

EXCELLENT...VALID INFORMATIONS...THANKS A LOT...

M.Rishan Shareef said...

இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் !

இதைப் பாருங்கள் :)
http://blogintamil.blogspot.com/2009/01/2009.html

தொடருங்கள் !

HK Arun said...

- Anonymous 1

- Anonymous 2

- ஜுர்கேன் க்ருகேர்

- RAMASUBRAMANIA SHARMA

உங்கள் கருத்துக்களுக்கு மிக்க நன்றி.

HK Arun said...

- எம்.ரிஷான் ஷெரீப்

இனிய புத்தாண்டு உங்களுக்கும் உரித்தாகட்டும்!

வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி.

Saranya said...

Thank you.... These are very interesting & also useful to us..... Thanks a lot....

Saranya said...

Thank you.... These are very interesting & also useful to us..... Thanks a lot....

HK Arun said...

நன்றி சரண்யா!

Unknown said...

எதையாவது நாம் செய்யும் போது, ஏதற்கு என்று கேட்டால், சும்மா என்று கூறுவோமே, அந்த சும்மா என்பதற்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன?

Unknown said...

These lessons are useful for me and others Thank you very much....

Unknown said...

it will help when a person communicating or sharing the message to other person..thnks a lot

Unknown said...

Thank you master arun i continually read your lesson its working!!! ennai pondravarkuluku ungalai pondravarkal than unmaiyana master. Thamilukum Thamilarkalukum neengal megapperiya thondu seigerirkal
virivil indha nandriyai nan angilathil eluthuven. i never forget in my life. thanksssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.....
மிக மிக அருமையான ஆங்கில பாடப் பயிற்சி நன்றி

Unknown said...

Sir yenaku words ah pronounciation pananum nu excercise number yen mail ku send pana mudiyuma please my mail id shivaselva6@gmail.com wait for ur answer

RAMESH said...

Nice Arun!

Post a Comment